Abonentizdevuma jaunākie papildinājumi sagatavoti sadarbībā ar risku pārvaldības ekspertēm – Anitu Hāzneri un Andu Krauzi.

Sadarbībā ar autorēm pārskatīta rokasgrāmatas pirmā nodaļa, to piesakot jaunā redakcijā – «Risku pārvaldības teorētiskais pamats». Šajos papildinājumos ir akcentētas šādas apakšnodaļas:

 • 1.1. «Risks, riska vadība – jēdzieni un būtība» ­– par risku, riska vadības jēdzienu un būtību, proti, vispārējo izpratni, ieguvumiem un pamatprincipiem;
 • 1.5. «Risku pārvaldības standarti» – analizējot un skaidrojot COSO integrētas iekšējās kontroles modeli šādos aspektos:
  • 1.5.1. «Iekšējās kontroles jēdziens» – kas ir iekšējā kontrole un uz ko tā ir vērsta, kādi trīs mērķu veidi uzņēmumiem ļauj pievērsties atsevišķiem iekšējās kontroles aspektiem, kāpēc iekšējā kontrole ir nepārtraukts process, kas ietekmē iekšējo kontroli, kāpēc iekšējās kontroles veidošanā ir nepieciešama personāla iesaiste,
  • 1.5.2. «Mērķi un to kategorijas» – kas tiek īstenots, sasniedzot darbības mērķus, kā var mainīties darbības mērķi, ar ko ir saistīti ziņošanas mērķi, kas ir jāsaprot, lai noteiktu atbilstības mērķus;
  • 1.5.3. «Iekšējās kontroles komponentes un pamatnostādnes» – kādas piecas komponentes palīdzēs atbalstīt organizācijas centienus sasniegt mērķus, kas ir iekļauts iekšējās kontroles modelī, kādi principi ir iekļauti kontroles vidē, kā vadībai noteikt, vai iekšējās kontroles princips ir ieviests un vai tas darbojas, kā vadībai noteikt «riska apetīti», kādi principi paredzēti risku novērtēšanā, kā kontroles aktivitātes tiek īstenotas visos organizācijas līmeņos;
  • 1.5.4. «Iekšējās kontroles un vadības process» – kāpēc katras vadības lēmums vai rīcība ir daļa no iekšējās kontroles, no kā var rasties iekšējās kontroles ierobežojumi, kad iekšējā kontrole būs efektīva;
  • 1.5.5. «Aktualizētā modeļa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli» – kādas ir būtiskākās atšķirības, salīdzinot aktualizēto modeļa versiju ar tā pirmo redakciju, kādas ir satura būtiskākās izmaiņas, kādas ir pamatizmaiņas iekšējās kontroles komponentēs;
  • 1.5.6. «COSO integrētas iekšējās kontroles modelis un COSO integrētas uzņēmuma risku vadības modelis».

Trīdveja komisijas sponsorējošās organizācijas komiteja (Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO)) ir izveidota, lai izstrādātu vadlīnijas par uzņēmuma riska pārvaldību, tās sistēmu, iekšējām kontrolēm un krāpšanās iespēju ierobežošanu.

1992. gadā COSO pirmo reizi izstrādāja modeli, ar kura palīdzību izvērtēt iekšējās kontroles. Šis modelis ir starptautiski atzīts standarts, atbilstoši kuram organizācijas var mērīt savas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti. Šajā modelī tika paredzēts, ka iekšējā kontrole sastāv no kontroles vides, riska noteikšanas, kontroļu pasākumiem, informācijas un komunikācijas, kā arī uzraudzības.

Savukārt 2012. gadā tika aktualizēts iepriekšminētais modelis, paplašinot iepriekšminētās iekšējās kontroles komponentes, kā arī detalizēti skaidrojot iekšējās kontroles 17 pamatprincipus. Plašāk par to var uzzināt rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos!

Turpmāk pirmajā nodaļā «Risku pārvaldības teorētiskais pamats» ir plānots iekļaut informāciju par risku pārvaldības procesu/organizāciju, kas pamatā ir identisks neatkarīgi no riska specifikas, par risku taksonomiju, kā arī par lomām, pienākumiem un atbildību. Savukārt 1.5.apakšnodaļu ir plānots papildināt risku pārvaldības standartu aprakstiem un analīzi.