Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu biroja VARUL juristi un advokāti ir aktualizējuši rokasgrāmatas 3.17. nodaļu «Parādu piedziņa».

Šajā rokasgrāmatas materiālā aplūkoti galvenie kreditoru aizsardzības mehānismi, kā arī sniegti praktiski padomi un analizēti dažādu aizsardzības mehānismu trūkumi un priekšrocības.

Rokasgrāmatas materiālā aprakstīta kreditoru iespējamā rīcība un aizsardzības mehānismi, vēršot piedziņu prasības kārtībā un brīdinājuma kārtībā, kā arī jautājumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Norādīts arī uz iespējamām sprieduma izpildes problēmām gadījumos, kad stājies spēkā kreditoram labvēlīgs tiesas spriedums. Tāpat arī aplūkots jautājums par kreditora tiesībām celt prasību pret parādnieka dibinātājiem, valdes un padomes locekļiem situācijās, kad parādnieks ir komercsabiedrība. Ne mazāk aktuāla ir kreditoru aizsardzība parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros, tādēļ aplūkotas kreditoru iespējas juridiskas un fiziskas personas maksātnespējas procesā, kā arī tiesiskās aizsardzības procesā.