Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos – par projekta dzīves ciklu un projekta tvēruma vadības procesiem atbilstoši ISO 21500 standartam.

2.9. nodaļas «Projekta dzīves cikls» autore Oksana Medvedska detalizēti raksturo projekta dzīves cikla aspektus, norādot, ka projekta dzīves cikla modelis nodrošina pārdomātu projekta plānošanu, vispusīgu un iedarbīgu vadību un uzraudzību, kā arī skaidrojot:

 • Kādus pasākumus aptver projekta dzīves cikls un no kādiem 4 posmiem sastāv?
 • Kāds ir projekta inicializācijas posma galvenais mērķis?
 • Ja projekta inicializācijas posma rezultātā ir pieņemts lēmums par projekta īstenošanu, sākas tā plānošana un organizēšana. Kādi plāni tiek izveidoti projekta plānošanas rezultātā? Kas ir projekta vadības plāns?
 • Kāds ir projekta izpildes posma mērķis, un kāpēc šis posms ir svarīgākais un parasti laikietilpīgākais projekta dzīves ciklā? Kādi plāni un kāpēc tiek ieviesti šī posma laikā?
 • Ko nodrošina projekta vadības procesi, aprakstot projekta vai projekta fāzes inicializācijas, plānošanas, izpildes, uzraudzības un kontroles, kā arī noslēgšanas pasākumus?
 • Kad projektiem ar prediktīvo dzīves ciklu tiek noteikts to tvērums, mērķi un uzdevumi, šo mērķu un uzdevumu sasniegšanai nepieciešamie resursi, veicamie darbi, un kur tie tiek aprakstīti?
 • Iteratīvo un inkrementālo dzīves ciklu veido projekta fāzes, kas ir sadalītas iterācijās, no kurām katrā tiek īstenoti visi vai gandrīz visi procesi no ikvienas projekta vadības procesa grupas. Kā, īstenojot iterācijas, produkts tiek izstrādāts inkrementāli?
 • Adaptīvajam dzīves ciklam ir raksturīga iteratīvā un inkrementālā produkta izstrāde. Ar ko atšķiras adaptīvā dzīves cikla fāzes un iterācijas?

Oksana Medvedska ir ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnēs un profesionālā maģistra grādu informācijas tehnoloģijā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā Daugavpils universitātē. Oksana ir RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences dalībniece, pašlaik darbojas kā IT projektu vadītāja valsts sektorā.

3.3.1. nodaļas «Projekta tvēruma vadības procesi» autors Sergejs Ņesterovs ir sācis izskatīt strukturēto tvēruma procesu kopu (ISO 21500 terminoloģijā – tvēruma tēma), šajā reizē vēršot uzmanību tvēruma vadības procesu pamatiem:

 • projekta tvēruma subjekti – mērķi, nodevumi, darbi;
 • standartizētā procesu kopa un to mijiedarbība;
 • galvenie procesu izpildes rezultāti jeb izejas dati (outputs);
 • sekas, kādas rodas, ja ignorē tvēruma vadību.

Autors materiālu sagatavojis, izmantojot projektu vadības vadlīniju standarta izstrādes materiālus latviešu valodā (plānots, ka standartu latviešu valodā publicēs šī gada pavasarī). Sergejs Ņesterovs ir IPMA B sertificēts vecākais projektu vadītājs un LVS/STK/53 «Projektu, programmu un projektu portfeļu vadība» priekšsēdētāja vietnieks.