Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos «Projektu vadīšanas rokasgrāmatā» ir aktualizēta un papildināta 10. nodaļa «Projekta personāls»:

  • 10.7. «Darba līguma un uzņēmuma līguma apskats un būtiskie aspekti» – par pretendenta pienākumiem, sagatavojot darba līgumu, un par darba devēja tiesībām, ja pretendentam ir nepieciešamas īpašas zināšanas, un par obligātās veselības pārbaudes veikšanas izdevumiem;
  • 10.8. «Darba līgums» – formulējums līgumā, kas nosaka, kā Darba devējs maksās Darbiniekam bruto algu un kādas ir iespējas izmaksāt prēmijas vai citu materiālu atlīdzību;
  • 10.9. «Uzņēmuma līgums»;
  • 10.10. «Līgums par pakalpojumu sniegšanu» – par aspektiem, ja pakalpojuma sniegšanas līgumā nav noteikts atlīdzības termiņš;
  • 10.11. «Līgums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu» ;
  • 10.12. «Patapinājuma līgums»;
  • 10.13. «Autora līgums» – formulējums līgumā par procentu apmēru, ja kavējas autoratlīdzības samaksas daļa;
  • 10.14. «Autora mantisko tiesību nodošanas līgums».

Visos līguma paraugos akcentēts, kas jānorāda vispirms, piemēram, darba ņēmēja vai darba devēja dati un rekvizīti.