Abonentizdevuma «Personāla vadības rokasgrāmata» jaunākie papildinājumi ir sagatavoti sadarbībā ar personāla atlases uzņēmumu CVO Recruitment Latvia, kas aplūko ļoti aktuālu tēmu «Jauniešu piesaiste un noturēšana uzņēmumā».

Tieši labu darbinieku piesaiste šobrīd ir viens no darba devēju – biznesa īpašnieku un personālvadības profesionāļu – biežāk minētajiem izaicinājumiem. Tāpēc rokasgrāmatas papildinājumos apskatīti vairāki risinājumi, kā nodrošināt atbilstoša skaita un kvalifikācijas darbiniekus savai organizācijai.

Bet īpaša uzmanība pievērsta vienai no šobrīd karstākajām tēmām darba tirgū – cīņai par jaunajiem talantiem, rodot atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kas jauniešiem ir svarīgi, izvēloties savu pirmo darba vietu? Padomi, kam pievērst uzmanību un ko akcentēt, uzrunājot tieši jauniešu auditoriju.
  • Kā veidot talantu piesaistes programmas? Rīki un idejas, kas izmantojamas dažādu izmēru uzņēmumos, neatkarīgi no tā, vai piesaistāmi 1 vai 20 cilvēki.
  • Kādas komponentes veido darba devēja tēlu? Jauniešiem ir svarīgi izvēlēties darba devēju atbilstoši savām vērtībām, tāpēc ir noderīgi sekot līdzi savam tēlam sabiedrībā – ko tas vēsta un kādus cilvēkus uzrunā.

Rokasgrāmatas papildinājumā aplūkoti vairāki reāli piemēri veiksmīgai jauniešu piesaistei un darbinieku attīstības plānošanai uzņēmumā. Izmantojiet praktiskas idejas sava biznesa attīstībai!

Savukārt, ņemot vērā rokasgrāmatas lietotāju ierosinājumu, 11. nodaļa ir papildināta ar jaunu līguma paraugu. «Konfidencialitātes līguma» paraugs veidots no deviņām daļām – definīcija, līguma priekšmets, pušu tiesības un pienākumi, tiesības uz konfidenciālo informāciju, pušu atbildība, līguma spēkā esamība un izbeigšanas kārtība, nepārvarama vara, piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība, kā arī pārējie noteikumi. Konfidencialitātes līgumu ieteicams izmantot komersantiem un citām personām, lai aizsargātu svarīgu informāciju no nonākšanas konkurentu rokās.

Ieskats materiālā:

[..] Interesants darbs ir kritērijs, ko bieži kā pirmo vēlmi dzirdam no darba meklētājiem – jauniešiem. Atgriežoties pie atziņas, ka jaunieši ne vienmēr zina savas profesionālās intereses, grūtības rodas arī ar interesanta darba skaidrojumu, tāpēc labākais, ko mēs kā darba devēji varam darīt, ir gan izcelt interesanto mūsu piedāvājumā, gan palīdzēt to ieraudzīt viņu ikdienas darbā.

Nepieciešamība dažādot un padarīt interesantāku darba dienu ir viens no iemesliem, kāpēc tik daudzi uzņēmumi šodien ierīko atpūtas–spēļu istabas, kurās darbiniekiem uzspēlēt galda hokeju, sacensties šautriņu mešanā vai pat uzdziedāt karaoke kafijas vai pusdienu pārtraukumos. [..]