Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu 8.12. nodaļu – «Darbinieku iesaistīšanās», kuru izstrādājusi biznesa vadības speciāliste cilvēkresursu jautājumos Anita Gaile, kas darba pieredze ieguvusi vietējos un starptautiskos uzņēmumos, veidojot un mainot organizācijas kultūru, attīstot un mācot vadītājus, nodrošinot efektīvu personāla vadības funkciju uzņēmumā.

Šī tēma ir aktuāla ikvienai organizācijai, jo darbinieku iesaistīšanos var skaidrot kā efektīvu sadarbība starp darbiniekiem un uzņēmumu. Kamdēļ ir nepieciešams veicināt darbinieku iesaistīšanos? Darbinieku iesaistīšanās izpaužas attieksmē, uzvedībā un rezultātos. Darbinieks var just lepnumu un lojalitāti pret organizāciju (attieksme), kā arī būt labs organizācijas advokāts attiecībās ar klientiem vai izdarīt kaut ko papildus, lai pabeigtu darbu (uzvedība). Rezultāti nozīmē mazāk negadījumu un kļūdu darba vietā, augstāku produktivitāti, mazāk konfliktu, vairāk inovāciju, zemāku darbinieku rotāciju un saslimšanu.

Šī nodaļa – «Darbinieku iesaistīšanās» – sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kamdēļ ir nepieciešams veicināt darbinieku iesaistīšanos?
 • Kāda situācija ir Latvijas darba vidē ar darbinieku apmierinātību, piesaisti un iesaistīšanos?
 • Kuri faktori veicina darbinieku iesaistīšanos?
 • Kādi aspekti kavē darbinieku iesaistīšanos?
 • Kādiem jābūt darbinieku iesaistīšanās priekšnoteikumiem?
 • Kā veidot darbinieku iesaistīšanās kultūru?
 • Kāda ir izcilu organizāciju prakse darbinieku iesaistīšanās veicināšanā?

Jāatzīmē, ka šajā nodaļā ir ietverts tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia 2013. gada janvārī – februārī veiktā Latvijas darbinieku piesaistības pētījuma rezultātu pārskats un galvenie secinājumi.

Šajā pētījumā tika aptaujāti 459 darba ņēmēji vecumā no 16 līdz 72 gadiem un darbinieku piesaistības pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijas darbinieku piesaistības rādītājs – 56 indeksa punkti – ir vidējs. Tas raksturo kopumā stabilu darba vidi, tomēr ar šādu rādītāju netiek veicināta biznesa attīstība un tas ir zemāks kā Eiropas valstu vidējais darbinieku piesaistības rādītājs – 59 indeksa punkti. Riska grupas Latvijas uzņēmumos ir nekvalificēti darbinieki, darbinieki ar ienākumiem zem vidējā līmeņa (līdz 200 latiem), jaunie darbinieki (uzņēmumā ir nostrādājuši līdz 1 gadam), tirdzniecībā un nevalstiskajās organizācijās strādājošie.

Ieskats materiālā:

[..] Ir vairāki aspekti, kas kavē darbinieku iesaistīšanos:

 • reaktīva lēmumu pieņemšana, kas kavē savlaicīgu problēmu atrisināšanu;
 • pretrunīgs vadības stils, kas balstīts uz atsevišķu vadītāju attieksmi, kas veicina netaisnīguma izjūtu;
 • nepietiekama komunikācija un dalīšanās ar zināšanām nepietiekamu komunikācijas kanālu vai kultūras normu dēļ;
 • zema augstākās vadības redzamība un lejupejošās informācijas kvalitāte;
 • vājš darba–dzīves līdzsvars ilgu darba stundu kultūras dēļ.

Arī tādi faktori kā neapmierinātība ar atalgojumu un iebiedēšana un uzmākšanās darbavietā kavē darbinieku iesaistīšanos. Iebiedēšana un uzmākšanās rada vāju sniegumu darbavietā, negatīvu psiholoģisko noskaņojumu un vēlēšanos iet prom no darba. Tas nozīmē, ka neatliekami jārisina cilvēku vai sistēmas kļūdas, kas var radīt vidi, kurā iebiedēšana ir kļuvusi par normu.

Tomēr par būtiskāko šķērsli iesaistīšanās kultūras veidošanā uzskata vadības praksi, sākot ar to, ka uzņēmuma augstākā vadība nezina par darbinieku iesaistīšanās nozīmi un nezina, kā to veicināt, un beidzot ar to, ka cilvēki tiek uzskatīti par cilvēkresursiem vai cilvēkkapitālu, nevis cilvēkiem. [..]