Rokasgrāmata papildināta ar jaunu sadaļu – «Profesijas, amati un to saturs 2012. gadā». Darba tirgus analīzi veicis personāla atlases uzņēmums CVO Recruitment Latvia.
Papildinājumos uzzināsiet:

  • Kādas kompetences darba tirgū sagaida no personāla vadības, mārketinga un pārdošanas vadības profesionāļiem?
  • Kādas ir aktuālākās tendences dažādās profesijās?

Ieskats materiālā:

Līdz ar darba tirgus un ekonomikas kopējo attīstību mainījies arī dažādu amatu saturs un galvenie darba akcenti. Vairākas attīstības tendences raksturīgas darba tirgum kopumā.
Kopumā uzņēmējdarbībā šis iezīmējas kā partnerības laiks, kas atspoguļojas gan dažādu uzņēmumu, gan vienas organizācijas struktūrvienību un speciālistu arvien ciešākā un kvalitatīvākā sadarbībā. Līdz ar to krietni pieaugusi sadarbības un komunikāciju kompetenču nozīme, kā arī orientācija uz klientu – gan ārēju, gan iekšēju – praktiski visiem amatiem un visu līmeņu pozīcijām. Tas redzams gan jauno speciālistu atlasē un piesaistē, gan jau esošo komandu apmācībās.
Līdz ar tirgus attīstību turpinās arī profesiju transformācija; mainoties biznesa videi, jaunu mērķu sasniegšanai ir vajadzīgas cita veida jaunas zināšanas un iemaņas, tāpēc par ikdienas sastāvdaļu kļūst novitāšu un jaunu zināšanu apguve pašmācības ceļā. Tādējādi par vēl vienu būtisku rādītāju pieprasītam darbiniekam/kandidātam darba devēji izvirza elastību un gatavību un spēju mācīties – ātri apgūt jaunas prasmes un zināšanas, meklēt informāciju un adaptēt jaunus risinājumus un iespējas savā darbā.

Redzam ne tikai atsevišķu amatu pārveidi, bet arī vairāku profesiju, funkciju un nodaļu integrāciju, saplūšanu. Tiek veidoti jauni amati un kompleksas pozīcijas, par kurām profesiju klasifikatorā nav ne rindiņas (loģistika + pārdošanas analītika u.c.).

Personāla vadība – mērķi tuvākiem gadiem: veidot savu pozīciju – mainīt statusu no izpildošas uz biznesa konsultatīvo.
Runājot pasaulē atzīta personālvadības eksperta Deiva Ulriha (Dave Ulrich) vārdiem, galvenais personāla vadītāju izaicinājums šodien ir – palīdzēt uzņēmumiem strādāt sekmīgi un gūt panākumus. Pēdējo 3–4 gadu laikā personāla vadītāja fokuss no iekšējiem procesiem transformējies uz ārējiem, reflektējot uzņēmuma vērtības un mērķus, klientu attiecības, servisu utt. – viss biznesa attīstības veicināšanai. Vai tas, ko mēs darām uzņēmumā, rada redzamu vērtību ārpusē un ietekmē uzņēmuma spēju piesaistīt un noturēt klientus? Ja ne, šo darbību vērtība līdzinās nullei.

Personāla vadības lomai attīstoties, iezīmējas trīs nozīmīgas funkcijas, kas papildina personāla vadītāja atbildības jomas:

  1. biznesa un stratēģiskā partnera loma [..];
  2. darbinieku pārstāvība un atbalsts [..];
  3. pārmaiņu virzība un pārmaiņu vēstnesis [..].