Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunām tēmām 3. nodaļā – «Iekšējā komunikācija – pamats vērtīborientētam mārketinga modelim» un «Komunikācijas audits».

Papildinājumos uzzināsiet:

 • Kādēļ ir vajadzīga iekšējā komunikācija?
 • Kas ir efektīva komunikācija?
 • Iekšējā komunikācija – kā un par ko runāt ar darbiniekiem?
 • Darba vides realitāte – uzņēmuma tēla veidotāja.
 • Iekšējā komunikācija un mārketings – uzņēmuma zīmolu veidojošs elements.

Ieskats materiālā:

Iekšējai komunikācijai – darbinieku informēšanai, mācībām un kopīgiem pasākumiem, darba apstākļiem utt. – jābūt saskaņotai ar uzņēmuma kopējo komunikāciju. Iekšējā komunikācija ir informācija, kas veido uzņēmumu no iekšpuses un bez kuras uzņēmums nevar pastāvēt un radīt pieprasījumu, jo nepilnīgas iekšējās komunikācijas rezultātā var tikt traumēts ražošanas process vai arī sabotēta ārējās komunikācijas iedarbība.

Komunikāciju trūkuma rezultātā rodas 90% problēmu biznesā – tā uzskata kvalificēti komunikāciju speciālisti. Biznesā, tāpat kā privātajā dzīvē, ir nozīmīgi zināt, saprast un būt saprastam.

Iekšējās komunikācijas mērķi atšķiras no korporatīvās komunikācijas mērķiem un uzdevumiem, jo tie ir vērsti uz uzņēmuma, tā produktu un pakalpojumu pārdošanu ārējām mērķauditorijām. Iekšējās komunikācijas mērķis ir informēt darbiniekus par viņu darbu un uzņēmuma attīstību, vērtībām, iegūt darbinieku uzticēšanos, lojalitāti un veicināt izjūtu, ka viņi pieder organizācijai un ir iesaistīti tās attīstībā.

Komunikāciju speciālisti atzīst, ka pēdējā laikā iekšējās komunikācijas nozīme ir būtiski pieaugusi, un min šādus iemeslus:

 • komunikācija nodrošina orientāciju un rada uzticamību;
 • iekšējā komunikācija, pie kuras pieder arī iekšējās sabiedriskās attiecības, kļūst par uzņēmuma iekšējās sadarbības pamatu un par panākumu faktoru pieaugošās konkurences apstākļos;
 • veiksmīga komunikācija ceļ labsajūtu;
 • veiksmīga iekšējā komunikācija pozitīvi ietekmē uzņēmuma ārējo komunikāciju;
 • attīstība nevar notikt bez darbinieku līdzdalības;
 • apmierināti darbinieki nozīmē apmierinātus klientus.

Informēts darbinieks skaidri saskata saikni starp paša padarīto un organizācijas sasniegumiem, kā arī sakarību starp klientu vajadzībām un savām ikdienas pūlēm. Zinošs darbinieks var sekmīgi runāt par savu uzņēmumu «uz ārpusi», sniedzot patiesu un pilnīgu informāciju. Pretējā gadījumā ārējām mērķauditorijām tiek sniegtas deformētas ziņas, bet ar organizāciju nesaistītie informācijas avoti – draugi, radi, kaimiņi un mediji – nosaka, ko darbinieki zina par savu darba vietu.