Rokasgrāmatā papildināta 13. nodaļa «Finanšu līgumi», ietverot cesijas līguma paraugu un tā komentārus, kā arī pārjaunojamā līguma paraugu un tā vispārīgu aprakstu. Rokasgrāmatas papildinājumos tiek skaidrots par prasījumu tālāk nodošanu jeb cesiju, kuras rezultātā mainās kreditori, akcentējot, ka tā tiek plaši izmantota pēdējo gadu laikā. Papildinājumos tiek atzīmēts, ka cesijai nav nepieciešama paša parādnieka piekrišana. Parādnieks tiek informēts par cesiju jau pēc cesijas līguma noslēgšanas. Tāpat ar tiek norādīts, ka svarīgi ir atzīmēt, ka cesijas priekšmets ir prasījuma tiesība, bet nevis pati līgumiskā attiecība, no kuras šis prasījums izriet. Ar cesiju tiek cedēti ne tikai prasījumi, kas jau pastāv cesijas brīdī, bet arī tie prasījumi, kas varētu rasties nākotnē.

Savukārt papildinot nodaļu ar pārjaunojamo līgumu, ir akcentēti būtiskākie aspekti, piemēram, kurās situācijās pārjaunojumu lietot, kad tas ir iespējams, kāds līgums tiek slēgts pārjaunojamā līguma gadījumā un ko var paredzēt šādā līgumā. Rokasgrāmatā tiek atzīmēts, ka pārjaunot var jebkuru līgumu, piemēram, aizdevuma līgumu, ķīlas līgumu, nomas līgumu, darba līgumu un citus. Turklāt saistību tiesības var pārjaunot kā pirms to termiņa beigām, termiņam iestājoties, tā arī pēc termiņa.