Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar ZAB Eversheds Bitāns, turpinot aktualizēt un plaši papildināt 5. nodaļu «Eksportu darījumu juridiskie apstākļi». Šajos papildinājumos iekļauta jauna praktiska informācija strīdu risināšanas jautājumos:

 • mediācijas procesa norise Latvijā;
 • citu valstu tradīcijas strīdu risināšanā;
 • tiesas nolēmumu atzīšana un izpilde valstīs ārpus Eiropas Savienības.

Līdz ar to uzzināsiet atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

 • Uz kādiem trim būtiskiem jautājumiem jāatbild darījuma dalībniekiem, izvēloties šķīrējtiesas procesu?
 • Kas ir meditācijas pamatā?
 • Kā notiek vienošanās par meditācijas procesa izmantošanu?
 • Kad strīda gadījumā var vērsties tiesā, ja vienošanās par meditācijas procesa piemērošanu ir noslēgta?
 • Kādas ziņas ir jāietver rakstveida līgumā ar mediatoru?
 • Kas ir tiesas ieteikta meditācija, kas ir ieviesta ar 2015. gada 1. janvāri?
 • Kā vislabprātāk strīdus risina ķīnieši?
 • Kāpēc Izraēlā izvēlas šķīrējtiesas?
 • Kāpēc Krievijā komercstrīdu risināšanai visbiežāk joprojām izmanto valsts komerctiesas?
 • Kādas ir šķīrējtiesu priekšrocības Vācijā?
 • Ar kurām valstīm Latvija ir noslēgusi tiesiskās palīdzības līgumus?