Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Eversheds Bitāns, aktualizējot un plaši papildinot 5. nodaļu «Eksportu darījumu juridiskie apstākļi» ar:

 • praktiskiem ieteikumiem eksporta līguma saturam un detalizētiem komentāriem par eksporta līguma noteikumiem, kas balstīti uz juridiskā darbā gūto pieredzi;
 • informāciju par valodu, kādā slēdzams eksporta līgums, tostarp, praktiskiem ieteikumiem valodas izvēlei;
 • norādēm uz eksporta līgumos visbiežāk sastopamām kļūdām, lai rokasgrāmatas lietotāji varētu sevi no tām pasargāt;
 • norādēm uz riskiem, ar kuriem ir jārēķinās, ja eksporta darījumā puses savstarpējos līgumus nenoformē rakstveidā;
 • praktiskiem padomiem eksporta līguma sagatavošanā ar juridiskā konsultanta palīdzību, tostarp priekšlikumi juridiskās palīdzības izdevumu samazināšanai;
 • aprakstu par būtiskākajām izmaiņām, kas veiktas Incoterms 2010 noteikumos, kas stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Līdz ar to autori snieguši atbildes, piemēram, uz šādiem jautājumiem:

 • Ar kādiem riskiem jārēķinās, ja līgums rakstveidā tomēr netiek noslēgts?
 • Kādā gadījumā starptautiskam pirkuma līgumam ir noteikti jābūt izteiktam rakstiskā formā?
 • Kāpēc rakstveida līgums ir vērtīgs un tālredzīgs ieguldījums uzņēmuma darbībā?
 • Kāpēc mutiski noslēgti līgumi var radīt krietni lielākus zaudējumus?
 • Kad izmanto konkrētas sadarbības līgumu vai tipveida līgumu?
 • Cik bieži un kāpēc ir jāpārskata tipveida līgumi?
 • Kādu informāciju ir nepieciešams sniegt juridiskajam konsultantam, lai sagatavotu līgumu paraugus?
 • Kāpēc juridiskajam konsultantam vieglāk ir sagatavot jaunu līguma paraugu, nevis uz esošās līguma bāzes izveidot labāku līgumu?
 • Kad līgumā iekļauj preambulu?

5. nodaļā iekļautas jaunas apakšnodaļas:

 • 5.4.5. «Eksporta līguma valoda»;
 • 5.4.6. «Rakstveida eksporta līgumos biežāk sastopamās kļūdas».

Savukārt aktualizētas un papildinātas šādas apakšnodaļas:

 • 5.1.1. «Eksporta nozare Latvijā»;
 • 5.1.2. «Eksporta līguma jēdziena izpratne»;
 • 5.2.2. «Kurus piemērojamos tiesību aktus izvēlēties?»;
 • 5.2.3. «ANO 1980. gada konvencijas «Par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem» piemērošana»;
 • 5.2.7. «Eksporta darījuma pamatriski un to samazināšana»;
 • 5.3.2. «Eksporta līguma forma»;
 • 5.3.3. «Eksporta līguma saturs».