Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos ZAB Eversheds Bitāna juristi un advokāti, kas sniedz juridisko palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību jomās un pārstāv arī klientu intereses tiesās, aktualizējuši 5.nodaļu – «Eksporta darījumu juridiskie aspekti».

Rokasgrāmatas papildinājumos autori akcentē strīdu risināšanas metožu izvēles principus, sniedzot atbildi uz jautājumu – kuru strīdu risināšanas metodi izvēlēties un ietvert eksporta līgumā?

Ieskats materiālā:

Strīdu risināšanas veidu puses parasti apspriež pēdējā kārtā, jau pēc tam, kad ir panākušas vienošanos par līguma pamatnoteikumiem, tādiem kā prece, tās cena, samaksas noteikumi un piegāde. Tādēļ nereti šo noteikumu apspriešanai netiek veltīta pietiekama uzmanība.

Strīdu risināšanas kārtībai ir jāpievērš uzmanība gan tādēļ, ka puses ir no dažādām valstīm, gan tādēļ, ka vēlākas strīda izskatīšanas grūtības vai pat neiespējamība var apdraudēt puses tiesību un interešu aizsardzību.

Līdzīgi kā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, pusēm ir tiesības izvēlēties arī strīdu risināšanas mehānismu. Vispirms pusēm ir jāizlemj,vai strīds jānodod izskatīšanai tiesā vai šķīrējtiesā. Pastāv iespēja strīdus risināt ar citām alternatīvām strīdu risināšanas metodēm – mediācijas (mediation – angļu val.) vai samierināšanas (conciliation – angļu val.) ceļā.

Strīdu risināšanas metodes ir iespējams kombinēt, piemēram, vispirms paredzot mediācijas procedūru, un, ja tajā strīds netiek izšķirts, tad strīds tiek nodots tiesā. Šeit gan jāatceras, ka nevar kombinēt šķīrējtiesas un tiesas procesu, jo tie ir savstarpēji izslēdzoši. [..]