Riska vadības rokasgrāmata

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

«Ir tikai divu veidu uzņēmumi: tādi, kuri jau pārcietuši krīzi, un tādi, kurus vēl sagaida krīze.»
/Al Tortorella/

Risku vadība ir potenciālo briesmu un nevēlamo gadījumu identifikācijas process, minēto faktoru varbūtības un seku izpratne un, ja nepieciešams, riska kontrolpasākumu veikšana. Riska vadība ir nepārtraukts pilnveides process.

Risku vadība palielina panākumu sasniegšanas varbūtību un būtiski samazina zaudējumu iestāšanās varbūtību, kā arī minimizē nenoteiktību organizācijas mērķu sasniegšanā. Mainīgos uzņēmējdarbības apstākļos risku vadība nodrošina mērķu sasniegšanu un biznesa nepārtrauktību.

Risku vadībai jābūt nepārtrauktam procesam, kas caurstrāvo organizācijas stratēģiju un tās realizāciju. Risku vadībā tiek noteikti, analizēti un kontrolēti tie riski, kas skar organizācijas pagātnes, tagadnes un, vissvarīgāk – nākotnes aktivitātes.

«Riska vadības rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kā izprast riska vadību, tās ieguvumus un pamatprincipus?
 • Kas ir veiksmes faktori saprātīgai risku vadībai organizācijai?
 • Kādi ir risku pārvaldības standarti?
 • Kā veikt risku novērtēšanu praksē?
 • Kā izmantot COSO integrētās iekšējās kontroles modeli?
 • Kādas pārmaiņas ir jāievieš esošajā risku kultūrā, lai rosinātu efektīvu risku vadību?
 • Kā iespējams uzlabot risku vadību, ņemot vērā esošo organizācijas kultūru?
 • Par kādiem galvenajiem apdraudējumiem IT jomā var runāt kopš 2010. gada?
 • Kādi ir stratēģisko risku vadības pamatelementi un stratēģijas īstenošana?
 • Kā aizsargāt uzņēmumu pret reiderismu, un kādas ir tipiskākās reiderisma īstenošanas shēmas?
 • Kā jādomā un jāpieņem lēmumi krīzes situācijās?
 • Kādai jābūt krīzes komunikācijas stratēģijai?
 • Kā saglabāt un pilnveidot uzņēmuma reputāciju?
 • Kā nokļūt uz viļņa ar jaunu ideju?

Rokasgrāmatas tematika

 • Risku pārvaldības teorētiskais pamats
 • Uzņēmuma riska vadības modelis – kā aptvert neaptveramo?
 • Juridiskie riski
 • Reputācijas riski – kā saglabāt klientu cieņu?
 • Ar cilvēkkapitālu saistītie riski – kā pārvaldīt skudru pūzni?
 • Finanšu riski
 • IT un infrastruktūra
 • Cilvēkrisks – veselība, drošība, darba vide
 • Biznesa krīžu vadība
 • Riska vadība dažādās nozarēs
 • Citi riska vadības jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Riska vadības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – pasaules un Latvijas aktualitātes, labākā prakse riska vadībā atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Rokasgrāmatas pamatteksta autori:

Auditorfirma AS BDO, kas tika dibināta 1991. gadā kā pirmā privātā auditorfirma Latvijā, un tā brīža nosaukums bija SIA Invest–Rīga. 2000. gadā AS BDO pievienojās starptautiskajam auditorfirmu tīklam BDO kā pilntiesīga tās dalībniece. BDO ir pasaules mēroga audita un finanšu pakalpojumu uzņēmumu tīkls. Katrs partneruzņēmums ir neatkarīga juridiska persona savā valstī un sniedz pakalpojumus vietējiem un starptautiskiem klientiem pēc vienotas audita metodoloģijas, ievērojot starptautiskos standartus, augstus sadarbības un klientu pakalpojumu sniegšanas ētikas principus.

AS BDO unikalitāte ir sniegt klientam pilnu visa veida audita un vērtēšanas profesionālo pakalpojumu klāstu, atbilstošu vietējiem un starptautiskiem standartiem – uzņēmuma gada pārskata un finanšu auditu, vadības un iekšējo auditu, kā arī nekustamā un kustamā īpašuma, biznesa un nemateriālo aktīvu vērtēšanu uzņēmuma vajadzībām.

Speciālisti, kas piedalījušies rokasgrāmatas pamatteksta izstrādē

 • Jeļena Šuškeviča – viena no zinošākajiem Latvijas konsultantiem korporatīvo finanšu jomā. Jeļena ir piedalījusies vairāk nekā 300 uzņēmumu pirkšanas-pārdošanas, apvienošanas un restrukturizācijas darījumos, biznesa attīstības projektu, kā arī valsts finansēto zinātnisko pētījumu izstrādē.
 • Reinis Šembelis – sertificēts uzņēmējdarbības un nemateriālo aktīvu vērtētājs. Ir piedalījies vairāku Latvijas lielāko uzņēmumu novērtēšanas procesos, kā arī M&A darījumu sagatavošanā un konsultēšanā. Papildus Reinis ir piedalījies pēc Latvijas neatkarības atgūšanas lielāko investīciju projektu izmaksu-ieguvumu analīzes izstrādē un projektu finansiāli ekonomiskajā novērtēšanā.
 • Aleksandrs Vellers – sertificēts uzņēmējdarbības un nemateriālo aktīvu vērtētājs. Aleksandrs ir uzkrājis nenovērtējamu pieredzi biznesa vērtēšanas un M&A darījumu apkalpošanas jomā, piedaloties lielāko Latvijas uzņēmumu novērtēšanas un due diligence procesos.
 • Liene Švirksta – īpaši ir specializējusies lielu investīciju projektu finansiālās un ekonomiskās izmaksu–ieguvumu analīzes veikšanā, kā arī publiskās un privātās partnerības projektu finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādē.

Rokasgrāmatas papildinājumu izstrādē iekļauti šādu autoru sagatavotie materiāli:

 • Anita Hāznere – ieguvusi maģistra grādu matemātikā Latvijas Valsts universitātē. Anitai Hāznerei ir 17 gadu pieredze iekšējā auditā. Viņa sevi pilnveidojusi risku vadības un pārvaldības jomā vairāk nekā 10 gadus gan Latvijā, gan ārvalstīs, piemēram, Lielbritānijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Francijā. Vadījusi seminārus par risku vadību Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA – SSE Riga) un citās publiskā sektora institūcijās, tostarp valsts pārvaldes institūcijās, piemēram, Finanšu ministrijā, Valsts ieņēmumu dienestā, Ekonomikas ministrijā, Labklājības ministrijā. Kā vieslektore ir piedalījusies semināros un konferencēs Anglijā, Čehijā un Baltijas valstīs, savukārt kā konsultante ir veiksmīgi piedalījusies daudzos vadības sistēmas pilnveidošanas projektos, tai skaitā funkciju un procesu sistēmu, stratēģiskās vadības un izpildes mērījumu sistēmu, risku vadības sistēmu un kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001, kā arī pašvērtējuma sistēmas (kopējā novērtēšanas sistēma – CAF (Common Assessment Framework)) ieviešanā, kas liecina par labām teorētiskajām zināšanām un spēju efektīvi ieviest praksē starptautiski atzītos labākās prakses modeļus.
 • Anda Krauze – ieguvusi bakalaura grādu grāmatvedībā, revīzijā, finanšu analīzē un auditā, kā arī maģistra grādu kvalitātes vadībā. No 2010. gada 5. janvāra strādā VAS Latvijas dzelzceļš par vadošo auditori un veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas sistēmu iekšējos auditus. Līdz 2010. gada 4. janvārim strādāja Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamentā par direktora vietnieci, un viņas pienākumos ietilpa integrētās vadības (stratēģiskās vadības, risku vadības un kvalitātes vadības) sistēmas ieviešana un uzturēšana Finanšu ministrijā. Papildus iepriekšminētajam ir piedalījusies starptautiskajos projektos – UNDP un TAIEX, piemēram, Libānā, prezentējot savu pieredzi par pašvērtējuma veikšanu atbilstoši CAF modelim Finanšu ministrijā. 2006. gadā Anda Krauze ir strādājusi par procesu un risku vadības konsultanti SIA Ernst&Young Latvijā un piedalījusies atsevišķos procesu vadības ieviešanas projektos.  Kopš 2000. gada pirmā darba vieta ir bijusi Valsts kase, kur viņa ir strādājusi par vecāko eksperti Kvalitātes vadības departamentā un Risku pārvaldības departamenta direktora vietnieci. Anda Krauze ir ieguvusi bakalaura grādu grāmatvedībā, revīzijā, finanšu analīzē un auditā, kā arī maģistra grādu kvalitātes vadībā.
 • Linda Matisāne – medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību. Pieredze gan normatīvo aktu izstrādē, gan to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.
 • Aigars Bičeks – SIA Leilands un Putnis.
 • Vita Liberte – zvērinātu advokātu biroja VARUL (iepriekš BDO Zelmenis&Liberte) partnere, zvērināta advokāte.
 • Dace Indāne – zvērinātu advokātu biroja VARUL (iepriekš BDO Zelmenis&Liberte) zvērināta advokāte.
 • Rihards Niedra – zvērinātu advokātu biroja VARUL zvērināta advokāta palīgs.
 • Ilze Vilka – zvērināta advokāte, biedrības Latvijas ārstu tiesību aizsardzības birojs valdes priekšsēdētāja.
 • Dāvids Ģīlis – zvērināts advokāts.
 • Mārtiņš Knipšis – zvērināts advokāts.
 • Anita Tamberga – zvērinātu advokātu biroja Tamberga&Partneri vadošā partnere.