Finanšu vadības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Drukātais abonements (ar 12% PVN)
99,98 EUR grāmata + abonēšana:
12 mēnešiem: 154,88 EUR
6 mēnešiem: 91,88 EUR
3 mēnešiem: 50,88 EUR
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Kā veicināt peļņu nesošu lēmumu pieņemšanu?

Katra uzņēmuma mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana, un tā ir viena no finansēšanas pamattiesībām, jo jebkurš īpašnieks, uzņēmumā investējot naudu, plāno nopelnīt.

Augot konkurencei, pieņemot būtiskus biznesa lēmumus, ir nepieciešams izmantot finanšu vadības teorētiskās un praktiskās metodes, lai izmērītu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu. Tādēļ katrs lēmums ir jāaplūko no aspekta – vai tas palielina uzņēmuma vērtību vai samazina to. Finanses darbojas kā spogulis, kas vadībai un īpašniekiem palīdz objektīvi izvērtēt uzņēmumā notiekošos procesus.

Vadītājiem, kuri vēlas saglabāt vai palielināt savu uzņēmumu vērtību vai uzlabot darbības rezultātu, mērķtiecīgi jāpaplašina peļņu nesošie darbības virzieni, jāpaaugstina saimnieciskās darbības rentabilitāte, jāveido optimāla kapitāla struktūra un jānodrošina efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. Tādēļ finanšu vadība ir stratēģiski svarīga, jo, mērķtiecīgi izmantojot tās metodes, iespējams panākt:

 • kontroli pār neracionālajām izmaksām;
 • izvairīšanos no finanšu zaudējumiem;
 • darbības efektivitātes paaugstināšanu;
 • stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu.

Latvijā vadītāji nereti nav apmierināti arī tādiem uzņēmumu finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem kā rentabilitāte, likviditāte un kreditoru īpatsvars bilancē. Minēto rādītāju fonā vērojamas problēmas, kuras var iedalīt divās grupās:

 • finanšu problēmas – pašu kapitāla nepietiekamība, likviditātes problēmas, nesabalansēta kredītpolitika, finanšu vadības metodes;
 • vadības problēmas – daudzu uzņēmumu finanšu vadības funkcijas pilda grāmatvedis, vērojams finanšu stratēģijas trūkums.

«Finanšu vadības rokasgrāmata»:

 • sniegs praktiskas rekomendācijas, kā organizēt uz uzņēmuma vērtības un darbības efektivitātes paaugstināšanu balstītu finanšu vadību – neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, darbinieka skaita vai darbības virziena;
 • palīdzēs uzņēmējam izvairīties no neracionālajām izmaksām un finanšu zaudējumiem;
 • pievērsīs uzmanību finanšu vadībai ne tikai kā vadības instrumentam saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet arī no tāda aspekta, ka finanšu vadība ir viens no stratēģijas un ilgtermiņa mērķu pamatkomponentiem;
 • palīdzēs izstrādāt uzņēmuma finanšu vadības stratēģiju un nodrošināt ikdienas finanšu vadības darbu;
 • būs vērtīgs ieguvums tiem, kuri vēlas ieviest pārbaudītas finanšu vadības metodes, jo piedāvāti ne tikai risinājumu piemēri, bet arī detalizēti aplūkota finanšu vadības ieviešanas un izstrādāšanas metodika;
 • piedāvā gan teorētiskās zināšanas, gan starptautiskā un vietējā pieredzē balstītus praktiskās darbības norādījumus.

Rokasgrāmatas tematika

 • Stratēģiskā vadība un biznesa vērtēšana
 • Finanšu plānošana un kontrole
 • Apgrozāmā kapitāla vadīšana
 • Investīciju projektu analīze
 • Finanšu investīcijas
 • Riska kapitāls
 • Finanšu līgumi
 • M&A darījumi
 • Uzņēmuma restrukturizācija
 • Finansējuma veidi
 • Finanšu riski
 • Citi speciāli finanšu jautājumi

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Finanšu vadības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – pārmaiņas ekonomiskajā pasaulē un finanšu vadības teorijās atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Rokasgrāmatas pamatteksta autori: korporatīvo finanšu kompānija SIA LAIKA STARS, kurā ir apkopota speciālistu praktiskā pieredze finanšu vadības jomā.
SIA LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju, ES fondu un finanšu apmācību eksperts. LAIKA STARS veiksmes atslēga ir augsti kvalificētu un pieredzējušu profesionāļu komanda korporatīvo finanšu jomā. Visu «Finanšu vadības rokasgrāmatas» tēmu saturs ir veidots, balstoties uz pieredzi, kas uzkrāta darbā ar vairāk nekā 800 finanšu projektiem.

 • Vadims Jerošenko – SIA LAIKA STARS dibinātājs un vadošais partneris, Rīgas domes deputāts. Viņam ir ilggadēja pieredze uzņēmumu stratēģiskajā attīstībā, biznesa vērtēšanā, uzņēmumu pirkumu un pārdošanas darījumu organizēšanā, investīciju piesaistē, biznesa vērtības paaugstināšanā. Viņš ir sertificēts biznesa vērtētājs, vada sarežģītus starptautiskus daudznozaru projektus. Strādājot augstos amatos lielos uzņēmumos, ir attīstījis jaunus projektus, uzlabojis to finanšu stāvokli. «Finanšu vadības rokasgrāmatas» līdzautors no tās pirmsākumiem. Viņa vadībā LAIKA STARS regulāri veic pētījumus uzņēmējdarbības jomā, analizē investīciju vidi, par to informējot sabiedrību un izstrādājot priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
 • Jeļena Loseva – SIA LAIKA STARS vadošā finanšu eksperte, valdes locekle. Viņai ir vairāku gadu praktiskā darba pieredze kredītiestādē grāmatvedības, uzņēmumu kreditēšanas, personāla apmācības, kā arī uzskaites un kontroles jomā. Pēdējos 11 gadus vada konsultāciju projektus dažādu nozaru uzņēmumos biznesa novērtēšanas, attīstības plānu izstrādes, investīciju piesaistes, finanšu stāvokļa novērtēšanas, ES līdzfinansējuma saņemšanas, budžetēšanas, biznesa vērtības paaugstināšanas jomās, kā arī mācību seminārus. Jeļena ir «Finanšu vadības rokasgrāmatas» līdzautore no tās pirmsākumiem, kā arī zinātnisko rakstu autore, uzstājas konferencēs par uzņēmējdarbības vadīšanu un finansēm.
 • Aigars Valdīšana – SIA LAIKA STARS finanšu eksperts, kuram ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaistes dokumentu gatavošanā, projektu uzraudzībā un vadībā, publisko iepirkumu dokumentu gatavošanā un organizēšanā. Pēdējos 3 gados viņš ir izstrādājis vairāku uzņēmumu attīstības plānus investīciju piesaistei, tajā skaitā ES līdzfinansējuma saņemšanai. Uzstājies ar lekcijām par ES fondu ieviešanas pamatprincipiem un aktuālajām programmām gan banku, gan uzņēmēju auditorijai.

Rokasgrāmatas papildinājumu izstrādē iekļauti šādu autoru sagatavotie materiāli:

 • Juris Grišins – finanšu kompānijas AS Capitalia vadītājs. Starptautiska darba pieredze nozīmīgās investīciju bankās Austrumeiropā, Islandē un Zviedrijā. Izglītība iegūta Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA) un Varvikas Biznesa augstskolā. Dalība Latvijas Riska kapitāla asociācijas un Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkla valdēs un REA mentoru klubā.
 • AAT SIA – nodokļu, transfertcenu un grāmatvedības pakalpojumu birojs.
  AAT sniedz konsultācijas par Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, kā arī par starptautiskajiem nodokļiem. Transfertcenu pakalpojumi ietver gan konsultācijas par darījumu atbilstību tirgus vērtībai, gan arī pilna apjoma transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot salīdzināmo datu atlases. AAT speciālistiem ir ievērojama pieredze arī klientu apmācībā un lekciju pasniegšanā transfertcenu un citu nodokļu jautājumos. Savukārt grāmatvedības pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši Latvijas grāmatvedības normatīvo aktu prasībām un ir paredzēti gan Latvijas uzņēmumu apkalpošanai, gan arī ārvalstu investīciju Latvijā apkalpošanai.
  Artūrs Breicis – vairāk nekā 10 gadu pieredze, strādājot nodokļu pakalpojumu departamentos lielā četrinieka auditorsabiedrībās – SIA Pricewaterhouse Coopers un SIA Deloitte. Artūrs ir vadījis virkni starptautisko nodokļu plānošanas projektu. No 2004. gada viņš ir vadījis virkni transfertcenu prakses SIA Pricewaterhouse Coopers un SIA Deloitte. Specializējas transfertcenu dokumentāciju izstrādē, tiešajos un starptautiskajos nodokļos, kā arī komerctiesību jautājumos. Ir ievērojama pieredze klientu interešu pārstāvībā VID un tiesās transfertcenu un citos nodokļu jautājumos.
  Mārtiņš Korsaks – vairāk nekā 10 gadu pieredze, strādājot starptautiskajā auditorsabiedrībā SIA Pricewaterhouse Coopers, un 2 gadu pieredze, attīstot nodokļu un grāmatvedības praksi sabiedrībā AAT SIA. Mārtiņš specializējas tiešajos un starptautiskajos nodokļos un grāmatvedības uzskaitē, kā arī ir guvis ievērojamu pieredzi klientu interešu pārstāvībā VID. Mārtiņš ir vadījis daudzus starptautisko nodokļu plānošanas un atbilstības projektus. Mārtiņam ir maģistra grāds ekonomikā un ACCA kvalifikācija.
 • Jānis Zvīgulis – Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta direktors.