Meža nozares rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Mežs ir. Ko tālāk?

Ģeogrāfiskais stāvoklis, mežu daudzums un to kvalitāte nosaka Latvijas piederību valstīm, kurās meža nozare ieņem nozīmīgu lomu valsts tautsaimniecībā, un tās produkcija kalpo ne tikai vietējā patēriņa apmierināšanai, bet arī ieņem ievērojamu vietu ārējā tirdzniecībā.

Meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura saglabājama un vairojama, lai nodrošinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. To apstiprina arī Ministru kabineta noteiktā Latvijas mežu politika. Meži ir ne tikai visas sabiedrības nacionālā bagātība un atjaunojams resurss, bet arī katram meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošs aktīvs, kuru var izmantot saimnieciskajā darbībā vai saglabāt nākamajām paaudzēm.

Lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu attīstību, valsts ir noteikusi kārtību un regulējumus. Ievērojot valsts noteiktās rīcības brīvības robežas, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot meža resursus peļņas gūšanai. Savukārt, neievērojot normatīvo regulējumu, var iestāties negatīvas materiālās sekas – soda nauda vai zaudējumu atlīdzība.

«Meža nozares rokasgrāmata» ir palīgs meža īpašniekiem un visiem, kas saskaras ar meža nozari, lai izprastu šīs jomas regulējuma sistēmu un tās piemērošanu. Rokasgrāmata sniedz padomu par tām tiesībām un pienākumiem, kurus valsts ir noteikusi fiziskām un juridiskām personām, darbojoties meža nozarē.

Rokasgrāmata ir unikāls juridiskais ceļvedis meža nozarē, jo lasītājs atradīs ne tikai pārskatu par likumiskajiem pienākumiem un tiesībām mežā, bet arī ieteikumus savu tiesību aizsardzībai un tiesu prakses atziņas par normatīvo aktu piemērošanu.

«Meža nozares rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādiem juridiskajiem aspektiem jāpievērš uzmanība meža īpašuma atsavināšanā un iegādē?
 • Kādas ir trešo personu tiesības mežā?
 • Kādas dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā ir jāievēro?
 • Ar kādiem sodiem jārēķinās, ja pārkāpti meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi?

Rokasgrāmatas tematika

 • Meža un meža zemes tiesiskais statuss
 • Meža zemes lietojuma veida maiņa
 • Meža apsaimniekošanas un mežā veiktas saimnieciskās darbības juridiskie aspekti
  • Meža inventarizācija
  • Meža atjaunošana un atjaunotās mežaudzes kopšana
  • Pārskata iesniegšana par veiktajām darbībām
  • Koku ciršana
  • Meža nekoksnes vērtību izmantošana
  • Mežaudzes ieaudzēšanas un kopšanas pārbaudes kritēriji
  • Meža reproduktīvais materiāls
 • Dabas aizsardzība mežā
 • Meža īpašuma atsavināšana
  • Ierobežojumi meža zemes iegūšanā īpašumā
  • Juridiskie aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība meža īpašuma atsavināšanā un iegādē
  • Valsts meža zemes atsavināšanas īpašie noteikumi
  • Pašvaldības meža zemes atsavināšanas kārtība
 • Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem
  • Administratīvā atbildība par meža noteikumu pārkāpumiem, sodi un to apmēri
  • Kriminālatbildība par meža noteikumu pārkāpumiem, kriminālsodi
  • Civiltiesiskā atbildība un zaudējumu atlīdzināšanas pienākums
  • Disciplināratbildība
 • Trešo personu tiesības mežā
 • Valsts pārvalde meža nozarē – valsts un pašvaldību institūciju kompetence un atbildības jomas
 • Nodokļu normatīvo aktu normas, kas specifiskas meža nozarei
 • Nozīmīga tiesu prakse mežu nozarē
 • Citi speciāli meža nozares materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Meža nozares rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – tiesu spriedumi, kuri parāda tiesas skatījumu uz taisnīgu risinājumu, kā arī atspoguļo strīdus situācijas, ar kurām nereti meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sastopas praksē, aktualitātes nozares normatīvajā regulējumā atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Rokasgrāmata veidota, balstoties uz TGS Baltic (iepriekš Tark Grunte Sutkiene) bagātīgo pieredzi, kas gūta sadarbībā ar klientiem – meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem.
Zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic ir viens no vadošajiem, kā arī pieredzes bagātākajiem zvērinātu advokātu birojiem Baltijā. Birojs sniedz pakalpojumus visās komerctiesību un publisko tiesību jomās un ir iemantojis neatlaidīgas komandas reputāciju, kura ir spējīga rast risinājumus vissarežģītākajās lietās. Pieredzējušie advokāti ir atvērti jaunām pieejām un nestandarta risinājumiem, ir apveltīti ar degsmi pret savu darbu, kurā apvieno uzticamību un efektivitāti. Visās trīs Baltijas valstīs kopumā TGS Baltic komandā praktizē 22 partneri un vairāk nekā 140 juristi. TGS Baltic pakalpojumi ir starptautiski augstu novērtēti. Ar savu profesionalitāti un uz klientu orientēto darbību TGS Baltic ir guvis vairākus starptautiskos apbalvojumus un juridisko katalogu atzinības, to skaitā Chambers Global un Chambers Europe, Legal 500 un IFLR 1000 novērtējumus.

 • Ivars Grunte ir zvērinātu advokātu biroja TGS Baltic vadošais partneris. Juridiskajā profesijā viņš darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Kopš 1981. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Ivars ir specializējies komerctiesībās, apvienošanās un iegādes darījumos, banku un finanšu tiesībās, starptautiskajos pārvadājumos, tiesvedības un šķīrējtiesu jautājumos.
 • Linda Štrause ir zvērinātu advokātu biroja TGS Baltic partnere, Sabiedrību tiesību un komerctiesību prakses vadītāja Baltijā. Kopš 2004. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Viņa vada arī Nekustamā īpašuma prakses grupu Latvijā, aktīvi praktizē nekustamā īpašuma, būvniecības, vides un enerģētikas tiesību jomā, tostarp konsultējusi gan meža un derīgo izrakteņu ieguves nozarēs strādājošus komersantus, gan valsts institūcijas, kā arī publiskajos iepirkumos, infrastruktūras projektos, publiskajās un sabiedrību tiesībās. Linda vada Dienas Biznesa izdotās Meža nozares rokasgrāmatas autoru grupu.
 • Andra Rubene ir TGS Baltic partnere, Apvienošanas un iegādes prakses grupas un Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja Latvijā. Kopš 2002. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Viņai ir plaša pieredze sabiedrību tiesību un komerctiesību, konkurences tiesību, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās.
 • Inese Hazenfusa ir TGS Baltic partnere. Kopš 2003. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Inese vada Banku un finanšu tiesību prakses grupu Latvijā, specializējas banku un finanšu tiesībās, komerctiesībās un komerciālajos līgumos, kapitālsabiedrību reorganizācijas un apvienošanās jautājumos, kā arī konstitucionālajās tiesībās.
 • Agnese Hartpenga ir zvērinātu advokātu biroja TGS Baltic partnere. Kopš 2003. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Agnese pārstāv klientu intereses strīdu risināšanā un praktizē nekustamā īpašuma, enerģētikas, vides, farmācijas un ārstniecības tiesībās, kā arī telekomunikācijā un informācijas tehnoloģijās.
 • Andis Pauniņš ir TGS Baltic zvērināts advokāts. Kopš 2006. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Andis ir specializējies administratīvajās tiesībās, tiesvedībā, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa jautājumos, kā arī komerctiesībās.
 • Nauris Grigals ir TGS Baltic zvērināts advokāts. Kopš 2006. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Nauris ir specializējies komerctiesībās un komerciālajos līgumos, administratīvajās tiesībās, tiesvedībā un maksātnespējas jautājumos, nekustamā īpašuma un vides tiesībās. Pārstāv klientu intereses strīdu risināšanā.
 • Māra Stabulniece ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīdze. Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2012. gada. Viņa specializējas Eiropas Savienības tiesībās, enerģētikas, publiskā iepirkuma, publiskās privātās partnerības un administratīvo tiesību jomā.
 • Kalvis Krūmiņš ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīgs. Viņš specializējas strīdu izšķiršanā vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās, arī nodokļu un finanšu noziegumu lietās, ieguvis pieredzi nekustamo īpašumu darījumos, tostarp mežu nozarē.
 • Aija Kreicberga ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīdze ar specializāciju un plašu pieredzi visa veida nekustamo īpašumu darījumos, mežu un derīgo izrakteņu ieguvju jomā, būvniecībā, teritorijas plānošanas un vides jautājumos, tāpat ar minētajām jomām saistītu strīdu izšķiršanā. Guvusi plašu pieredzi nekustamo īpašumu apgrūtinājumu jomā, strādājot SIA Latvijas Mobilais telefons juridiskajā dienestā.
 • Liene Šķiņķe ir TGS Baltic zvērināta advokāta palīdze ar plašu pieredzi sabiedrību tiesībās un komerctiesībās, banku un finanšu tiesībās, kā arī strīdu risināšanā, savas zināšanas papildinājusi, studējot un praktizējot Vācijā.
 • Reinis Grunte ir TGS Baltic jurists, kurš praktizē nekustamo īpašumu, sabiedrību tiesību un komerctiesību, banku un finanšu tiesību, kā arī imigrācijas jomās.

Rokasgrāmatas nodaļa par nodokļiem meža nozarē veidota sadarbībā ar uzņēmumu Regnum nodokļu konsultācijas, kas piedāvā konsultāciju un praktisku risinājumu sniegšanu fiziskām personām nodokļu administrēšanas jautājumos, savukārt juridiskām personām nodrošinot kvalitatīvus, profesionālus un finansiāli izdevīgus grāmatvedības pakalpojumus.