Meža nozares rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Mežs ir. Ko tālāk?

Ģeogrāfiskais stāvoklis, mežu daudzums un to kvalitāte nosaka Latvijas piederību valstīm, kurās meža nozare ieņem nozīmīgu lomu valsts tautsaimniecībā, un tās produkcija kalpo ne tikai vietējā patēriņa apmierināšanai, bet arī ieņem ievērojamu vietu ārējā tirdzniecībā.

Meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura saglabājama un vairojama, lai nodrošinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. To apstiprina arī Ministru kabineta noteiktā Latvijas mežu politika. Meži ir ne tikai visas sabiedrības nacionālā bagātība un atjaunojams resurss, bet arī katram meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošs aktīvs, kuru var izmantot saimnieciskajā darbībā vai saglabāt nākamajām paaudzēm.

Lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu attīstību, valsts ir noteikusi kārtību un regulējumus. Ievērojot valsts noteiktās rīcības brīvības robežas, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot meža resursus peļņas gūšanai. Savukārt, neievērojot normatīvo regulējumu, var iestāties negatīvas materiālās sekas – soda nauda vai zaudējumu atlīdzība.

«Meža nozares rokasgrāmata» ir palīgs meža īpašniekiem un visiem, kas saskaras ar meža nozari, lai izprastu šīs jomas regulējuma sistēmu un tās piemērošanu. Rokasgrāmata sniedz padomu par tām tiesībām un pienākumiem, kurus valsts ir noteikusi fiziskām un juridiskām personām, darbojoties meža nozarē.

Rokasgrāmata ir unikāls juridiskais ceļvedis meža nozarē, jo lasītājs atradīs ne tikai pārskatu par likumiskajiem pienākumiem un tiesībām mežā, bet arī ieteikumus savu tiesību aizsardzībai un tiesu prakses atziņas par normatīvo aktu piemērošanu.

«Meža nozares rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādiem juridiskajiem aspektiem jāpievērš uzmanība meža īpašuma atsavināšanā un iegādē?
 • Kādas ir trešo personu tiesības mežā?
 • Kādas dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā ir jāievēro?
 • Ar kādiem sodiem jārēķinās, ja pārkāpti meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi?

Rokasgrāmatas tematika

 • Meža un meža zemes tiesiskais statuss
 • Meža zemes lietojuma veida maiņa
 • Meža apsaimniekošanas un mežā veiktas saimnieciskās darbības juridiskie aspekti
  • Meža inventarizācija
  • Meža atjaunošana un atjaunotās mežaudzes kopšana
  • Pārskata iesniegšana par veiktajām darbībām
  • Koku ciršana
  • Meža nekoksnes vērtību izmantošana
  • Mežaudzes ieaudzēšanas un kopšanas pārbaudes kritēriji
  • Meža reproduktīvais materiāls
 • Dabas aizsardzība mežā
 • Meža īpašuma atsavināšana
  • Ierobežojumi meža zemes iegūšanā īpašumā
  • Juridiskie aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība meža īpašuma atsavināšanā un iegādē
  • Valsts meža zemes atsavināšanas īpašie noteikumi
  • Pašvaldības meža zemes atsavināšanas kārtība
 • Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem
  • Administratīvā atbildība par meža noteikumu pārkāpumiem, sodi un to apmēri
  • Kriminālatbildība par meža noteikumu pārkāpumiem, kriminālsodi
  • Civiltiesiskā atbildība un zaudējumu atlīdzināšanas pienākums
  • Disciplināratbildība
 • Trešo personu tiesības mežā
 • Valsts pārvalde meža nozarē – valsts un pašvaldību institūciju kompetence un atbildības jomas
 • Nodokļu normatīvo aktu normas, kas specifiskas meža nozarei
 • Nozīmīga tiesu prakse mežu nozarē
 • Citi speciāli meža nozares materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Meža nozares rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – tiesu spriedumi, kuri parāda tiesas skatījumu uz taisnīgu risinājumu, kā arī atspoguļo strīdus situācijas, ar kurām nereti meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sastopas praksē, aktualitātes nozares normatīvajā regulējumā atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Rokasgrāmata veidota, balstoties uz ZAB Tark Grunte Sutkiene pieredzi, kas gūta sadarbībā ar klientiem – meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem. ZAB Tark Grunte Sutkiene ir viens no vadošajiem advokātu birojiem Latvijā un Baltijā. Biroja advokāti sniedz juridiskos pakalpojumus visās komerctiesību jomās un nodrošina pārstāvību tiesvedībās. Jau kopš 1992. gada biroja advokāti aktīvi konsultē gan meža nozarē strādājošos uzņēmējus, gan valsts institūcijas, cita starpā sniedzot atbalstu dažādu objektu būvniecībā, derīgo izrakteņu ieguvē un vides tiesību jautājumu risināšanā.

 • Ivars Grunte 1991.gadā nodibināja un šobrīd ir Tark Grunte Sutkiene biroja vadošais partneris. Ivars praktizē tiesvedības un šķīrējtiesas, apvienošanas un iegādes, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Viņam ir plaša pieredze starptautisku un vietējo kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību apvienošanas un iegādes darījumu nodrošināšanā un pārrobežu un vietējā reorganizācijā.
 • Linda Štrause ir Tark Grunte Sutkiene partnere, Sabiedrību tiesību un komerctiesību prakses grupas vadītāja Baltijā. Kopš 2004. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Viņa vada arī Nekustamā īpašuma prakses grupu Latvijā, aktīvi praktizē nekustamā īpašuma, būvniecības, vides un enerģētikas tiesību jomā, tostarp konsultējusi gan meža un derīgo izrakteņu ieguves nozarēs strādājošus komersantus, gan valsts institūcijas, kā arī publiskajās un sabiedrību tiesībās. Linda vada Dienas Biznesa izdotās Meža nozares rokasgrāmatas autoru grupu.
 • Andra Rubene ir Tark Grunte Sutkiene partnere, Apvienošanas un iegādes prakses grupas un Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja Latvijā. Kopš 2002. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Viņai ir plaša pieredze sabiedrību tiesību un komerctiesību, konkurences tiesību, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās.
 • Inese Hazenfusa ir Tark Grunte Sutkiene partnere. Kopš 2003. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Inese vada Banku un finanšu tiesību prakses grupu Latvijā, specializējas banku un finanšu tiesībās, komerctiesībās un komerciālajos līgumos, kapitālsabiedrību reorganizācijas un apvienošanās jautājumos, kā arī konstitucionālajās tiesībās.
 • Agnese Hartpenga ir Tark Grunte Sutkiene partnere. Kopš 2003. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre. Agnese vada Tiesvedību prakses grupu Latvijā, pārstāv klientu intereses strīdu risināšanā un praktizē nekustamā īpašuma, enerģētikas, vides, farmācijas un ārstniecības tiesībās.
 • Andis Pauniņš ir Tark Grunte Sutkiene zvērināts advokāts. Kopš 2006. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Andis ir specializējies administratīvajās tiesībās, tiesvedībā, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa jautājumos, kā arī komerctiesībās.
 • Nauris Grigals ir Tark Grunte Sutkiene zvērināts advokāts. Kopš 2006. gada ir Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Nauris ir specializējies komerctiesībās un komerciālajos līgumos, administratīvajās tiesībās, tiesvedībā un maksātnespējas jautājumos, nekustamā īpašuma un vides tiesībās. Pārstāv klientu intereses strīdu risināšanā.
 • Māris Liguts ir Tark Grunte Sutkiene zvērināts advokāts. Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 2012. gada. Māris praktizē banku, finanšu un apdrošināšanas tiesībās. Viņš regulāri konsultē klientus par darījumu finansēšanu un strukturēšanu, parādu pārstrukturēšanas, parādu piedziņas un nekustamo īpašumu darījumiem.
 • Ivita Samlaja ir Tark Grunte Sutkiene zvērināta advokāta palīdze. Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2011. gada. Ivita praktizē banku, finanšu un apdrošināšanas tiesībās. Viņa konsultē klientus arī nekustamo īpašumu jomā, darba un imigrācijas tiesībās.
 • Māra Stabulniece ir Tark Grunte Sutkiene zvērināta advokāta palīdze. Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2012. gada. Viņa specializējas Eiropas Savienības tiesībās, enerģētikas, publiskā iepirkuma, publiskās privātās partnerības un administratīvo tiesību jomā.
 • Matīss Rostoks ir Tark Grunte Sutkiene jurists ar specializāciju konkurences tiesībās. Viņš praktizē arī sabiedrību tiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā.
 • Kalvis Krūmiņš ir Tark Grunte Sutkiene jurists. Viņš specializējas strīdu izšķiršanā, arī nodokļu un finanšu noziegumu lietās, ieguvis pieredzi nekustamo īpašumu darījumos.

Rokasgrāmatas nodaļa par nodokļiem meža nozarē veidota sadarbībā ar uzņēmumu Regnum nodokļu konsultācijas, kas piedāvā konsultāciju un praktisku risinājumu sniegšanu fiziskām personām nodokļu administrēšanas jautājumos, savukārt juridiskām personām nodrošinot kvalitatīvus, profesionālus un finansiāli izdevīgus grāmatvedības pakalpojumus.