Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Kā izprast Komerclikumu un atbilstoši rīkoties?

Lai gan ir pagājis diezgan ilgs laiks no Komerclikuma stāšanās spēkā, daudz kas Komerclikumā nav skaidrs, kā arī atsevišķu normu piemērošana praksē izraisa diskusijas.

«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs orientēties uzņēmējdarbībā un komerctiesībās, sniedzot vadošo komerctiesību ekspertu komentārus un skaidrojumus, kur tiek izskatīti Komerclikuma un ar to saistīto normatīvo aktu juridiskie un finansiālie aspekti.

Rokasgrāmatas tematika

 • Komercdarbības organizācijas veidi
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 • Sabiedrības pārvaldes struktūra
 • Sabiedrības pamatkapitāls un daļa
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību gada pārskats, peļņas sadale un kapitāla pietiekamība
 • Uzņēmums un tā struktūrvienības
 • Uzņēmuma pirkšana un pārdošana
 • Komercsabiedrības reorganizācija, darbības beigšana, darbības apturēšana un atjaunošana, un maksātnespēja
 • Personālsabiedrības
 • Komercpilnvaras
 • Komercreģistrs
 • Vienkāršotā likvidācija un individuālo uzņēmumu pārveidošana par sabiedrību ar ierobežotu atbildību un ierakstīšana komercreģistrā
 • Akciju sabiedrības
 • Citi materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – Komerclikuma un ar to saistīto normatīvo aktu juridiskās un finansiālās aktualitātes, to skaidrojumi un padomi atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
Zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic (iepriekš Tark Grunte Sutkiene) turpina uzturēt «Uzņēmumu vadītāja rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica Aigars Strupišs, Jānis Endziņš un Sandra Dzerele.

Zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic sniedz pakalpojumus visās komerctiesību jomās un ir iemantojuši neatlaidīgas komandas reputāciju, kura ir spējīga rast risinājumus vissarežģītākajās lietās. Pieredzējušie advokāti ir atvērti jaunām pieejām un nestandarta risinājumiem, ir apveltīti ar degsmi pret savu darbu, kurā apvieno uzticamību un efektivitāti.

 • Ivars Grunte 1991.gadā nodibināja un šobrīd ir TGS Baltic biroja vadošais partneris. Ivars praktizē tiesvedības un šķīrējtiesas, apvienošanas un iegādes, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Viņam ir plaša pieredze starptautisku un vietējo kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību apvienošanas un iegādes darījumu nodrošināšanā un pārrobežu un vietējā reorganizācijā.
 • Andra Rubene ir TGS Baltic partnere, Apvienošanas un iegādes prakses grupas Latvijā un Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja. Viņa arī praktizē sabiedrību tiesību un komerctiesību, konkurences tiesību, banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas un kapitāla tirgu un atvasināto tirgus instrumentu jomās. Andras pieredze aptver vairākas kredītiestāžu un apdrošināšanas sabiedrību pārrobežu apvienošanas, tostarp vairākas apvienošanas, izveidojot Eiropas komercsabiedrības. Diendienā viņa palīdz klientiem izveidot, pārvaldīt un reorganizēt sabiedrības, kā arī iegādāties un atsavināt uzņēmumus un sabiedrību kapitāla daļas vai akcijas dažādās industrijās. Andra vada Dienas Biznesa izdotās Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas autoru grupu.
 • Linda Štrause ir TGS Baltic un Sabiedrību tiesību un komerctiesību prakses grupas vadītāja Baltijā. Viņas galvenās prakses jomas ir darījumi ar nekustamo īpašumu un būvniecība, enerģētika un infrastruktūras projekti, vides tiesības, administratīvās tiesības, publiskais iepirkums un publiskā un privātā partnerība. Lindai ir plaša pieredze liela apmēra projektos un īpaši sarežģītos darījumos, kas neietilpst ikdienas komercdarbības lokā. Viņa pastāvīgi palīdz klientiem lielu infrastruktūras projektu īstenošanā un ražotņu atvēršanā, darbības nodrošināšanā un paplašināšanā. Linda vada Dienas Biznesa izdotās Meža nozares rokasgrāmatas autoru grupu.
 • Inese Hazenfusa ir TGS Baltic partnere un Banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas prakses grupas vadītāja Latvijā. Viņa praktizē arī apvienošanas un iegādes un sabiedrību tiesību un komerctiesību jomās. Inese konsultē kredītiestādes un citus klientus par kredītiestāžu darbības un finanšu instrumentu jautājumiem, kā arī kredītiestāžu klientu saistībām un nodrošinājumiem un to pārstrukturēšanu. Viņai ir plaša pieredze kredītiestāžu portfeļu pārstrukturēšanas jautājumos. Inese ir konsultējusi EBRD par siltumapgādes tiesisko regulējumu Latvijā un pārstāvējusi Eiropas Investīciju banku, veicot juridisko pētījumu JESSICA ieviešanai Latvijā.
 • Agnese Hartpenga ir TGS Baltic partnere ar specializāciju tiesvedībā un šķīrējtiesā, publiskajā iepirkumā, publiskajā un privātajā partnerībā, administratīvajās tiesībās, valsts atbalsta jautājumos, enerģētikā un infrastruktūras projektos, telekomunikācijās un informācijas tehnoloģijās un farmācijas un ārstniecības tiesībās. Viņa konsultē klientus un ārvalstu konsultantus par vērienīgiem infrastruktūras attīstības projektiem. Agnese arī konsultē valsts atbalsta jautājumos, pārstāvot klientu intereses Eiropas Komisijā.
 • Nauris Grigals ir TGS Baltic Badvokāts ar specializāciju tiesvedības un šķīrējtiesas, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības, apvienošanas un iegādes, sabiedrību tiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Viņam ir plaša pieredze tiesvedības un šķīrējtiesas jomā. Nauris ikdienā sniedz juridisko palīdzību starptautiskiem un vietējiem klientiem juridisku strīdu risināšanā, tiesu un šķīrējtiesu procesos. Tāpat viņš konsultē un sniedz klientiem juridisko palīdzību īstenot nekustamo īpašumu, uzņēmumu un kapitāla daļu vai akciju iegādes un finansēšanas darījumus, parādu restrukturizāciju un piedziņu, kā arī konsultē tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas jautājumos.
 • Andis Pauniņš ir TGS Baltic advokāts ar specializāciju tiesvedības un šķīrējtiesas, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības, administratīvo tiesību, preču zīmju, intelektuālā īpašuma, IT un telekomunikāciju jomā. Viņš ir praktizējies Hogan Lovells Londonas biroja Tiesvedības un šķīrējtiesas nodaļā 2008.gadā. Andis pārstāv kreditoru un parādnieku intereses parādu pārstrukturēšanas, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesos. Andis konsultē problemātisko aktīvu atguves jautājumos un pārstāv kreditoru un parādnieku intereses kreditoru sapulcēs un tiesu procesos.
 • Alise Eljašāne ir TGS Baltic vecākā juriste, kuras specializācija ir banku un finanšu tiesības, tai skaitā kapitāla tirgi, finanšu iestāžu darbības atbilstība un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana. Viņa ir konsultējusi klientus (finanšu institūcijas) darbības atbilstības jautājumos, sniegusi juridisko palīdzību ieguldījumu fondu (UCITS) pārrobežu apvienošanā, izstrādājusi nepieciešamos dokumentu standartformas obligāciju emisijai un iekļaušanai Nasdaq Riga regulētajā tirgū. Alisei ir liela pieredze finanšu iestāžu licencēšanas jautājumos Finanšu un kapitāla tirgus komisijā – viņa ir sagatavojusi nepieciešamos juridiskos dokumentus ieguldījumu brokeru sabiedrības, maksājumu iestādes, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku licencēšanai, kā arī reģistrējusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijā vairākus jaunus alternatīvo ieguldījumu fondus.
 • Inese Rendeniece ir TGS Baltic vecākā juriste, kuras specializācija ir banku un finanšu tiesības, tai skaitā, projektu finansēšana, kapitāla tirgi, intelektuālais īpašums, darījumi ar nekustamo īpašumu un uzņēmumu apvienošana un iegāde. Inese ir sniegusi konsultācijas nozīmīgu kreditēšanas un pārkreditēšanas darījumu ietvaros, ieskaitot sindicēto kredītu izsniegšanu, uzņēmumu un nekustamo īpašumu iegādes kreditēšanu, kā arī būvniecības un citu attīstības projektu kreditēšanu. Viņa ir izstrādājusi dokumentāciju ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas atbilstības nodrošināšanai un konsultējusi klientus saistībā ar atvasināto finanšu instrumentu darījumiem, kā arī ir sniegusi juridisko atbalstu saistībā ar bankas pakalpojumu piemērošanu patērētāju tiesību aizsardzības prasībām. Inesei ir arī pieredze Due Diligence nodrošināšanā banku lietu un finanšu, apdrošināšanas un intelektuālā īpašuma jomās un preču zīmju pieteikšanā un reģistrācijā.
 • Dace Indāne ir TGS Baltic zvērināta advokāte, kā arī sertificēta datu aizsardzības speciāliste, kura praktizē apvienošanas un iegādes, strīdu atrisināšanas, sabiedrību tiesību, nodarbinātības, komerctiesību un kapitālsabiedrību dalībnieku strīdu jomā. Viņa ir konsultējusi klientus sarežģītos darba tiesību strīdos, ir vairāku publikāciju autore, kā arī viena no grāmatas Darba likums ar komentāriem autorēm.
 • Jekaterina Anohina ir TGS Baltic juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste, kura praktizē datu aizsardzības un privātuma, apvienošanas un iegādes, nodarbinātības, sabiedrību tiesību un komerctiesību jomā. Jekaterina nodrošina visdažādāko civiltiesisku un komerctiesisku darījumu dokumentu sagatavošanu klientu interesēs. Viņa veic sabiedrību un uzņēmumu padziļinātas pārbaudes un sagatavo dokumentus par sabiedrību pārvaldi un darījumiem ar sabiedrību kapitāla daļām (akcijām) un uzņēmumiem.
 • Māra Stabulniece ir TGS Baltic Konkurences tiesību prakses grupas advokāta palīdze. Viņa specializējas arī publiskā iepirkuma, publiskās privātās partnerības un administratīvo tiesību jomā. No 2010. līdz 2012.gadam Māra guva juristes darba pieredzi Latvijas Iepirkumu uzraudzības birojā. Viņa konsultē klientus par visiem konkurences tiesību jautājumiem un pārstāv klientu intereses Konkurences padomes izmeklēšanu laikā, Konkurences padomē un tiesās. Mārai ir plaša pieredze, palīdzot klientiem īstenot publisko iepirkumu procesus, nodrošinot sekmīgu dalību tajos un pārstāvot klientus šo procesu rezultātu apstrīdēšanā.
 • Aija Kreicberga ir TGS Baltic advokāta palīdze ar specializāciju nekustamo īpašumu un būvniecības, kā arī sabiedrības tiesību un administratīvo tiesību jomā. Aija konsultē klientus par dažādiem ar nekustamo īpašumu iegādi, atsavināšanu un izmantošanu saistītiem jautājumiem, veic nekustamo īpašumu padziļinātas pārbaudes, sagatavo darījumu dokumentus. Tāpat viņa konsultē klientus gan par ikdienas komercdarbības jautājumiem, gan sarežģītos darījumos, kas neietilpst ikdienas komercdarbības lokā. Ievērojama jurista darba pieredze gūta, strādājot juridiskajā birojā un mobilo sakaru operatora uzņēmumā Latvijas Mobilais Telefons.
 • Raivis Znotiņš ir TGS Baltic Banku un finanšu tiesību, apdrošināšanas prakses grupas jurists. Viņš praktizē arī apvienošanas un iegādes, sabiedrību tiesību, komerctiesību, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības un nekustamā īpašuma jomā. Advokātu birojā TGS Baltic darbojas kopš 2015.gada. Iepriekš Raivis guvis plašu pieredzi, 10 gadus strādājot Baltic International Bank. Kopš 2008.gada viņš kā bankas kredītkomitejas loceklis piedalījās lēmumu pieņemšanā par kreditēšanas darījumiem. Kopš 2005.gada, būdams bankas jurists, Raivis nodrošināja bankas juridisko atbalstu tādās jomās kā klientu kreditēšana, starpbanku vienošanās saistībā ar kreditēšanas darījumiem, trasta darījumi ar kreditēšanas elementiem, darījuma kontu apkalpošana, tirdzniecības finansēšana, akreditīvi, dokumentārais inkaso, bankas galvojumu (garantiju) izsniegšana, norēķina karšu un kredītkaršu izsniegšana un apkalpošana, prasījuma tiesību nodošanas darījumi (cesijas), kredītu un citu parāda saistību piedziņas jautājumi, pārstāvība tiesā un šķīrējtiesā, kā arī sadarbības nodrošināšana tiesas nolēmumu izpildes procesā, debitoru maksātnespējas procesa jautājumi, kredītu restrukturizācijas jautājumi, ar nekustamo īpašumu būvniecību, iegādi, apsaimniekošanu un atsavināšanu saistītie jautājumi, līgumu projektu, bankas politiku, procedūru, instrukciju un citu iekšējo normatīvo aktu izstrāde.
 • Rūdolfs Vilsons ir TGS Baltic Apvienošanas un iegādes prakses grupas un Nodokļu prakses grupas jurists – nodokļu konsultants, kurš praktizē arī korporatīvo tiesību un komerctiesību jomā. Advokātu birojā TGS Baltic praktizē kopš 2015.gada. Iepriekš guvis plašu pieredzi, vairāk nekā 8 gadus strādājot nodokļu konsultāciju, darījumu nodrošināšanas un audita sabiedrībās, t.sk. Ernst & Young Baltic, TaxLink Baltic. Rūdolfs konsultē Latvijas un ārvalstu klientus nodokļu piemērošanas un juridiskajos jautājumos, nodarbojas ar klientu darījumu izvērtēšanu un strukturēšanu, analizējot nodokļu un juridiskās sekas. Ir pieredze kapitāla daļu, uzņēmumu un aktīvu padziļinātā izpētē, sagatavošanā pārdošanai, reorganizācijas, pirkuma un pārdošanas darījumu sagatavošanā un īstenošanā. Viņš konsultē klientus jautājumos par investīciju projektiem, uzņēmumu nodokļu un citu risku vadības sistēmu izstrādi, kā arī izvērtē komersantu ieviesto procesu (t.sk. operacionālo un nodokļu piemērošanas) atbilstību normatīvo aktu un labās prakses prasībām. Rūdolfs pārstāv klientus arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu pārbaudēs, sniedz atbalstu klientiem VID lēmumu apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā.
 • Liene Šķiņķe ir TGS Baltic advokāta palīdze ar specializāciju tiesvedībās un šķīrējtiesās, kā arī sabiedrību tiesībās un komerctiesībās. Viņa sniedz juridiskos atzinumus par sabiedrību tiesību un komerctiesību jautājumiem un sagatavo pamatojumus klientu prasībām tiesās un šķīrējtiesās. Strādājot par vecāko juristi a/s Reverta Vadības juridiskā atbalsta nodaļā, Liene ir guvusi ievērojamu pieredzi banku un finanšu tiesībās, kā arī ar sabiedrību tiesību un komerctiesību jautājumiem saistītās tiesvedībās Latvijā un ārvalstīs. No 2009. līdz 2010.gadam savas zināšanas papildinājusi, studējot un praktizējot Vācijā.
 • Kalvis Krūmiņš ir TGS Baltic advokāta palīgs ar specializāciju tiesvedības un šķīrējtiesas, sabiedrību tiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Advokātu birojā TGS Baltic praktizē kopš 2015.gada. Kalvis guvis plašu pieredzi tiesvedības jomā, strādājot par Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsultu un Latvijas Republikas valsts drošības iestādē. Ikdienā sniedz juridisko palīdzību starptautiskiem un vietējiem klientiem juridisku strīdu risināšanā, tiesu un šķīrējtiesu procesos. Tāpat viņš palīdz klientiem restrukturēt un piedzīt parādus.
 • Reinis Grunte ir TGS Baltic jurists, kurš sniedz atbalstu sabiedrību tiesību un komerctiesību, banku un finanšu tiesību un imigrācijas jomās. Viņš veic sabiedrību un uzņēmumu padziļinātas pārbaudes un sagatavo dokumentus par sabiedrību pārvaldi un darījumiem ar sabiedrību kapitāla daļām (akcijām) un uzņēmumiem. Reinis regulāri palīdz kredītiestādēm un problemātisko aktīvu pārvaldītājiem dažādos parādu piedziņas un nekustamo īpašumu darījumos.
 • Džeina Gaile ir TGS Baltic juriste ar plašu pieredzi iepirkumu jomā, kas iegūta strādājot Iepirkumu uzraudzības birojā, Finanšu ministrijā, organizējot publiskos iepirkumus iepirkuma komisiju sastāvā, kā arī sniedzot juridisko palīdzību gan pretendentiem, gan pasūtītājiem kā publisko iepirkumu, tā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju organizētos iepirkumos. Džeina praktizē arī publiskās un privātās partnerības, publisko tiesību un konstitucionālo tiesību jomā.
 • Jēkabs Treijs-Gigulis ir TGS Baltic jurists, kurš praktizē strīdu risināšanas, konkurences, publisko tiesību un konstitucionālo tiesību un ES tiesību jomā. Viņš guvis plašu pieredzi Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamentā, tostarp pārstāvējis Latvijas Republikas (LR) intereses Eiropas Savienības Tiesā (EST), Eiropas Komisijā, sadarbībā ar citām valsts iestādēm.

Sākotnējā pamatsatura autori

 • Aigars Strupišs – piedalījies daudzu komerctiesību normatīvo aktu izstrādāšanā, tai skaitā strādājis pie Maksātnespējas likuma, Komercķīlu likuma, Kredītiestāžu likuma grozījumiem saistībā ar kredītiestāžu maksātnespējas jautājumiem, vadījis Komerclikuma izstrādi. Nodarbojas ar juridiskajām konsultācijām, konsultējot gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmējus, valsts iestādes un starptautiskās organizācijas, pasniedz komerctiesību kursu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un ir daudzu ar komerctiesībām saistītu publikāciju autors.
 • Jānis Endziņš – tiesību zinātņu maģistrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs. No 2002. gada līdz 2007. gadam bija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs. Piedalījies daudzu normatīvo aktu sagatavošanā, tai skaitā vadījis Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma izstrādes darba grupu. Pasniedz komerctiesību kursu Biznesa augstskolas Turība Juridiskajā fakultātē.
 • Sandra Dzerele – zvērināta revidente, Sandra Dzerele un partneri dibinātāja un partnere, eksperte prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā. Grāmatvedības un finanšu konsultāciju jomā darbojas vairāk nekā 20 gadus, un revīzijas prakse ir kopš 1995. gada. Sandra Dzerele 2005. gadā tika iekļauta Komercreģistra iestādes sarakstā kā eksperte prasījuma tiesību un kapitāla daļu novērtēšanā. Savā revīzijas praksē ir piedalījusies vairāku lielu Latvijas uzņēmumu revīzijās, kuru darbības jomas ir enerģētika, pārtikas rūpniecība, ražošana un kuģu būve, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tīkli u. c., kā arī sniegusi konsultācijas uzskaites sistēmu izveidošanas jomā. Kopš 1999. gada Sandra sadarbībā ar profesionālām apmācību kompānijām gatavo un vada seminārus finanšu grāmatvedības, revīzijas un komercdarbības jomās. No 1996. gada līdz 2011. gadam Sandra Dzerele bija Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle, no 2005. gada līdz 2011. gadam – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centra pilnvarniece, savukārt kopš 2011. gada Sandra ir šīs asociācijas Ētikas komitejas locekle.