Tiesvedības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Tiesāšanās ir vairāk nekā māksla...

Lai cik precīzi būtu līgumi un lai kā jūs uzticētos darījumu partneriem, var nākties iesaistīties tiesu darbos. Ir svarīgi saprast procesa norisi – ko sagaidīt un ar ko rēķināties, mācēt prognozēt tā iznākumu, gan īstenojot savas tiesības, gan aizstāvoties pret citu personu prasībām.

«Tiesvedības rokasgrāmata» ir apjomīgākais izdevums par tiesvedību Latvijā. Nolēmumiem pievienoti speciālistu komentāri, kas izskaidro tiesas nolēmuma būtību un atšķirības no līdzšinējās tiesu prakses.

«Tiesvedības rokasgrāmata»:

 • atklās, kuros jautājumos jāvēršas tiesā, kā jānoformē prasības pieteikums, kā notiek tiesvedība civilajās un administratīvajās lietās, kā arī starptautisko normatīvo aktu nianses;
 • veidota tā, lai lasītājs pēc iespējas ātrāk un parocīgāk var atrast atbildi uz viņu interesējošo jautājumu;
 • galvenokārt sniedz informāciju par tiesvedības praktisko norisi, cenšoties izvairīties no teorētiskas apceres, praksē neatrisinātu jautājumu izklāsta.

Rokasgrāmatas tematika

 • Tiesu sistēma Latvijā
 • Alternatīvie strīdu risināšanas veidi
 • Tiesvedība civillietās
 • Saistību izpildīšana tiesas ceļā
 • Šķīrējtiesas process
 • Tiesas nolēmumu izpilde un pārsūdzība
 • Administratīvais process tiesā
 • Tiesvedība Satversmes tiesā
 • Darba strīdu izskatīšana un Darba likuma piemērošana tiesu praksē
 • Parādu piedzīšana
 • Iestādes rīcība un lēmumi, kas nav pārbaudāmi administratīvajā procesā tiesā
 • Tiesu prakses atziņas
 • Citi materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Tiesvedības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – pētījumi par nozīmīgiem tiesu nolēmumiem darba tiesībās, lietās par Civilprocesa likuma normu piemērošanu, lietās par zaudējumu atlīdzību un citiem aktuāliem jautājumiem atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori
2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Patlaban pēc īstenotās COBALT un Borenius Baltijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās COBALT uzskatāma par vienu no lielākajām advokātu biroju apvienībām reģionā ar 170 advokātu un juristu komandu.

COBALT ir cieši integrēta un starptautiski atzīta advokātu biroju apvienība ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi juridisko pakalpojumu tirgū. Juristu komanda nodrošina augstākā līmeņa juridisko atbalstu lielākajiem reģionālajiem un starptautiskajiem uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm.

Daces Silavas-Tomsones un Laura Liepas vadībā COBALT Latvijas birojā praktizē 47 advokāti un juristi, to vidū 8 partneri – Dace Silava-Tomsone, Lauris Liepa, Ģirts Lejiņš, Indriķis Liepa, Guntars Zīle, Gatis Flinters, Ingrīda Kariņa-Bērziņa un Toms Šulmanis.

Vairāk kā 20 gadu prakses gaitā COBALT ieguvis plašu pieredzi dažādu juridisku strīdu risināšanā tiesās un šķīrējtiesā, tai skaitā efektīvi izmantojot ārpustiesas strīdu risināšanas metodes. Latvijas birojs sekmīgi risinājis vienu no pirmajiem mediācijas procesiem valstī. Birojs pārstāv klientu intereses daudzās sarežģītās tiesvedībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Birojam ir attīstīta kompetence Satversmes tiesas procesos, pārstāvot privātpersonu, komersantu un Latvijas Republikas Saeimas un valdības intereses.

COBALT profesionāļi piedāvā juridiskos pakalpojumus visās komersantiem nozīmīgās prakses jomās – uzņēmumu iegāde un apvienošana, korporatīvās tiesības, banku un finanšu tiesības, kapitāla tirgi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, tiesvedība un strīdu risināšana, nodokļi, restrukturizācija un maksātnespēja, nekustamais īpašums un būvniecība, vides tiesības, intelektuālais īpašums un tehnoloģijas, darba tiesības.

 • Ģirts Lejiņš – partneris, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 25 gadu praktiskā darba pieredzi. Latvijas Republikas Advokātu kolēģijas biedrs kopš 1992. gada. Pārstāvējis klientus daudzos nozīmīgos starptautiskos šķīrējtiesas procesos. Vairāku starptautiskos juridiskos izdevumos publicētu rakstu autors, piedalījies ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs civiltiesību un civilprocesa jautājumos.
 • Lauris Liepa – vadošai partneris, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 20 gadu praktiskā darba pieredzi. Viens no atzītākajiem ekspertiem tiesvedību un konstitucionālo tiesību jomās Latvijā. Piedalījies vairākos pēdējo gadu svarīgākajos tiesvedības procesos Latvijas tiesās, Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Praktizē kā šķīrējtiesnesis un ir sniedzis atzinumus par Latvijas tiesībām ārvalstu tiesām, t.sk. ASV, Londonā un Stokholmā. Vairāku nozīmīgu juridiskām tēmām veltītu publikāciju autors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un Rīgas Juridiskās augstskolas lektors.
 • Mārtiņš Aljēns – zvērināts advokāts. Vairāk nekā desmit gadu pieredze finanšu un banku tiesību jomā, kas gūta darbā respektablās vietējās un ārvalstu bankās. Viņš ir vedis daudzas tiesvedības un parādu piedziņas lietas, pārstāvot banku un finanšu sektora klientus, kā arī konsultējis klientus apdrošināšanas un sākotnējā publiskā piedāvājuma jautājumos. Publicējis rakstus starptautiskos tieslietu izdevumos.
 • Kristīne Zīle – zvērināta advokāte ar 15 gadu praktiskā darba pieredzi civillietās. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektore, lektore Latvijas Tiesnešu mācību centra un Latvijas Zvērinātu notāru padomes organizētajās mācībās. Tieslietu ministrijas Civillikuma ģimenes tiesību un mantojuma tiesību daļas modernizācijas darba grupu locekle, rīcībspējas tiesiskā regulējuma darba grupas locekle.
 • Sergejs Rudāns – zvērināts advokāts. Pārstāvējis klientus visu līmeņu tiesās, turklāt vairākas no Sergeja vestajām lietām būtiski ietekmējušas turpmāko tiesu paraksi. Kā klientu pārstāvis piedalījies tādās sarežģītās tiesvedībās kā zaudējumu atlīdzības piedziņa no valdes locekļa, maksātnespējīgas sabiedrības noslēgto darījumu apstrīdēšana, dalībnieku sapulces lēmuma spēkā neesamības atzīšana utt. Nodarbojas arī ar vispārējiem civiltiesību un komerctiesību jautājumiem. Vairāku nozīmīgu juridiskām tēmām veltītu publikāciju autors.
 • Sandija Novicka – zvērināta advokāte. Nodokļu, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu, Eiropas Savienības un konkurences tiesību eksperte. Viņa ir vadījusi daudzus sarežģītus nodokļu plānošanas projektus un nodokļu tiesvedības lietas, jo īpaši netiešo nodokļu jomā. Lasījusi lekcijas nodokļu tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās un valsts atbalsta jautājumos Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Valsts administrācijas skolā un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Daudzu publikāciju autore.
 • Uģis Zeltiņš – Zvērināts advokāts. Strādājis kā vadošais advokāts daudzās Eiropas Savienības un konkurences tiesību, valsts atbalsta un publisko iepirkumu lietās, pēta civilo un administratīvo strīdu konstitucionālos aspektus. Latvijas Republikas Satversmes tiesas padomnieks Eiropas tiesību jautājumos (2006. gadā), Satversmes tiesas tiesneša palīgs (2004.–2006. gadā). 2007. gadā Eiropas Koledžā Brigē (College of Europe, Brige) iegūts tiesību maģistra grāds Eiropas tiesībās.
 • Maija Tipaine – zvērināta advokāte. Regulāri piedalās šķīrējtiesas procesos gan kā šķīrējtiesnese, gan klientu interešu pārstāve. Lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Vairāku publikāciju autore par šķīrējtiesu institūta problēmām un attīstības perspektīvām. Stokholmas Universitātes Juridiskajā fakultātē (Stockholm University, Department of Law) 2006. gadā iegūts tiesību maģistra grāds Starptautiskās komercarbitrāžas tiesībās (LL.M. in International Commercial Arbitration Law). Piedalījusies kā tiesnese populārajās Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition tiesu izspēlēs.
 • Edvīns Danovskis – tiesību zinātņu doktors, jurists. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektors. Satversmes komentāru līdzautors, daudzu publikāciju autors saistību tiesību un administratīvā procesa tiesību jautājumos. Piedalījies vairākās tiesību jautājumiem veltītās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.
 • Kristīne Patmalniece – zvērināta advokāte. Specializējusies darba tiesību, imigrācijas, korporatīvo tiesību un regulēto nozaru jomā. Plaša pieredze nestandarta darba tiesību jautājumu risināšanā, tai skaitā saistībā ar ārvalstu pilsoņu nodarbināšanu.
 • Līga Fjodorova – zvērināta advokāte. Nodrošina klientu pārstāvību tiesvedību un šķīrējtiesu procesos, kas skar intelektuālā īpašuma tiesību, komerctiesību un starptautiskās tirdzniecības un pārvadājumu tiesību jomas. Līga ir Latvijas Republikas patentpilnvarotā preču zīmju lietās un Eiropas preču zīmju pilnvarotā (European Trade Mark Attorney). Viena no vadošajām intelektuālā īpašuma jomas ekspertēm Latvijā, regulāri pārstāv klientu intereses sarežģītos preču zīmju un autortiesību strīdos.
 • Linda Bīriņa – zvērināta advokāte. Intelektuālā īpašuma, mediju un privātuma tiesību, reklāmas un patērētāju tiesību, datu aizsardzības jautājumu un darba tiesību eksperte. Savā vairāk nekā 10 gadus ilgajā praksē guvusi plašu pieredzi, pārstāvot klientus nepatiesu ziņu atsaukuma, goda un cieņas aizskāruma, kā arī morālā kaitējuma atlīdzības tiesvedības procesos. Vairāku starptautisku publikāciju un pētījumu līdzautore mediju un datu aizsardzības jomā.
 • Matīss Šķiņķis – zvērināts advokāts. Pārstāv un konsultē klientus saistībā ar potenciālajām un esošajām tiesvedībām Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, specializējies pirmstiesas strīdu risināšanā un tiesvedībās administratīvajās tiesās. Guvis plašu pieredzi, pārstāvot klientu intereses Satversmes tiesas mutvārdu procesā, kā arī nodokļu strīdos tiesvedībās ar Valsts ieņēmumu dienestu.
 • Edgars Pastars – zvērināts advokāts. Viens no atzītākajiem valststiesību ekspertiem Latvijā, specializējies konstitucionālajās tiesībās un administratīvajās tiesībās, kā arī tiesvedībā šajās tiesību nozarēs. Nodrošinājis Saeimas pārstāvību Satversmes tiesā vairāk nekā 90 lietās. Bijis Valsts prezidenta, valsts kontroliera, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks, Satversmes tiesas tiesneša palīgs. Vairāku likumu autors un līdzautors. Vairāku grāmatu, pētījumu un daudzu publikāciju autors un līdzautors.
 • Dita Buša – zvērināta advokāte. Korporatīvo un nekustamā īpašuma, kā arī darba tiesību eksperte ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi juridiskajā jomā. Sniedzot juridisko atbalstu gan vietējām, gan ārvalstu kompānijām, nodrošina klientu pārstāvību dažādu veidu civiltiesisko strīdu risināšanā.
 • Marija Berdova – konsultante, zvērināta advokāta palīdze. Praktizē „COBALT” tiesvedības prakses grupā, specializējoties klasiskajos saistību tiesību jautājumos. Vienlaikus specializējusies korporatīvo un migrācijas tiesību, tai skaitā bēgļu un politisko patvērumu meklētāju tiesību, jautājumos, nodrošinot gan juridiskas konsultācijas, gan klientu pārstāvību strīdos valsts iestādēs.
 • Mārtiņš Daģis – zvērināta advokāta palīgs. Palīdz klientiem ar administratīvajām un konstitucionālajām tiesībām saistītos jautājumos, pārstāvot klientus dažādās iestādēs, kā arī tiesās. Specializējas jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu regulējumu un vides tiesībām. Padziļināti apguvis administratīvo tiesību specifiku, strādājot par tiesneša palīgu Administratīvajā apgabaltiesā.
 • Mārtiņš Pētersons – zvērināta advokāta palīgs. Sniedz konsultācijas klientiem par administratīvā procesa jautājumiem, kā arī pārstāv klientus iestādēs un administratīvajās tiesās ļoti plaša spektra administratīvo tiesību strīdos. Guvis nozīmīgu pieredzi Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesos, kuros vestās lietas ir būtiskas ne vien attiecīgajiem klientiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Papildus tam Mārtiņam ir padziļinātas zināšanas un pieredze farmācijas nozares regulējumā, būvniecības, enerģētikas un vides tiesību jautājumos.
 • Jānis Priekulis – jaunākais jurists. Nodrošina juridisko palīdzību klientiem administratīvā procesa, Satversmes tiesas procesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa lietās. Jānim ir padziļinātas zināšanas un pieredze ar valsts atbildību saistītos tiesību jautājumos. Vairāku zinātnisku publikāciju autors konstitucionālo tiesību jomā, un ir ticis atzīts par labāko oratoru Latvijas prestižākajā tiesu izspēlē konstitucionālo tiesību jomā.
 • Kristīne Gailīte – jurista palīdze. Iepriekš strādājusi Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā par tiesneša palīdzi. Darbojas administratīvajās tiesībās, pārzina migrācijas un korporatīvo tiesību jautājumus. Līdzās profesionālajai darbībai aktīvi piedalās dažādās starptautiskās tiesu procesu izspēlēs, veiksmīgi pārstāvējusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komandu Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa tiesu izspēlē Strasbūrā, Eiropas Savienības tiesību tiesas procesa izspēlē Pizā, kā arī Praisa mediju tiesību izspēlē Oksfordā.
 • Andris Dimants – jurista palīgs. Pirms pievienošanās birojam bijis Latvijas Republikas Saeimas deputāta palīgs. Līdzās saviem tiešajiem darba pienākumiem Andris ir Latvijas Universitātes senators un Akadēmiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, kā arī regulāri un veiksmīgi startē Eiropas Tiesību studentu asociācijas tiesas procesu izspēlēs, 2014. gadā uzvarot profesora Kārļa Dišlera konstitucionālo tiesību izspēlē. Pārstāvējis Latvijas Universitāti Willem C. Vis komercarbitrāžas tiesību izspēlē Vīnē.