Grāmatvedības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Drukātais abonements (ar 12% PVN)
99,99 EUR grāmata + abonēšana:
12 mēnešiem: 154,88 EUR
6 mēnešiem: 91,88 EUR
3 mēnešiem: 50,88 EUR
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī atbilstoši piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Tādēļ «Grāmatvedības rokasgrāmata» atvieglos darbu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu speciālistiem, jo izdevumā vienkopus ietverta grāmatvedības normatīvā bāze, pieredzē balstīti praktiskās darbības piemēri.

«Grāmatvedības rokasgrāmata»:

 • palīdzēs korekti veikt grāmatvedības uzskaiti;
 • sniegs skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos;
 • palīdzēs sagatavot pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Rokasgrāmatas tematika

 • Grāmatvedības organizēšana
 • Grāmatvedības dokumenti un reģistri
 • Grāmatvedība un iekšējā kontroles sistēma
 • Bilance un bilances posteņi
 • Gada pārskata sagatavošanas posmi
 • Uzskaites metožu izmaiņu, kļūdu un notikumu pēc bilances datuma atspoguļošana finanšu pārskatos
 • Gada pārskats
 • Eiro ieviešana
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
 • Naudas plūsmas pārskats
 • Vadības ziņojums
 • Auditoru atzinums
 • Speciāli grāmatvedības uzskaites jautājumi
 • Ilgtermiņa līgumu uzskaite
 • Finanšu instrumenti
 • Naudas līdzekļu uzskaite
 • Eiropas Savienības finansēto projektu finanšu uzskaite
 • Latvijas grāmatvedības standartu salīdzinājums ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem
 • Citi grāmatvedības materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Grāmatvedības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – praktiski piemēri un aktuālākie grāmatvedības jautājumi atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā. Autori seko aktualitātēm grāmatvedības jomā un normatīvo aktu izmaiņām, pilnveidojot «Grāmatvedības rokasgrāmatu» un sniedzot viegli saprotamu un aktuālu informāciju ikvienam grāmatvedim.

Rokasgrāmatas autori

SIASindiks – zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē. SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

Grant Thornton Rimess Baltic – revīzijas, grāmatvedības, korporatīvo finanšu pakalpojumu, kā arī nodokļu un juridisko konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā un šobrīd piedāvā uzņēmējdarbības konsultācijas visā Baltijā. Grant Thornton Rimess Baltic zināšanas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības vidi, kultūru un cilvēkiem sniedz iespēju nodrošināt klientus ar tieši viņam piemērotiem risinājumiem un vislabāko apkalpošanu. Kopš 1995. gada Grant Thornton Rimess Baltic ir bijusi dalībniece dažādās vispasaules organizācijās, kas apvieno audita un grāmatvedības kompānijas un ir vienas no 10 lielākajām pasaules vadošajām šāda veida apienībām. Šī dalība ir sekmējusi Grant Thornton Rimess Baltic profesionālisma un kompetences attīstību.

 • Silvija GulbeGrant Thornton Rimess Baltic partnere, zvērināta revidente.
 • Ginta EgleGrant Thornton Rimess Baltic revīzijas projektu vadītāja.
 • Maija Ķuda – koledžas Grāmatvedība un finanses un izglītības iestādes Bizness komplekss grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, no 2004. gada ir izveidojusi lekciju kursu Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība, vairāku publikāciju autore.

Rödl&Partner – starptautiska revidentu, advokātu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās: finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Rokasgrāmatas pamatsatura autori.