Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata

Sadarbībā ar

Rokasgrāmatas abonēšanas cena
Drukātais abonements (ar 12% PVN)
99,98 EUR grāmata + abonēšana:
12 mēnešiem: 154,88 EUR
6 mēnešiem: 91,88 EUR
3 mēnešiem: 50,88 EUR
Elektroniskais abonements (ar 21% PVN)
12 mēnešiem: 120,88 EUR
6 mēnešiem: 82,88 EUR
3 mēnešiem: 45,88 EUR

Kā noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajām prasībām?

Organizāciju darbiniekiem ikdienā nākas strādāt ar dažādu veidu dokumentiem. Pareizi izstrādāti un sakārtoti dokumenti ir pamats kvalitatīvam darbam un pārliecībai, ka organizācija darbojas legāli, ievērojot likumu prasības, kā arī pozitīvi ietekmē audita un pārbaudes gaitu.

Veidot un uzturēt tiesību aktiem atbilstošu dokumentu pārvaldības vidi palīdzēs «Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata».

Izmantojot «Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatu»:

 • uzzināsiet, kā noformēt dokumentus atbilstoši normatīvai un darbības videi;
 • saņemsiet paraugus gan reglamentētiem, gan pašiem izstrādājamiem dokumentiem;
 • uzzināsiet, kā neveidot liekus dokumentus un kuri dokumenti jāizstrādā obligāti;
 • uzzināsiet, kā, ievērojot pārbaudes institūciju prasības, pareizi arhivēt dokumentus;
 • nodrošināsieties pret tiesu darbiem, tā paaugstinot savas organizācijas reputāciju;
 • nodrošināsieties pret riskiem, kas saistīti ar dokumentu noformēšanas nepilnībām;
 • darbinieki precīzi zinās savus pienākumus, kvalitatīvi tos pildīs, un organizācija ietaupīs laiku darbinieku mācībām.

«Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata» aplūko šādus aspektus darbam ar dokumentiem: noformēšana, pārvaldība, uzskaite, saglabāšana, izmantošana, identifikācija, vērtības ekspertīze, esības pārbaude, atlase iznīcināšanai, nodošana valsts glabāšanā, personāla dokumentu pārvaldība un biroja vides vadība.

Rokasgrāmatas tematika

 • Dokumentu noformēšana
 • Ieteikumi, lai izvairītos no viltotiem dokumentiem
 • Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai
 • Dokumentu pārvaldības sistēmas veidošana
 • Dokumentu aprite
 • Elektroniskie paraksti un dokumenti
 • Arhīvu likuma tiesiskais regulējums, analīze
 • Personāla dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību jomā
 • Personāla dokumentu pārvaldība darbinieku pārstāvības procesā
 • Personāla dokumentu pārvaldība darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas procesā
 • Dokumentu izstrāde
 • Lietišķā etiķete
 • Citi materiāli

Rokasgrāmata ir abonentizdevums
«Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata» vienmēr ir aktuāla – izdevuma abonenti būs pirmie, kuri saņems pilnīgu un profesionāļu sagatavotu informāciju gan par Latvijas aktualitātēm, gan pasaules tendencēm dokumentu pārvaldībā. Aktuālie jautājumi atspoguļojas rokasgrāmatas papildinājumos, kas iznāk četras reizes gadā.

Rokasgrāmatas autori

 • Ieva Kalve – Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes docente, vairāku lietvedībai un dokumentu noformēšanai veltītu grāmatu autore: «Jaunās paaudzes lietvedība», «Dokumentu datorizēta sagatavošana», kas tapusi kopā ar Jāni Augucēviču. Ar dokumentu noformēšanu un organizācijas darba dokumentēšanu saistīta kopš 1988. gada. No 1993. gada lasa lekcijas un vada seminārus, kā arī konsultē par dokumentu pārvaldības un dokumentu noformēšanas jautājumiem dažādās auditorijās – no studentiem līdz nozares profesionāļiem un organizāciju vadītājiem, pielāgojoties auditorijas vajadzībām un priekšzināšanu līmenim.
 • Karīna Platā – juriste, maģistre personāla vadībā, «Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas» sadaļas «Personāla dokumentu pārvaldība» un «Darba likuma komentāru» autore, informatīvo materiālu «Par darba līgumiem», «Par darba un atpūtas laiku», «Par vienlīdzīgu attieksmi» un metodiskā materiāla «Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās» autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.
 • Ilga Robežniece – sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta Metodiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja, Valsts administrācijas skolas lektore, konsultē valsts, pašvaldību un privātās institūcijas par jautājumiem, kas saistīti ar dokumentu un arhīvu pārvaldību, iekšējiem normatīvajiem aktiem, amata un darba aprakstiem, sēžu protokolu izstrādi, dokumentu aizsardzību un pieejamību, dokumentu pārvaldības darba auditu u. c.