Projektu vadīšanas rokasgrāmata

Rokasgrāmatas cena:
93.89 Ls par grāmatu + 72.60 Ls abonēšana gadam
166.49 Ls (ar 10% PVN)
Rokasgrāmatas piemērs:
5.18. Kontroles un atskaites plānošana
9. Piedāvājuma sagatavošana
10. pielikums Projekta plānošanas praktisks piemērs

Projektu vadīšanas rokasgrāmata palīdzēs veiksmīgi organizēt ikdienas darbu mūsdienu konkurences apstākļos, sagatavot biznesa plānu un izstrādāt investīciju projektu, efektīvi piesaistīt Eiropas Kopienas finanšu līdzekļus, kā arī:

- uzsākt jaunus projektus un tos realizēt;
- veiksmīgi vadīt biznesa attīstību;
- pilnveidot uzņēmuma iekšējo struktūru;
- efektīvi piesaistīt finanšu un materiālos līdzekļus;
- izstrādāt vienotu līdzekļu sadali un to kontrolēt;
- realizēt jaunas idejas.

Galvenie Projektu vadīšanas rokasgrāmatas apskatītie jautājumi:
- Projekta darbs un projekta vadīšana
- Projekta kategorijas:
- attīstības projekti
- īstenošanas projekti
- Projekta vadīšanas līdzekļi
- Projekta portfelis
- Projektu klasifikācija:
- uzņēmumu ekonomiskie projekti
- organizatoriskie projekti
- valstiskie projekti
- personīgie projekti
- Projektu etapi
- Projekta vide
- Projekta saistība ar pamatorganizāciju
- Projekta darba līdzekli
- Projekta komandas izveidošana un tās vadīšanas metodes
- Investīciju projektu sagatavošana un finansēšana
- Investīciju projekta biznesa plāna saturs, tā sagatavošana
- Biznesa plāna sagatavošanas pamatprincipi
- Biznesa plāna sadaļas, to analīze
- Biežāk pieļautās kļūdas biznesa plāna izstrādē
- Finanšu analīzes sagatavošana, finanšu prognozes
- Investīciju projektu vērtēšanas metodes, to pielietojums un apraksts
- Vērtēšanas nepieciešamība un gaita
- Visbiežāk pielietotās vērtēšanas metodes gan pasaules praksē, gan Latvijā investīciju projektu vērtēšanā
- Risku noteikšanas tehnika projektiem
- ES finansēšanas avotu piesaiste
- ES uzņēmējdarbības atbalsta programmu darbība
- Eiropas Komisijas (EK) programmas uzņēmējdarbībai, to darbības principi
- Praktiski ieteikumi projektu gatavošanā EK programmām

Norādīti avoti papildu informācijai un konsultācijām par programmām.

Par katru no šīm tēmām tiek sniegta pamatinformācija un teorija, kā arī praktiski piemēri, iespējamo problēmu un riska analīze. Rokasgrāmatas pielikumos ir dažādi ikdienas darbā izmantojami materiāli – praktiskas projektu norišu tabulas, grafiku un plānu piemēri un citi materiāli patstāvīgam darbam.

Projektu vadīšanas rokasgrāmatas autori:

Vadims Jerošenko - ekonomikas maģistrs LU, papildus biznesa vērtēšanas jomā ir mācījies Gēteburgas Ekonomikas Universitātē un Krievijas Finanšu akadēmijā. Praktiska pieredze, strādājot vairākās Latvijas finanšu institūcijās. Pašlaik finanšu konsultāciju kompānijas LAIKA STARS direktors un Latvijas īpašuma vērtētāju asociācijas Uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanas komitejas priekšsēdētājs.

Jānis Pinnis – ekonomikas maģistrs finanšu un kredīta specialitātē LU. No 2000. līdz 2003. gadam, strādājot banku sfērā (Unibanka, NORD/LB Latvija un Nordea Latvijas filiāle), veikta uzņēmumu finanšu stāvokļa un prognožu analīze, kā rezultātā iegūtas vispusīgas praktiskās zināšanas finanšu analīzes jomā un investīciju projektu attīstīšanā finanšu piesaistei. Pašlaik strādā par konsultantu finanšu konsultāciju kompānijā LAIKA STARS.

Jeļena Averina – pabeigusi Banku Augstskolu. No 1997. līdz 2004. gadam strādājusi Latvijas Krājbankā kreditēšanas, grāmatvedības, uzskaites un kontroles jomās. Teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze banku grāmatvedībā, kreditēšanas darbā, finanšu analīzē, uzņēmumu saimnieciskās darbības plānošanā. Pašlaik strādā par konsultanti finanšu konsultāciju kompānijā LAIKA STARS.

Elīna Gribuste – sociālo zinātņu maģistre vadībzinībās. No 2001. gada strādā LIAA Eiropas Informācijas centrā – konsultē uzņēmējus ES jautājumos. Specializējusies informācijas sniegšanā par finansēšanās avotiem Eiropas Savienībā, to piesaistīšanas praktiskajiem aspektiem.

Projektu vadīšanas rokasgrāmatas saturs:

1. Ievads
1.1. Kam šī rokasgrāmata adresēta?
1.2. Igauņu izdevuma autori un sastādītāji
1.3. Latviešu izdevuma sagatavotāji
1.4. Latviešu izdevuma autori

2. Projektu metode
2.1. Kas ir projekts?
2.2. Projekta pazīmes
- Jaunievedums jeb inovācija
- Neatkārtojamība
- Pabeigtība
2.3. Projekta darbs un projektu vadīšana
2.4. Projekta darbs salīdzinājumā ar ierastu rutīnas darbu
- Informācijas aprite projektā
- Projekta vadītājs kā informācijas izplatītājs
2.5. Projekta darba priekšrocības un trūkumi
- Projekta darba priekšrocības
- Projekta darba trūkumi
2.6. Projektu vadīšanas mērķi
- Augstāka kvalitāte
- Zemāka cena
- Īsāka norise
- Optimāla kvalitātes, cenas un laika attiecība
2.7. Projektu iedalījums pēc uzsākšanas fāzes īpatnībām
- Projektu iedalījums
- Projektu iedalījums pēc projekta īstenotāja
- Lielo projektu iedalījums
2.8. Projekta vadīšanas līdzekļi
- Ieskicēšanas līdzekļi
- Plānošanas līdzekļi
- Vadīšanas līdzekļi
- Palīglīdzekļi
2.9. Kad organizācijā rodas vajadzība pēc projektu vadīšanas?
Kā uzņēmējdarbībā radās vajadzība pēc projekta darba?
Komandas veida organizācija
Vajadzība pēc projekta vadītāja
Matricveida organizācija
2.10. Projektu organizāciju priekšrocības un trūkumi
- Komandas veida organizācija
- Matricveida organizācija
- Kombinēta organizācija
2.11. Projekts un programma
- Kas ir programma?
- Kāda ir atšķirība starp programmu un projektu?
- Projekta un programmas savstarpējā saikne
2.12. Projektu portfelis
- Projektu portfeļa vadīšanas trīs līmeņi
- Projekta vadīšana un vadīšana ar projektu starpniecību
- Projektu portfeļu vadīšana
- Projektu portfeļa iekšējā koordinēšana
- Projektu portfeļa ārējā koordinēšana
- Integrētu projektu vadīšana
- Projektu portfeļa vadīšana no projekta vadītāja viedokļa
- Projektu portfeļa vadīšanas galvenie instrumenti
- Sinerģijas potenciāla nodrošināšana projektu portfelī
- Projektu portfeļa analīze
2.13. Kas ir projektu ideju portfelis?
2.14. Veiksmīgas projekta vadības faktori
2.15. Inovāciju modeļi
2.16. Inovāciju un stratēģiskā refleksivitāte: evolucionāra pieeja un pakalpojumu uzņēmumu piemēri

3. Projektu kategorijas
3.1. Projektu klasificēšana pēc rakstura
- Radošie projekti
- Tehniskie projekti
- Radošo projektu un tehnisko projektu īpašās iezīmes
3.2. Projektu klasificēšana pēc lieluma
- Projekta ilgums
- Darba jomu skaits
- Komandas lielums
- Darbu apjoms
- Mazu projektu īpatnības
- Lielu projektu īpatnības
- Resursu vajadzība
- Projekta partneru ģeogrāfiskais un reģionālais novietojums
- Projekta ietekmes joma
3.3. Projektu klasificēšana pēc īstenotāja
- Uzņēmuma iekšējie projekti
3.4. Pasūtījuma projekti
- Pasūtījuma projektu problēmas
3.5. Projektu klasificēšana pēc peļņas
3.6. Projektu klasificēšana pēc darbības jomas
- Mārketinga projekti
3.7. Izstrādājuma attīstības projekti
- Izstrādājuma attīstības jēdziens
- Izstrādājuma attīstība organizācijā
- Izstrādājuma attīstības etapi
- Izstrādājuma attīstības problēmas un riski
3.8. Attiecību organizēšanas projekti
- Kas ir attiecību organizēšanas projekti?
- Attiecību organizēšanas projektu mērķis
- Galvenā atšķirība starp attiecību organizēšanu un reklāmas darbību
- Īslaicīgs attiecību organizēšanas projekts
- Ilglaicīgs attiecību organizēšanas projekts
- Faktori, kas ietekmē atspoguļojumu medijos
- Piemērs par mediju līdzekļu maiņu
- Projekta laika noteikšana
- Piemērs par neveiksmīgu preses pasākuma laika nozīmēšanu
- Krīzes komunikāciju projekti
- Cik būtiska ir pasūtītāja vēsture
- Attiecību organizēšanas projekti Latvijā
- Attiecību organizēšanas projektu vadīšana
- Projekta beigu ziņojums
3.9. Notikuma mārketinga projekts
- Notikuma mārketinga projekta jēdziens
- Notikuma mārketinga projekta etapi
3.10. Kvalitātes projekti
- Kvalitātes vadīšana
- Kvalitātes projekta kategorijas
- PDCA cikls
- ISO 9000 standartu sērijas kvalitātes projekti
- Projektu vadīšanas kvalitātes standarts ISO 10006
- ISO 9000 kvalitātes vadīšanas principi
- ISO 9001 kvalitātes projekta mērķi
- ISO 9001 kvalitātes projekta etapi
- Kvalitātes vadīšanas sistēmas izstrādāšanas soļi
- Vadības loma projektā
- Kvalitātes vadītāja jeb projekta vadītāja pieņemšana
- Darbinieku iesaistīšana
- Konsultanta iesaistīšana
- Faktori, kas jāņem vērā, izvēloties konsultācijas firmu
- Sertificētāja izvēle
- Kvalitātes sistēmas radīšanas priekšrocības
- Kvalitātes sistēmas ieviešanas iespējamās problēmas

4. Projekta etapi
4.1. Definēšanas etaps
- Problēmas un idejas
- Problēmas analīze
- Primārie mērķi
- Risinājuma idejas
- Iepriekšējs pētījums
- Izejas uzdevums un mērķi
- Projekta konkurss un izvēle
4.2. Plānošanas etaps
- Projekta plāna sastāvdaļas
4.3. Īstenošanas etaps
- Vadīšanas uzdevumi
- Koordinēšana un kontrole
- Reālās situācijas un sākotnēja plāna salīdzināšana
- Projekta plāna izmainīšana
- Projekta komandas motivēšana
4.4. Projekta novērtēšanas un pabeigšanas etaps
- Beigu ziņojums
- Rezultāta nodošana pasūtītājam
- Beigu sapulce
- Projekta etapu shēma
- Specifiskas projekta shēmas
- Katra projektu etapa nozīme
- Projekta etapu novērtēšana
- Projekts kā plāns, izejas uzdevums vai viss darba process?
4.5. Risku un to vadīšanas piemēri

5. Projekta plānošana
5.1. Radoša pieeja un sistēmiskums projektos
5.2. Alternatīvu risinājumu novērtēšana
5.3. Risinājumu novērtēšanas metodes
5.4. Plānošanas priekšnosacījumi
5.5. Plānošanas etapi
5.6. Uzdevumu plānošana
- Apakšprojekts
- Uzdevumu analīze
- Savstarpējo atkarību veidi
- Atkarību matricas piemērs
- Projekta norises plānošana
5.7. Personāla plānošana
5.8. Personāla vajadzības plānošana
- Personāla vajadzības noteikšanas metodes
5.9. Personāla kvalifikācijas plānošana
- Konkrētu darbinieku plānošana
- Darbinieku apmācību plānošana
5.10. Termiņu plānošana
- Plānošana, kas izriet no sākuma termiņa
- Plānošana, kas izriet no beigu termiņa
- Laika grafiks
- Pārskats par termiņu un projekta norises ieskicēšanas tehnikām
- Saraksta tehnika
5.11. Līnijas diagrammas tehnika
- Ganta tehnika
- Plannet tehnika
- Tīkla plānošana
- Bultas diagramma
- Mezgla diagramma
- PERT tehnika
- Tīkla plāna izstrādāšana
- Tīkla plānošanas pozitīvie ieguvumi
5.12. Kritiskais ceļš un laika rezerve
- Kāda ir kritiskā ceļa nozīme?
- Darba slodžu vienādošana
- Pareizas darba slodzes nodrošināšana
5.13. Ciklogramma
5.14. Līdzekļu plānošana
- Kas ir līdzekļu plānošana?
- Kādēļ līdzekļu plānošana ir būtiska?
- Kādi faktori jāņem vērā, veicot līdzekļu plānošanu?
- Līdzekļu plānošanas struktūra
5.15. Izdevumu plānošana
- Kas ir izdevumu plānošana un kāda informācija vajadzīga
- tās veikšanai?
- Projekta izdevumu veidi
- Projekta izdevumu plāna nozīme
- Projektu izdevumu veidi
- Sistēmas izdevumi
- Izdevumu plānošanas nozīme
- Izdevumu plānošanas metodes
- Trīspunktu metode
5.16. Dokumentācijas plānošana
- Formulāri
- Projekta mape
- Projekta plāns
- Dokumentēšanas struktūra
5.17. Kvalitātes plānošana
- Kas ir projekta kvalitāte?
- Projekta kvalitātes plānošana
- Kvalitātes vadīšanas uzdevumi
5.18. Kontroles un atskaites plānošana
- Kontroles līmeņi
- Kontroles kritēriji
- Kontroles procedūra
- Kontroles instances
- Kontrolēšanas laiks
- Kontroles kritēriji
- Kontroles tehnikas
- Kontrolējamo lielumu fiksēšana
- Atskaitīšanās
- Atskaites saturs
- Atskaites iesniedzējs
- Atskaites termiņi
- Atskaišu veidi
5.19. Piegādes sistēma

Pielikumi
1. pielikums – projekta uzdevuma karte
2. pielikums – kvalifikācijas tabula
3. pielikums – laika rezerves tabula
4. pielikums – līdzekļu saraksts
5. pielikums – apgādes plāns
6. pielikums – izdevumu aprēķināšanas tabula
7. pielikums – naudas plūsmu plāns
8. pielikums – atbildības matrica
9. pielikums – termiņu kontroles formulārs
10. pielikums – projekta plānošanas praktisks piemērs
11. pielikums – dokumentācijas plānošanas praktisks piemērs
11.1. pielikums – izejas uzdevums
11.2. pielikums – izdevumu iepriekšēja aprēķināšana un sekojošā aprēķināšana
11.3. pielikums – risku analīze
11.4. pielikums – kvalitātes novērtēšana
11.5. pielikums – līdzekļi
11.6. pielikums – darbaspēka izmantošana
11.7. pielikums – projekta virzības kontrole
11.8. pielikums – projekta apspriedes protokols
11.9. pielikums – projekta beigu atskaite
11.2. pielikums – izdevumu iepriekšējais aprēķins un sekojošais aprēķins
12. pielikums – interešu grupu analīze
13. pielikums – kaizen principu izmantošana vadībā
14. pielikums – ierobežojumu teorijas (TOC) izmantošanas iespējas
15. pielikums – kritiskā Ķēde un riska vadība: projekta vērtības
aizsargāšana no neprognozētām pārmaiņām
16. pielikums – izmaiņu nepieņemšanas (un TOC domāšanas procesu)
izmantošana, pilnveidojot uzlabojumus
17. pielikums – TOC domāšanas process –problēmu risināšanas instrumenti
18. pielikums – ierobežojumu teorijas domāšanas procesu pamatstruktūra un to izmantošana sistēmas uzlabošanai (U veida shēma)
19. pielikums – projektu lēmumu analīzes process
20. pielikums – daudzu projektu pārveidošana dažās prioritātēs ar
ierobežojuma teorijas palīdzību

6. Projekts un to realizējošā organizācija
6.1. Organizācijas struktūru veidi
- Sektora organizācija
- Funkcionāla organizācija
- Nozaru organizācija
- Matricveida organizācija
- Daudzdimensiju organizācija
6.2. Tīrā projekta organizācija
- Tīras projekta organizācijas stiprās puses
- Tīras projekta organizācijas vājās puses
6.3. Matricveida projekta organizācija
- Matricveida organizācijas stiprās puses
- Matricveida organizācijas vājās puses
6.4. Projektu koordinēšana organizācijā
6.5. Apakšvienību projekti
6.6. Lemšanas tiesību noteikšana
6.7. Akceptējamība
6.8. Projekta un pamatorganizācijas sasaistīšanas veidu salīdzinājums
6.9. Projekta kultūra un uzņēmuma kultūra
- Projekta kultūras elementi
- Projekta kultūras tipi
- Projekta kultūras nozīme
- Pozitīvas organizācijas kultūras pazīmes
- Pozitīvas organizācijas kultūras nozīme
- Kultūras tipi
- Organizācijas kultūra
- Projekta kultūra
- Informācijas un komunikācijas kultūra
- Uz klientiem orientēta uzņēmuma kultūra
- Uzņēmuma kultūra un projekti
6.10. Projekta pasūtīšana ārpus organizācijas
- Projekta pasūtījuma līguma noslēgšana
- Projekta pasūtīšana no savas organizācijas darbinieka
- Vienošanās izpildīt projektu kā papildu darba uzdevumu
- Projekta pasūtīšana uz darba līguma pamata
- Obligātās vienošanās
6.11. Izstāde – kā pozicionēt sevi tirgū

Pielikumi
6.1. pielikums – projekta izvēles matrica
6.2. pielikums – uzdevuma devēja pašnovērtējuma lapa
6.3. pielikums – projekta vadītāja pašnovērtējuma lapa
6.4. pielikums – projekta komandas locekļa pašnovērtējuma lapa
6.5. pielikums – komandas vienotā novērtējuma lapa
6.6. pielikums – shēma projekta īstenošanas iespējamības noteikšanai
6.7. pielikums – vadīšanas darbības detalizēta analīze
6.8. pielikums – projekta vadīšanas programmatūras atlasē vērā ņemamie kritēriji (paraugs)

7. Informācijas tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā
7.1. Projektu vadīšanas datorprogrammatūra
- Projekta vadīšanas programmatūras radītie ieguvumi
- Faktori, kas jāņem vērā, izvēloties projektu vadīšanas datorprogrammu
- Interneta izmantošana projektu vadīšanā
- Prasības interneta mājas lapai
- Projekta tīmekļa struktūras paraugs
- Programmatūras pakete MS Project
- Citas paketes
7.2. MS Office izmantošana projektu ieskicēšanā
- MS Office paketes radītās iespējas projektu vadīšanā
- MS Office paketes izmantošana projektu vadīšanā
- Projekta komandas sastādīšana ar MS Outlook
- Projekta informācijas pārvaldīšana ar MS Outlook
- Projekta darbu un laika grafiku sastādīšana ar MS Excel
- Projekta budžeta un tekošo izdevumu aprēķini ar MS Excel

8. Projekta kontrolings
8.1. Kas ir projekta kontrolings?
8.2. Kontrolinga mērķis
8.3. Kontrolinga norise
- Kontrolpunktu trenda analīze
- Kontrolpunktu trenda analīzes priekšrocības
8.4. Rīcība apdraudētu termiņu gadījumā
8.5. Līdzsvarotās vadības karte (Balanced Scorecard)
8.6. Līdzsvarotās vadības kartes (Balanced Scorecard) ieviešana
8.7. Projektu risku vadība organizācijā
8.8. Projekta risku vadības metodes
8.9. Līdzsvarotās vadības kartes sastādīšanas anketas piemērs
8.10. Līdzsvarotās vadības karte un citu uzņēmuma vadības
sistēmu integrācija
8.11 Biznesa diagnostika uzņēmuma vadības optimizācijas projekta
efektivitātes analīzei

Pielikumi
8.1. pielikums – vadības karte projektu vadībā
8.2. pielikums – kā izmērīt apmierinātību ar projekta rezultātiem?
8.3. pielikums – kā projekta gaitā mērīt prasmju un zināšanu izmaiņas?
8.4. pielikums – investīciju atdeves noteikšana dažādās projekta stadijās

9. Piedāvājuma sagatavošana
9.1. Kā sagatavot rakstisku piedāvājumu?
- Rakstiska piedāvājuma jēdziens
- Klasiska piedāvājuma struktūra
- Uz klientu orientēta piedāvājuma process
9.2. Piedāvājuma sagatavošanas tehnika
- Piedāvājuma programmas sagatavošana
9.3. Piedāvājuma koncepcija
- Kas ir piedāvājuma koncepcija un kāda tai nozīme?
- Koncepcijas sagatavošana
- Piedāvājuma koncepcijas piecas daļas
- Pavadvēstule
- Problēmas formulējums
- Mērķi
- Piedāvājamā metodika un tehniskā pieeja
- Kopsavilkums
9.4. Uz klientu orientētas reklāmas vēstules uzrakstīšana
- Vēstules sastādīšanas principi
- Ieteikumi reklāmas vēstules rakstītājam
- Reklāmas tekstam uzstādāmās prasības
- Reklāmas teksta saturiskā uzbūve
- AIDA princips
- Kas apdraud reklāmas tekstu?
- Orientācija uz klientu, sastādot piedāvājumu
- Ieteikumi piedāvājuma teksta sastādīšanai
- Virsraksti piedāvājumā, kas mudina uz darbību
- Sinonīmu lietošana piedāvājumā
9.5. Piedāvājums kā dialogs ar klientu
- Rakstiska piedāvājuma nozīme
- Kas notiek ar klientu rakstiska piedāvājuma laikā?
- Skatiena kustība tekstā
- Piedāvājuma autors -dialoga režisors
- Piedāvājumu novērtēšana
9.6. Piedāvājuma iesniegšana
- Piedāvājumu nogādāšana adresātam
- Uzskatāmie līdzekļi, iesniedzot piedāvājumu
- Uzticamības radīšana

10. Projekta personāls
10.1. Projekta vadītājs un viņa uzdevumi komandas radīšanā
- Projekta vadītāja lomas
- Projekta vadītāja uzdevumi
- Projekta plānošana
- Projekta vadīšana
- Projekta kontrole
- Projekta vadītāja galvenās darbības
- Projekta komandas radīšana
- Projekta vadītāja atbildība
- Procesi, ko projekta vadītājs nevar tieši ietekmēt
- Projekta vadītāja kompetence
- Projektā iesaistīto pušu funkciju diagramma
- Projekta vadītāja tiesības
- Prasības projekta vadītājam
- Projekta vadītāja personiskās īpašības
- Projekta vadītāja kvalifikācija
- Projekta vadītāja vadīšanas stils
- Projekta vadītāju līmeņi un sertificēšana
- Labs projekta vadītājs
- Slikts projekta vadītājs
- Projekta vadītāja problēmas
10.2. Projekta komandas izveidošana
- Projekta komandas jēdziens
- Projekta komandas priekšrocības
- Projekta komandas trūkumi
- Faktori, kas nosaka komandas izveidošanu
- Projekta komandu kategorijas
- Projekta komandas lielums
- Projekta komandas vadāmība atkarībā no tās locekļu skaita
- Projekta komandas locekļu kvalifikācija
- Projekta komandas locekļu pieredze
- Projekta komandas locekļu izcelsme
- Komandas locekļu darba ilgums un atalgojums
10.3. Projekta vadītāju atestācija
- Prasības sistēmas vadīšanas jomā
- Prasības programmu vadīšanas jomā
- Prasības projekta vadīšanas jomā
- Prasības projekta dzīves cikla pārzināšanas jomā
- Prasības projekta vides pārzināšanas jomā
- Prasības projekta stratēģijas jomā
- Prasības projekta novērtēšanas jomā
- Prasības projekta sekmīguma novērtēšanas kritēriju pārzināšanas jomā
- Prasības sadarbības veidošanas un attīstīšanas jomā
- Prasības procedūru pārzināšanas jomā
- Prasības projekta nobeigšanas procedūras pārzināšanas jomā
- Prasības projekta novērtēšanā pēc tā nobeigšanas
10.4. Ar procesiem un darbībām saistītās prasības projektu vadītājam
Prasības darbu definēšanas jomā
Ieskicēšana
Pieredze laika programmas izstrādē
Prasmes kalkulāciju sastādīšanā
Prasmes izmaksu vadīšanā
Prasmes projekta sekmīguma definēšanas jomā
Prasmes risku analīzē un iztirzāšanā
Prasmes cenas vadīšanā
Prasmes projekta izmaiņu vadīšanā
Prasmes projekta darba uzsākšanā
10.5. Ar organizāciju un cilvēkiem saistītās prasības projektu vadītājam
- Prasmes organizācijas izveidošanā
- Prasmes kontrolēšanā un koordinēšanā
- Komunikācijas prasmes
- Vadīšanas prasme
- Prasmes uzdevumu deleģēšanā
- Komandas radīšanas prasme
- Prasmes konfliktu risināšanā
- Pārrunu prasmes
- Prasmes personāla attīstības jomā
10.6. Ar vispārējo vadīšanu saistītās prasības projektu vadītājam
- Projekta tehniskās vadīšanas prasmes
- Mārketinga prasmes
- Finansēšanas prasmes
- Prasmes informācijas tehnoloģiju jomā
- Likumdošanas pārzināšana
- Iegādes prasmes
- Kvalitātes vadīšanas prasmes
- Prasmes darba drošības jomā
- Darba attiecību veidošanas prasmes

Pielikumi
10.1. pielikums – darba uzņēmuma līgums
10.2. pielikums – darba līgums

11. Projekta īstenošana
11.1. Projekta uzdevums
- Projekta uzdevuma būtība
- Projekta uzdevums un pasūtītājs
- Vajadzība pēc projekta uzdevuma
- Projekta uzdevums un projekta vadītājs
- Projekta uzdevuma struktūra
- Projekta mērķa noteikšana
11.2. Projekta ieviešanas palīglīdzekļi
- Organizācijas projekta vadīšanas rokasgrāmata
- Projekta vadīšanas rokasgrāmatas satura paraugs
- Organizācijas projekta rokasgrāmatā lietotie jēdzieni
- Organizācijas projekta vadīšanas rokasgrāmatas nodaļa «Projekta vadīšana»
- Projekta ierosināšana
- Projekta izmaksu kalkulācija
- Projekta ieskicēšana
- Projekta ieskicēšanas principi
- Izejas uzdevums
- Piedāvāšanas process
- Līguma noslēgšana
- Līguma grozījumi
- Projekta īstenošana
- Procesa norādījumi
- Projekta pabeigšana
- Garantijas laiks
- Projekta vadītājs un projekta komanda
- Projekta beigu atskaite
- Īpašie plāni
- Tehniskā uzraudzība
- Projekta klade
- Projekta dokumentācija
11.3. Projekta sapulces
- Sapulču veidi projekta ietvaros
- Projekta uzsākšanas sapulce
- Projekta vadības sapulce
- Darba grupas nedēļas sapulce
- Projekta nobeiguma sapulce
11.4. Krīzes vadīšana projektos
- Krīzes vadīšana
- Krīzes izzināšana
- Krīzes analīze
- Iespējamo zaudējumu novērtēšana krīzes apstākļos
- Alternatīvu risinājumu meklēšanas etaps
- Ieguvumu aprakstīšanas etaps
- Pārrunu etaps
- Ieteikumi atgriezeniskās saites veidošanai
11.5. Organizācijas attīstība un pārmaiņu vadība
11.5.1. Organizācijas procesu pilnveides stratēģijas
11.5.2. Kas ir jāzina katrai attīstības projekta komandai: būtiskākās nepieciešamās aktivitātes
11.5.3. Kas ir jāzina katrai attīstības projekta komandai: uz zinātnisku pieeju balstītas stratēģijas
11.5.4. Attīstības projekta definēšana
11.5.5. Procesa pilnveidošanas plāns
11.5.6. Piecu posmu plāns procesa pilnveidošanai
11.5.7. Uzlaboti pilnveidošanas plāni
11.5.8. Uzlabota pilnveidošanas plāna izveide
11.5.9. Stratēģiju izmantošana
11.5.10.Organizācijas procesu pilnveides stratēģijas: apskats

12. Investīciju projektu sagatavošana un finansēšana
12.1 Investīciju projektu sagatavošana
12.1.1 Nodaļa tiks papildināta turpmāk
12.1.2 Investīciju projekta biznesa plāna saturs, tā sagatavošana
12.1.2.1 Biznesa plāna sagatavošanas principi
12.1.2.2 Kopsavilkums
12.1.2.3 Uzņēmums
12.1.2.4 Uzņēmuma darbība, produkti/pakalpojumi
12.1.2.5 Kompānijas finanšu stāvokļa analīze
12.1.2.6 Ārējā vide. Nozares apraksts
12.1.2.7 Tirgus analīze
12.1.2.8 Projekta apraksts
12.1.2.9 Finanšu prognozes
12.1.2.10 Pielikums finanšu analīzes sagatavošanai
12.2 Investīciju projektu vērtēšana
12.2.1 Vērtēšanas nepieciešamība un gaita
12.2.2 Investīciju projektu vērtēšanas metodes
12.2.2.1 Projekta atmaksāšanās periods
12.2.2.2 NETO tagadnes vērtības metode (NPV)
12.2.2.3 Projekta peļņas norma vai rentabilitātes indekss (PI)
12.2.2.4 Iekšējās rentabilitātes normas metode (IRR)
12.2.2.5 Modificētā rentabilitātes norma (MIRR)
12.2.3 Risku noteikšanas tehnika projektiem
12.2.3.1 Projekta jutīguma analīze
12.2.3.2 Projekta scenāriju analīze
12.3 Kredītresursu piesaiste investīciju projektiem
12.3.1 Investīciju projektu finansēšana
12.3.1.1 Vispārējā informācija
12.3.1.2 Kredītu izsniegšanas pamatnosacījumi
12.3.1.3 Prasības pret kredīta nodrošinājumu
12.3.1.4 Kreditēšanas termiņi
12.3.1.5 Kredīta procentu likmes noteikšana
12.3.1.6 Kredīta saņemšanai nepieciešamo dokumentu pakete
12.3.1.7 Kredītu monitorings
12.4 ES finansēšanas avotu piesaiste
12.4.1 Eiropas Savienības uzņēmējdarbības atbalsta programmu darbība
12.4.1.1 Darbības principi
12.4.2 Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā
12.4.3 Eiropas Komisijas programmas uzņēmējdarbībai
12.4.3.1 Programmu darbības principi
12.4.3.2 Informācijas sabiedrība, e-TEN
12.4.3.3 Informācijas sabiedrība, e-CONTENT
12.4.3.4 Izpēte un attīstība, 6th FRAMEWORK PROGRAMME
12.4.3.5 Informācijas sabiedrība, EUREKA
12.4.3.6 Izglītība un apmācības, LEONARDO DA VINCI
12.4.3.7 Vide, LIFE
12.4.3.8 Praktiski ieteikumi projektu gatavošanā EK programmām
12.4.4. Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsts uzņēmējiem īpaši atbalstāmās teritorijās
12.5. Riska kapitāls
12.5.1. Kas ir riska kapitāls?
12.5.2. Riska kapitāla un bankas aizdevuma salīdzinājums
12.5.3. Riska kapitāla veidi
12.5.4. Riska kapitāla piesaiste
12.5.5. Visbiežāk uzdotie jautājumi
12.5.6. Kontaktinformācija
12.6. Banku finansējums
12.6.1. Bankas un to loma Latvijas ekonomikā
12.6.2. Banku attīstība
12.6.3. Banku piedāvātie pakalpojumi
12.6.3.1. Ilgtermiņa kredīts
12.6.3.2. Īstermiņa kredīts
12.6.3.3. Kredīts jauniem uzņēmumiem
12.6.3.4. Līzings
12.6.3.5. Faktorings
12.6.3.6. Tirdzniecības finansēšana
12.6.3.7. Kredītu procenti
12.6.4. Banku finansējuma piesaiste
12.6.4.1. Banku darbība Latvijā
12.6.4.2. Banku skatījums uz uzņēmumiem
12.6.4.3. Nodrošinājuma politika un tās tendences
12.6.5. Visbiežāk uzdotie jautājumi
12.7. Investīciju atdeves mērījumi