Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 29. jūniju.

Saskaņā ar likuma «Par nodokļiem un nodevām» 22. marta grozījumiem papildināta I. nodaļa ar 7.1 pantu «Padziļinātās sadarbības programma» jeb ar tiesisko regulējumu, kas paredz tā saucamā nodokļu maksātāju «Baltā saraksta» (turpmāk – Programma) ieviešanu, sniedzot komentāru par kritērijiem dalībai Programmā un pieteikumu dalībai Programmā iesniegšanu un izvērtēšanu. Lasīt vairāk »

Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu 10. nodaļu – «Iepirkumi aizsardzības un drošības jomā», kurā autori – ZAB LETLAW – rokasgrāmatas papildinājumos detalizēti izskata šādu tematiku:

 • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma piemērošanas joma;
 • Informācijas aizsardzība un līguma izpildes drošība;
 • Centralizētie iepirkumi;
 • Apakšuzņēmēji un to izraudzīšanās;
 • Izmantojamo paziņojumu saturs un to sagatavošanas kārtība;
 • Līgumcenu robežas.

Lasīt vairāk »

Rokasgrāmatā aktualizēts materiāls saskaņā ar 2012. gada 2. aprīļa Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību, kā arī makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitlisko vērtību ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kurus piemēro projekta iesnieguma sagatavošanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un projekta īstenošanas laikā attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu» 46. punktam un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1152 «Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai» 11. punktam).

«Grāmatvedības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos ir aktualizēta 5.16. nodaļa «Krājumu uzskaite», kurā autori – grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums SIA Grant Thornton Rimess – detalizēti izskata šādu tematiku:

 • Krājumu uzskaites metodes;
 • Krājumu novērtēšana;
 • Krājumu atzīšana;
 • Preču piegādes dokumenti;
 • Informācijas uzrādīšana finanšu pārskatos.

Masu medijos un publiskajā telpā arvien biežāk dzirdama informācija par prettiesisku uzņēmumu pārņemšanu, to mantas izsaimniekošanu un darboties spējīgu uzņēmumu novešanu līdz maksātnespējai, ko dēvē par reiderismu. Reiderisms, kas vairāk raksturīgs Krievijai un postpadomju valstīm, ir novērojams kā aizvien aktuālāka problēma arī Latvijā.

Tādējādi «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» ir papildināta ar 8.4. nodaļu – «Komercsabiedrības aizsardzība pret reiderismu un tipiskākās reiderisma īstenošanas shēmas». Lasīt vairāk »