Rokasgrāmatas autors ZAB Primus rokasgrāmatas papildinājumos ietvēris:

  • jaunāko Latvijas Republikas Augstākās tiesas judikatūru attiecībā uz termiņu, kādā tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā, un šādu tiesību zaudēšanu pēc termiņa beigšanās;
  • informāciju par apbūves tiesību ierakstīšanas veidu zemesgrāmatā;
  • Lasīt vairāk »

Vai un kam ir nepieciešami standarti saistībā ar bīstamo iekārtu pārbaudēm? Kādas ir prasības sadalnēm, un kādi pieņemšanas kritēriji jāņem vērā? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz AS Inspecta Latvia, starptautisks industrijas nozares inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums. Tādējādi AS Inspecta Latvia papildinājis divas nozīmīgas rokasgrāmatas tēmas: Lasīt vairāk »

«Komentāros ir iekļauts svarīgs VID viedoklis par gadījumu, kad fiziska persona cesijas ceļā ir ieguvusi prasījuma tiesības pret juridisku personu par summu, kas mazāka par to uzskaites vērtību un šīs prasījuma tiesības kapitalizē. Tāpat nozīmīgs tiesas spriedums, kas būtiski ierobežo fiziskās personas – mikrouzņēmuma darbinieka tiesības. Arī gadījumā, ja mikrouzņēmumam nav apgrozījuma un tas nemaksā darbiniekam algu, proti, darbinieks negūst nekādus ieņēmumus no mikrouzņēmuma, bet strādā un saņem algu parastā režīma uzņēmumā, pati par sevi atrašanās mikrouzņēmuma darbinieka statusa liedz tiesības uz neapliekamo minimumu,» būtiskāko jaunākajos komentāros akcentē nodokļu likumu komentāru autors SIA LAW & FINANCE ONLINE. Lasīt vairāk »

  • Kā mainīties šajā uzmanības laikmetā?
  • Kas ir ērgļi un pīles pārdošanas biznesā?
  • Kāpēc disciplīna ir viena no veiksmes atslēgām?
  • Lasīt vairāk »

Darbinieku aktivitātes sociālajos tīklos un darbinieku meklēšana un atlase darbinieku trūkuma apstākļos ir jaunākās tēmas, kas ir ļoti daudzos uzņēmumos aktuālās tieši šobrīd. Par to, kā rīkoties, lasiet jaunākajos papildinājumos! Lasīt vairāk »