Šajā gadā turpinot sadarbību ar zvērinātu advokātu biroju Redot, rokasgrāmatā ir iekļauta jauna apakšnodaļa 8.2.  «Zemes pārvaldība»:

 • 8.2.1. «Zeme kā īpašuma objekts»;
 • 8.2.2. «Zemes konsolidācija»;
 • 8.2.3. «Zemes aizsargāšana pret degradēšanos»;
 • 8.2.4. «Zemes apgrūtināšana un atsavināšana sabiedrības vajadzībām»;
 • 8.2.5. «Servitūtu regulējums».

Uzmanības centrā ir jaunais Zemes pārvaldības likums, kas stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī. Nepieciešamību pēc jauna vienota regulējuma radīja apstāklis, ka, pabeidzot zemes reformu, vairs nav piemērojama daļa tiesiskā regulējuma par zemi, kas attiecas uz laiku, kamēr notika zemes reforma (paziņojumi par zemes reformas pabeigšanu bija jāsagatavo līdz 2014. gada 30. novembrim).

Šobrīd viena no likumdevēja prioritātēm ir sakārtot ar pirmās brīvvalsts un Ulmaņlaiku agrāro reformu, kā arī ar padomju okupācijas laiku zemes tiesisko regulējumu radītās sekas un to neatbilstību mūsdienu situācijai.

 • Kā ar likumprojektu izstrādi tiek domāts par zemes un ēkas vienotības principu?
 • Kas var iesaistīties zemes konsolidācijas procesā?
 • Kas pieņem lēmumu par zemes konsolidācijas projekta izstrādi?
 • Kādi piespiedu mehānismi ir noteikti par nekoptu zemi un degradētām teritorijām?
 • Kādi zemes apgrūtināšanas un atsavināšanas izņēmumi ir iestrādāti Zemes pārvaldības likumā, kurus praksē bieži izmanto?
 • Kādas jaunas kļūdas ir pieļautas, cenšoties novērst neskaidrības par servitūta regulējumu?

Tāpat arī ir atjaunota informācija 4.2. apakšnodaļā «Nekustamā īpašuma vērtēšanas process un metodes» – mantiskā ieguldījuma novērtēšanas juridisko personu ekspertu saraksts un sertificēto juridisko personu saraksts nekustamo īpašumu vērtēšanā.

Sākot ar 2014. gadu, «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» aktualizē zvērinātu advokātu birojs Redot, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

ZAB Redot praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.