Rokasgrāmatas autori advokātu birojs Kronbergs&Čukste vērš uzmanību uz visbiežāk izmantotajiem, raksturīgākajiem krāpšanas veidiem ar nekustamo īpašumu, tādējādi veidojot priekšstatu par šo gadījumu potenciāli vienojošo elementu kopumu, un izplatītākajām metodēm:

6. nodaļa «Krāpšana ar nekustamo īpašumu»;

6.1. «Sveša īpašuma pārdošana»;

6.2. «Atkārtota īpašuma atsavināšana»;

6.3. «Krāpšana ar dzīvokļa izīrēšanu».

Tāpat arī Kronbergs&Čukste advokāti 3. nodaļā «Nekustamā īpašuma noma, īre un kopīpašuma juridiskie aspekti» papildinājuši 3.3. «Iznomātāja tiesības un pienākumi» par piespiedu zemes nomu un izstrādājuši 3.4. «Īres un nomas līguma ierakstīšana zemesgrāmatā un ar to saistītie ieguvumi».

Cita starpā autori aktualizējuši:

1.1.3. «Specifiskās situācijās pārbaudāmie jautājumi»;

4.2. «Nekustamā īpašuma vērtēšanas process un metodes»;

4.3. «Vērtētāju licencēšana/sertificēšana»;

4.4. «Regulējošie normatīvie akti un standarti».

Ieskats materiālā:

Īres un nomas līguma ierakstīšana zemesgrāmatā un ar to saistītie ieguvumi

Nereti uzskata, ka īres vai nomas līguma ierakstīšana zemesgrāmatā noder galvenokārt īrnieka un nomnieka interešu aizsardzībai, nodrošinot, ka īpašnieku maiņas gadījumā jaunajam īpašniekam nav tiesību izbeigt īres līgumu vai bez līgumiska pamata piespiest īpašuma lietotāju slēgt jaunu līgumu vai veikt esošā līguma grozījumus par labu izīrētājam vai iznomātājam kā alternatīvu īres vai nomas līguma izbeigšanai nepiekrišanas dēļ.

Nav šaubu, ka īpašuma ieguvējs var nonākt neizdevīgā stāvoklī, iegādājoties īpašumu ar šādiem apgrūtinājumiem. Piemēram, papildus tam, ka īpašnieks, veicot nostiprinājumu, nenodrošina ieguvējam iespējas bez nesamērīgiem kavēkļiem izbeigt īres vai nomas līgumu ar iepriekšējiem platības lietotājiem, tas arī ierobežo tā tiesības nodibināt tiesiskās attiecības ar jauniem īrniekiem vai nomniekiem, kas ir maksātspējīgāki, un vienoties ar tiem par tam izdevīgākiem īres vai nomas noteikumiem. Lielākoties potenciālie īpašuma ieguvēji ir ieinteresēti iegādāties īpašumus bez šādiem apgrūtinājumiem, jo īres un nomas līgumu nenostiprināšana zemesgrāmatā neierobežo jaunā ieguvēja tiesības saglabāt minētos līgumus, ja tas ir viņa interesēs, jo tam ir piešķirta brīva izvēle izbeigt līgumus vai pieļaut to spēkā esamību arī turpmāk.

Tomēr jānorāda, ka vairākās situācijās nostiprinātu īres vai nomas līgumu esamība šim īpašumam var kalpot par labu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā jaunajam ieguvējam.