«Meža nozares rokasgrāmata» turpina saturēt aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē. Jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tark Grunte Sutkiene rokasgrāmatā pieejamo informāciju saskaņojuši ar izmaiņām speciālajos meža nozares normatīvajos aktos un aktualitātēm tiesu praksē, cita starpā:

  • 21.01.2014. grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 226 «Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība» – lai fiziska persona veiktu meža inventarizācijas darbus, ir nepieciešams sertifikāts. Jaunākajos grozījumos ir precizētas normas, kuras nosaka, kad fiziska persona var pretendēt uz iespēju iegūt sertifikātu, piemēram, apguvusi licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu vismaz 240 stundu apjomā. Tāpat arī grozījumos ir precizēts, ka līdz šī gada beigām personām, kuras veic meža inventarizāciju, var būt ne tikai vidējā profesionālā izglītība (kā tas bija iepriekšējā redakcijā), bet arī vidējā izglītība;
  • Satversmes tiesas 19.03.2014. spriedumu lietā Nr. 2013-13-01 «Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam» – tiesa secināja, ka, apturot kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem izmaksu 2009., 2010. un 2011. gadā un neatbrīvojot zemes īpašniekus no pienākuma nodrošināt labvēlīgus apstākļus aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to nodarīto postījumu izmaksas tiek pilnībā pārliktas uz zemes īpašniekiem, tāpēc apstrīdētā norma satur pamattiesību nesamērīgu ierobežojumu. Tātad sprieduma pamatā ir kompensāciju izmaksu nepamatota ierobežošana. Par turpmākajiem ierobežojumiem tiesa norādīja, ka likumdevējam ir pienākums periodiski apsvērt, vai tiesiskais regulējums joprojām ir efektīvs, piemērots un nepieciešams un vai tas kādā veidā nebūtu pilnveidojams.