Lai meža īpašnieki un citas ieinteresētās personas neapjuktu nepastāvīgajā normatīvo aktu sistēmā, bet spētu kompetenti un efektīvi pieņemt lēmumus par savu īpašumu, arī šajā gadā «Meža nozares rokasgrāmata» aizvien satur aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu un tiesu praksi nozarē.

No 2014. gada 1. janvāra Latvijā ne tikai skaidras un bezskaidras naudas norēķini tiks veikti euro, bet veiktas virkne izmaiņas normatīvajos aktos, visas summas latos izsakot euro valūtā.

Rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar izmaiņām meža nozares normatīvajos aktos un visas summas, tai skaitā atbildības un citu maksājumu apmēri, rokasgrāmatas lietotājiem ērti pieejami aktuālajā apmērā euro valūtā.

Rokagrāmatas autori «Tark Grunte Sutkiene» ir aktualizējuši un papildinājuši:

  • 2.4. «Patvaļīga meža zemes atmežošana»;
  • 6.1. «Administratīvā atbildība par meža noteikumu pārkāpumiem»;
  • 6.2. «Kriminālatbildība par meža noteikumu pārkāpumiem»;
  • 6.3. «Civiltiesiskā atbildība un zaudējumu atlīdzināšanas pienākums»;
  • 7.3. «Vispārīgie uzvedības noteikumi mežā»;
  • 11. «Nozīmīga tiesu prakse meža nozarē» ievietots jauns tiesas spriedums – ja īpašums savu īpašību dēļ var tikt izmantots gan saimnieciskiem, gan privātiem mērķiem, lai noteiktu, vai tas tiek izmantots nolūkā gūt no tā ienākumus, kuriem faktiski ir ilglaicīgs raksturs, ir jāanalizē visi tā izmantošanas nosacījumi. Metode, lai pārliecinātos, vai attiecīgā darbība tiek veikta nolūkā gūt ilglaicīgus ienākumus, var būt salīdzinājums starp apstākļiem, kādos ieinteresētā persona faktiski izmanto īpašumu, no vienas puses, un apstākļiem, kādos parasti tiek veikta atbilstošā saimnieciskā darbība, no otras puses. Personīgā īpašuma pārdošanas un saimnieciskās darbības nošķiršanā nozīmīgi ir apstākļi, kādos persona īpašumu ieguvusi, bet vēlāk nolēmusi pārdot. Proti, vai tas ir tirdzniecības objekts, kuru persona tieši tirdzniecības nolūkā pērk un pārdod, vai arī īpašums personai jau pieder, bet tā izvēlas vai kādi ārēji apstākļi liek to pārdot. Pēdējā no minētajām situācijām būtiskāka var būt tieši personas veikto darbību un resursu ieguldīšana, kas liecina par pārdošanas kopumā saimniecisko raksturu, ne tik daudz lielais darījumu skaits, ja faktiski to ir radījuši no personas neatkarīgi apstākļi.

Savukārt rokasgrāmatas autoru sadarbībā ar SIA «Regnum nodokļu konsultācijas» ir aktualizēta un papildināta 9. nodaļa «Nodokļu normatīvo aktu normas, kas specifiskas meža nozarei»:

  • 9.1. «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašie noteikumi darījumos ar augoša meža atsavināšanu un darījumos ar kokmateriāliem»;
  • 9.2. «Pievienotās vērtības nodokļa īpašie noteikumi darījumos ar augoša meža atsavināšanu un darījumos ar kokmateriāliem».