Lai meža īpašnieki un citas ieinteresētās personas neapjuktu nepastāvīgajā normatīvo aktu sistēmā, bet spētu kompetenti un efektīvi pieņemt lēmumus par savu īpašumu, «Meža nozares rokasgrāmatas» arī šā gada pēdējos papildinājumos ir iekļauta aktuāla informācija par meža nozares normatīvo regulējumu.

Šā gada 4. aprīlī Saeima pieņēma likumu «Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās» (spēkā no 2013. gada 1. jūnija), ar kuru spēku zaudē 2005. gada 30. jūnija likums «Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos». Vecais likums kā kompensācijas veidus paredzēja vienreizēju atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, zemes atpirkšanu un atbalsta maksājums par zaudējumiem, kas lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ radušies aizsargājamās teritorijās, kuras nevar pretendēt atbalsta maksājumiem no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Jaunajā likumā vienreizējā atlīdzība par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem ir aizstāta ar ikgadēju atbalsta maksājumu, kā arī sašaurināts regulējums zemes atpirkšanai.

2013. gada 2. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 891 «Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru». Tie nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija, kā arī kompensācijas izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru, kā arī nosaka gadījumus, kad kompensācija netiek piešķirta. Iesniegumu iesniegšanas termiņš par 2013. gadu atbalstu ir noteikts 2013. gada 1. novembris, par 2014. gadu un turpmākajiem gadiem – līdz attiecīgā gada 15. maijam. Tiem zemes īpašniekiem, kuri ir pieteikušies atlīdzības saņemšanai pēc 2009. gada 31. decembra un kuru iesniegumi ir atbalstīti, bet kuriem atlīdzība vēl nav aprēķināta un izmaksāta, to aprēķinās un izmaksās, sākot ar 2015. gadu, ja šie zemes īpašnieki nepieteiksies ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanai.

Rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar pēdējām izmaiņām speciālajos meža nozares normatīvajos aktos, tostarp šādiem jaunpieņemtiem Ministru kabineta noteikumiem:

  • 30.07.2013. noteikumi Nr. 449 «Valsts meža dienesta nolikums»;
  • 08.10.2013. noteikumi Nr. 1051 «Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība»;
  • 17.09.2013. noteikumi Nr. 891 «Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru».