Lai meža īpašnieki un citas ieinteresētās personas neapjuktu nepastāvīgajā normatīvo aktu sistēmā, bet spētu kompetenti un efektīvi pieņemt lēmumus par savu īpašumu, «Meža nozares rokasgrāmatā» aizvien ir aktuāla informācija par meža nozares normatīvo regulējumu.

Šā gada 4. aprīlī Saeima pieņēma likumu  «Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās» (spēkā no 2013. gada 1. jūnija), ar kuru spēku zaudē 2005. gada 30. jūnija likums «Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos». Vecais likums kā kompensācijas veidus paredzēja vienreizēju atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, zemes atpirkšanu un atbalsta maksājumus par zaudējumiem, kas lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ radušies aizsargājamās teritorijās, kuras nevar pretendēt uz atbalsta maksājumiem no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Jaunajā likumā vienreizēja atlīdzība par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem ir aizstāta ar ikgadēju atbalsta maksājumu, kā arī sašaurināts regulējums zemes atpirkšanai.  Ministru kabinetam līdz 2013. gada 1. septembrim jāizdod noteikumi, kas noteiktu saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru, kā arī noteikumi par zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas kārtību. Paredzēts, ka par saimnieciskās darbības ierobežojumiem kompensāciju varēs saņemt arī par 2013. gadu.

Rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar pēdējām izmaiņām speciālajos meža nozares normatīvajos aktos, tostarp šādiem jaunpieņemtiem Ministru kabineta noteikumiem:

  • 26.03.2013. noteikumi Nr. 159 «Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu»;
  • 23.04.2013. noteikumi Nr. 226 «Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība»;
  • 07.05.2013. noteikumi Nr. 248 «Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība».