Lai meža īpašnieki un citas ieinteresētās personas neapjuktu nepastāvīgajā normatīvo aktu sistēmā, bet spētu kompetenti un efektīvi pieņemt lēmumus par savu īpašumu, «Meža nozares rokasgrāmatas» autori ZAB Tark Grunte Sutkiene turpina nodrošināt aktuālu informāciju par meža nozares normatīvo regulējumu.

Pamatojoties uz 2011. gada 13. oktobra grozījumiem Meža likumā, 2013. gada 1. janvārī spēkā stājās virkne jaunu tiesību normu, tai skaitā vairāki jauni Ministru kabineta noteikumi. Būtiskākās izmaiņas saistītas ar kārtību, kādā tiek veikta meža zemes lietošanas veida maiņa, un kritērijiem, pēc kādiem tiek aprēķināta kompensācija par meža pārveidošanu citā lietošanas veidā. Ar grozījumiem ieviests jauns jēdziens «atmežošana», kas aizstāj iepriekš lietoto «meža zemes transformācija». Bet nemainās tikai apzīmējumi, būtiski mainīta visa sistēma; būtiski samazināts administratīvais slogs un birokrātisko procedūru apjoms, piemēram, atsakoties no meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanas.

Ja persona ir saņēmusi kompetentas institūcijas izdotu administratīvo aktu, kas tai piešķir tiesības veikt mežā būvniecību, iegūt izrakteņus, ierīkot lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai atjaunot īpaši aizsargājamo biotopu, nav nepieciešams saņemt atsevišķu zemes transformācijas jeb atmežošanas atļauju. Tā vietā koku ciršanai saņemams ciršanas apliecinājums, bet meža zemes lietošanas veids aktualizējams saskaņā ar kadastra datu aktualizācijas noteikto kārtību. Papildus, tāpat kā iepriekš, risināms jautājums par zaudējumu jeb atmežošanas negatīvo seku kompensēšanu.

Kā vienmēr, arī jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar pēdējām izmaiņām meža nozares normatīvajos aktos, cita starpā ar šādiem jauniem 2012. gada 18. decembrī pieņemtiem Ministru kabineta noteikumiem:

  • MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 «Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību»;
  • MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 935 «Noteikumi par koku ciršanu mežā»;
  • MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 936 «Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā»;
  • MK 18.12.2012. noteikumi Nr. 947 «Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā».