Rokasgrāmatas autori ZAB Tark Grunte Sutkiene ir papildinājuši 5. nodaļu «Meža īpašuma atsavināšana» ar jauniem pielikumiem, tajos ievietojot divus līgumu paraugus:

  • 5.1. pielikums «Nekustamā īpašuma (meža zemes) pirkuma līgums», kuru veido septiņas daļas, piemēram, «Pirkuma maksa un samaksas kārtība», «Pušu apliecinājumi», «Īpašuma tiesību reģistrācija un pāreja»;
  • 5.2. pielikums «Augošu koku uz celma un to ciršanas tiesību pirkuma līgums», kuru arī veido septiņas daļas, piemēram, «Pirkuma maksa», «Pušu tiesības un pienākumi», «Pušu atbildība».

Tāpat autori ir aktualizējuši informāciju šādās apakšnodaļās:

  • 5.1. «Ierobežojumi meža zemes iegūšanā īpašumā»;
  • 5.2.1. «Darījuma objekts»;
  • 5.2.3. «Pārbaudāmā informācija par meža zemi pirms darījuma».