Pamatojoties uz grozījumiem Meža likumā, 2012. gada 31. martā spēku zaudēja virkne Ministru kabineta izdotu noteikumu. Jaunākajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar pēdējām izmaiņām meža nozares normatīvajos aktos, cita starpā ar šādiem jauniem Ministru kabineta noteikumiem:

  • Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 308 «Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi»,
  • Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 310 «Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā».

Piemēram, aktualizācija veikta 3.1. nodaļā «Meža īpašnieka tiesiskā valdītāja pienākumi meža apsaimniekošanā», īpaši par meža atjaunošanas priekšnosacījumiem un termiņu, 3.2.3. apakšnodaļā «Meža ieaudzēšana», 9.2.2. apakšnodaļā «Ministru kabineta noteikumos paredzētā kārtība», kā arī 12.1. nodaļā «Meža nozari regulējošie normatīvie tiesību akti» un 12.2. nodaļā «Dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti».

Savukārt rokasgrāmatas 11. nodaļa «Nozīmīga tiesu prakse meža nozarē» papildināta ar jaunākajām tiesu prakses atziņām. Rokasgrāmatā atspoguļots Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012. gada 24. februāra spriedums lietā par meža inventarizācijas veikšanu, kurā tiesa secināja, ka meža inventarizāciju var veikt konkrētam īpašuma objektam, proti, tādam, kas galīgi izveidots un tā robežas noteiktas gan zemes robežu plānos, gan noteiktas un ierīkotas dabā. Ja robežas nav noteiktas vai robežpunkti dabā neatrodas, tiesas ieskatā inventarizāciju nevar veikt, jo inventarizējamais objekts nav skaidrs. Šī iemesla dēļ inventarizāciju nevar veikt arī tad, ja starp kaimiņiem ir radies strīds un nav atrisināts strīds par robežām. Tomēr tiesa atzinusi, ka strīda esamības konstatēšanai nav pietiekams vienīgi personas apgalvojums par nepareizu robežu.