Rokasgrāmatā iestrādāti aktuālie grozījumi Meža likumā, kas stājušies spēkā 2012. gada 1. janvārī, līdz ar to sniegti daudzi komentāri.
1. nodaļā «Meža un meža zemes tiesiskais statuss» uzzināsiet:

  • Kādos atsevišķos gadījumos meža tiesiskais regulējums piemērojams daļēji?
  • Kā no meža nošķirt parkus, kuri lielākoties atbilst uzskaitītajām meža definīcijas pazīmēm?
  • Tāpat arī ar 2012. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Meža likumā, kas nosaka, ka informāciju par meža zemi parasti aktualizē ik pa 20 gadiem, nevis kā iepriekš – ik pa 10 gadiem.

2. nodaļā «Meža zemes lietojuma veida maiņa» veikta aktualizācija par meža zemes transformācijas atļaujas saņemšanas procesa kārtību. Uzzināsiet, kādas darbības ir veicamas meža zemes transformācijas procesā, kā arī varēsiet iepazīties ar detalizētu informāciju, kuros gadījumos nav nepieciešams apliecinājums no Valsts meža dienesta (Meža likuma 12. panta pirmā daļa).
3. nodaļā «Meža apsaimniekošanas un mežā veiktas saimnieciskās darbības juridiskie aspekti» aktualizēta informācija par «Meža inventarizācijas pienākumu» un «Meža atjaunošanas priekšnosacījumiem un termiņiem», «Koku ciršanu» un par «Meža reproduktīvo materiālu», jo ar 2012. gada 1. janvāri ir spēkā regulējums, ka atļauts pārdot tikai sertificētu meža reproduktīvo materiālu.
4. nodaļā «Dabas aizsardzība mežā» ir aktualizēta informācija par «Vispārējām prasībām dabas aizsardzībai mežā».
7. nodaļā «Trešo personu tiesības mežā» aktualizēts materiāls par «Tiesībām uzturēties un pārvietoties privātpersonas īpašumā vai valdījumā esošā mežā».
8. nodaļā aktualizēta tēma «Valsts pārvalde meža nozarē – valsts un pašvaldību institūciju kompetence un atbildības jomas».