Jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu birojs LEXTAL atbild uz šādiem jautājumiem:

  • Kādēļ izvēlēties vai neizvēlēties tipveida līgumus?
  • Kāpēc starptautiski atzīti tipveida līgumi nav paredzēti maza apjoma projektiem?
  • Kādi ir galveno būvdarbu līguma aspekti?
  • Vai kā būvdarbu līgumu ir iespējams noslēgt uzņēmuma vai darba līgumu?
  • Kādas ir būvdarbu līguma būtiskās sastāvdaļas?
  • Kādas ir būvdarbu līguma raksturīgākās sadaļas?

Līdz ar to autors ir:

  • aktualizējis 9.1. nodaļu «Būvniecības tiesiskais regulējums un process»;
  • papildinājis rokasgrāmatu ar jaunu informāciju (sk. 11. nodaļas ievaddaļu) par būvniecības līgumu galvenajiem klupšanas akmeņiem. Autors akcentē tēmas aktualitāti: «Lai veiksmīgi īstenotu būvniecības ieceri, pirms darbu veikšanas pasūtītājam ar būvdarbu veicēju ir jānoslēdz pārdomāts, kvalitatīvs un normatīvajiem aktiem atbilstošs būvdarbu līgums. Nereti, sagatavojot būvdarbu līgumus, tiek izmantoti jau iepriekš sagatavoti tipveida līgumi, kas labi noder uzņēmumiem, kuri būvdarbu līgumus slēdz ikdienā. Taču personām, kuras iepriekš nav saskārušās ar būvniecību, nebūtu vēlams izmantot tipveida līgumus, pirms tam tos nepielāgojot faktiskajai situācijai.»

Tāpat arī atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos aktualizēta 12.2. «Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts».