Turpinot sadarbību ar zvērinātu advokātu biroju LEXTAL, tiek skatītas normatīvo aktu izmaiņas, akcentējot novitātes un salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu (plašāk skatīt 9.1. «Būvniecības tiesiskais regulējums un process»).

Līdz ar to jaunākajos papildinājumos:

 • Kā līdz šī gada jūlijam veicies ar normatīvo aktu izstrādi?
 • Kā veicama kontrole, ja būvatļauja saņemta līdz 2014. gada 1. oktobrim?
 • Ko ne retāk kā reizi 5 gados pārbauda kompetences pārbaudes iestādes patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros?
 • Ko plānots, ka nodrošinātu būvkomersantu klasifikācija?
 • Pēc kā precizē būvuzraudzības plānu?
 • Kā vizuāli paskaidrot ēku dalījumu grupās?
 • Ko paredz jaunais regulējums attiecībā uz privātmāju būvniecību?
 • Kad būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā?
 • Kā rīkoties, ja tomēr ir paredzētas izmaiņas būvprojektā?
 • Kas ir tiesīgs veikt būvprojekta ekspertīzi, un kas ir tiesīgs to pieprasīt?
 • Kurā situācijā un pēc kāda pieprasījuma veic būves ekspertīzi?
 • Kad, izvērtējot patvaļīgu būvniecību, būvvalde var pieņemt tikai vienu lēmumu – lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu?
 • Kādi ir ieteikumi būvvaldēm, ņemot vērā esošo tiesu praksi par patvaļīgu būvniecību?
 • Ko neparedz normatīvie akti lēmuma apstrīdēšanas gadījumā no pasūtītāja skatupunkta?

Aktuālie papildinājumi ir veidoti atbilstoši jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., jaunajam Būvniecības likumam, kas ir spēkā no 2014. gada 1. oktobra.