Zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi ir pārskatījuši un atbilstoši aktualizējuši un papildinājuši 9.1.6. «Būvniecības process» par šādām tēmām:

 • jaunais un vecais būvniecības process shēmās – shematiski attēlots jaunais un vecais būvniecības process;
 • ēku iedalījums grupās – ar jauno Būvniecības likumu ieviestais ēku iedalījums grupās;
 • darbības, kas jāveic pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas – aprakstīti nepieciešamie sagatavošanās darbi  (tehniskie un īpašie noteikumi, apsekošana, IVN, detālplānojums un būvprojekts minimālā sastāvā);
 • iesniedzamie dokumenti – apkopoti iesniedzamie dokumenti katram būvniecības veidam un ēku grupām;
 • izmaiņas būvniecības iecerē – uzskaitīts, kādas izmaiņas ir pieļaujams veikt būvprojektā;
 • sabiedrības informēšana – aprakstīti sabiedrības informēšanas pasākumi (būvtāfele, pašvaldības pienākums informēt sabiedrību un kaimiņu informēšana);
 • sabiedrības līdzdalība būvniecības procesā – uzskaitīti gadījumi, kad ir jārīko būvniecības ieceres publiskā apspriešana;
 • būvdarbu pārtraukšana – aprakstīta būvdarbu pārtraukšana, pārtraukšanas ieskaitīšana maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā;
 • būvniecības kontrole – aprakstīts būvniecības kontroles process, būvinspektoru tiesības un pilnvaras;
 • patvaļīga būvniecība – norādītas sekas, kādas iestājas, atbildīgajai iestādei konstatējot patvaļīgu būvniecību;
 • lēmumu pieņemšanas termiņi – apkopoti termiņi, kādos atbildīgā iestāde pieņem lēmumus;
 • lēmumu apstrīdēšana – aprakstīti būvatļaujas apstrīdēšanas termiņi un sekas.

Aktuālie papildinājumi ir veidoti atbilstoši jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. jaunajam Būvniecības likumam, kas ir spēkā no 2014. gada 1. oktobra.