Šī gada otrajos rokasgrāmatas papildinājumos 11. nodaļā «Būvniecības līgumi» ir iekļauti nozarē noderīgi dokumentu paraugi:

  • pilnvara – norādot, kam ir tiesības pārstāvēt pilnvaras devēja intereses un kādas darbības iespējams veikt pilnvaras devēja vārdā. Šis dokumenta paraugs ir noderīgs daudzajās situācijās, kad, piemēram, laika trūkuma dēļ personas nevar pašas sevi pārstāvēt kādās konkrētās vai tiesiskās attiecībās. Šādi pilnvarnieks – pilnvaras adresāts – iegūst tiesības rīkoties pilnvarnieka – pilnvaras devēja – vārdā. Būtiski atcerēties, ka pilnvarām svarīgs ir to apjoms, kādā tās piešķir tiesības pilnvarniekam;
  • konfidencialitātes līgums – šo paraugu, atbilstoši pielāgojot savai individuālajai situācijai, iespējams izmantot, lai aizsargātu svarīgu informāciju no nonākšanas konkurentu rokās. To parasti slēdz ar darbiniekiem un citām personām, kas darbojas komersanta labā, piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata;
  • konsultācijas līgums – ar konsultācijas līgumu viena puse apņemas otrai sniegt līgumā noteiktās konsultācijas, savukārt otra – samaksāt par sniegtajām konsultācijām norunāto samaksu. Pēc būtības to var uzskatīt par uzņēmuma līgumu. Svarīgi, ka vienojas par konsultācijas laiku – pastāvīgi, pēc pieprasījuma –, kā arī saskaņotā apjomā un termiņā, atbilstoši aprakstam, kuru iekļauj kā līguma pielikumu.

Savukārt 8. nodaļa «Riski būvniecības nozarē» ir papildināta ar 8.3. «Ieteikumi, lai izvairītos no viltotiem dokumentiem», aicinot pievērst uzmanību aspektiem, kam jāpievērš uzmanība ikvienam dokumenta noformētājam un parakstītājam. Piemēram, uzmanība jāpievērš svītrojumiem, aizkrāsojumiem vai citiem dokumenta «uzlabojumiem»; labojumi nedrīkst būt necaurspīdīgi, tiem jābūt atrunātiem. Tāpat būtisks ir dokumenta autors un dokumenta parakstītāja pilnvarojums. Tie ir vērtīgi ieteikumi, kas palīdz uzlabot un sakārtot ikdienas darbu, līdz ar to mazināt juridiskos riskus. Protams nav jau tā, ka apkārt it vieni vienīgi blēži un viltotāji, taču ir vērts zināt, kam pievēršama uzmanība, saņemot dokumentu un gatavojoties to parakstīt, bet vēl būtiskāk – kādas kļūdas nevajadzētu pieļaut, sagatavojot dokumentu un nosūtot to citam izskatīšanai un parakstīšanai.