Sākot ar 2014. gadu, «Būvniecības vadības rokasgrāmatas» aktualizāciju turpina uzturēt zvērinātu advokātu birojs LEXTAL šī gada pirmajos papildinājumos piedāvājot sistematizētu aprakstu par būvniecības tiesisko regulējumu un procesu atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

 • 9.1. «Būvniecības tiesiskais regulējums un process»;
 • 9.1.1. «Būvniecību reglamentējošie normatīvie akti»;
 • 9.1.2. «Būvniecības pamatnoteikumi» – raksturota atbilstība teritorijas plānojumam, saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku, kā arī citos normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi;
 • 9.1.3. «Būvniecības procesā iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas» – skaidrotas galvenās funkcijas Ekonomikas ministrijai, nozaru ministrijām, pašvaldībai, Valsts zemes dienestam, kā arī citām institūcijām;
 • 9.1.4. «Pakalpojumu sniedzēji» – sniegta informācija par sertificētiem speciālistiem, būvkomersantiem, akcentējot būtiskākās nianses;
 • 9.1.5. «Būvniecības dalībnieki» – detalizēti atklāts pasūtītāja, projektētāja, būveksperta, būvuzņēmēja un būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un autoruzrauga loma būvniecības laikā;
 • 9.1.6. «Būvdarbu dokumentācija» – norādīta dokumentācija, kādai pastāvīgi jābūt būvobjektā, raksturota rīcība (darbība) par izmaiņām akceptētā būvprojektā un būvprojekta ekspertīzes obligātas nepieciešamības situācijas;
 • 9.1.7. «Būvniecības process» – detalizēti raksturoti šādi aspekti:
  –        darbības, kas jāveic pirms būvniecības procesa uzsākšanas;

  –        gadījumi, kad nav jārosina būvniecības process;

  –        vispārīgais būvniecības process – tā izpratnei autori piedāvā shēmu;

  –        apvienotā projektēšana un būvdarbi – tā izpratnei autori piedāvā shēmu;

  –        apvienotā detālplānošana un būvprojektēšana – tā izpratnei autori piedāvā shēmu;

  –        nojaukšana;

  –        vienkāršotās procedūras – vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija, fasādes vienkāršota renovācija, vienkāršota inženiertīklu pievadu  un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija;

 • 9.1.8. «Sabiedrības informēšana» – raksturotas situācijas, kādās ir jāpaziņo kaimiņiem par izsniegto būvatļauju un kādās ir jāizvieto būvtāfele (paziņošana sabiedrībai);
 • 9.1.9. «Būvdarbu pārtraukšana»;
 • 9.1.10. «Būvniecības kontrole» – atbilstoši normatīvajiem aktiem norādīti būvinspektora pienākumi un tiesības, kā arī pašvaldības iespējas, konstatējot patvaļīgu būvniecību;
 • 9.1.11. «Lēmumu apstrīdēšana».

Tāpat arī atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām aktualizētas vairākas nodaļas, piemēram, 4. nodaļa «Tāmju sastādīšana» un 5. nodaļa «Darba laiks, darba samaksa un darbaspēka tirgus būvniecībā».

Lietojot rokasgrāmatu, lūdzam ņemt vērā:

 • Valdības noteikumu trūkuma dēļ jaunā Būvniecības likuma spēkā stāšanās termiņu no 1. februāra pārceļ. Kopumā līdz 1. februārim bija jāizstrādā 21 Ministru kabineta noteikums un 29 Latvijas būvnormatīvi, no kuriem daži bija jāpārveido samērā būtiski. Turpmāk rokasgrāmatas papildinājumu sagatavošanā  vērā tiks ņemtas normatīvo aktu oficiāli publicētās versijas.
 • Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam ar 2014. gada 1. janvāri summas no latiem jākonvertē uz eiro pēc oficiālā maiņas kursa.

Ieskats materiālā:

Būvkomersanti

Reģistrācija būvkomersantu reģistrā apliecina, ka attiecīgais komersants ir tiesīgs sniegt būvniecības pakalpojumus kādā no reglamentētajām būvniecības jomām. Tā kā priekšnoteikums reģistrācijai ir sertificētā speciālista nodarbināšana, tad arī joma, kurā komersants ir tiesīgs sniegt būvniecības pakalpojumus, ir tieši atkarīga no speciālista sertifikātā norādītās jomas. Tādējādi jo vairāk sertificētu speciālistu ar dažādu jomu sertifikātiem komersants nodarbina, jo plašāku pakalpojumu klāstu būvniecības jomā tas var sniegt.

Būtiski, ka komersants ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā tikai tik ilgi, kamēr tas nodarbina vismaz 1 sertificēto speciālistu. Turklāt, lai nodrošinātos, ka sertificētais speciālists netiek nodarbināts tikai formāli, 1 sertificētais speciālists vienlaikus var būt nodarbināts pie ne vairāk kā 3 būvkomersantiem. Papildus būvkomersantam ik gadu ir jāsniedz informācija būvkomersantu reģistram par savu saimniecisko darbību būvniecības jomā. [..]