Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos 9.5. apakšnodaļā iekļauts energoauditora Dzintara Grasmaņa materiāls «Ēku energoefektivitātes normatīvais regulējums», kas atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos sniedz skaidrojumu par:

  • normatīvo ietvaru un darbības jomu;
  • ēku energoefektivitātes minimālajām prasībām un alternatīvu energosistēmu izvērtējumu;
  • ēku energosertifikāciju;
  • ēku energoefektivitātes klasēm;
  • apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi;
  • neatkarīgiem ekspertiem;
  • ēkas īpašnieka un citu personu pienākumiem un tiesībām.

Tāpat cita starpā aktualizēti 5. nodaļas «Darba laiks, darba samaksa un darbaspēka tirgus būvniecībā» pielikumi un 12.2. apakšnodaļas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu saraksti.

Ieskats materiālā:

Normatīvais ietvars un darbības joma

2012.gada 6.janvārī Saeimā tika pieņemts jauns Ēku energoefektivitātes likums (turpmāk – ĒEEL), kas stājās spēkā 2013.gada 9.janvārī. Jaunais likums pieņemts, lai ieviestu 2010.gada 19.maija direktīvu 2010/31/ES1 par ēku energoefektivitāti. Šī direktīva ir viens no instrumentiem, kas pieņemts, lai īstenotu ES energoefektivitātes mērķus un mazinātu atkarību no importētajiem energoresursiem.

Jaunais ĒEEL aizstāj 2008.gada 13.marta tāda paša nosaukuma likumu, pamatā saglabājot iepriekšējo regulējumu un papildinot ar pārstrādātajā direktīvā 2010/31/ES ieviestajiem jauninājumiem. ĒEEL mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, informējot sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Likumā iekļauts ietvars ēku minimālajām energoefektivitātes prasībām, noteikti gadījumi, kad veic ēku energosertificēšanu, norādītas prasības apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei, neatkarīgiem ekspertiem (energoauditoriem un citiem speciālistiem) un neatkarīgu ekspertu uzraudzībai, kā arī noteiktas ēku īpašnieku tiesības un pienākumi. [..]


1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, kura aizstāj iepriekšējo 2002.gada 16.decembra direktīvu 2002/91/EK.