Rokasgrāmatas jaunajā 8. nodaļā «Riski būvniecības nozarē» 8.1. apakšnodaļas «Darba vides riska novērtēšana un nodarbināto uzraudzība» autore Linda Matisāne plaši raksturo:

  • darba vides novērtēšanas pamatprincipus;
  • darba vides riska novērtēšanas biežumu;
  • vietas, kurās jāveic darba vides riska novērtēšana būvniecībā;
  • metodes, kuras var izmantot, veicot darba vides novērtēšanu būvniecībā
  • nodarbināto kontroli un uzraudzību.

Apakšnodaļu papildina vērtīgi pielikumi – «Būvobjektu apsekošanas veidlapa (TR indeksa noteikšana)» un «TR indeksa tēmu skaidrojums».

Savukārt 8.2. apakšnodaļā «Ugunsdrošības pasākumu pārskats (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 «Vispārīgie būvnoteikumi») iekļauta aktualizēta informācija.

Tāpat arī rokasgrāmatā aktualizētas šādas nodaļas un apakšnodaļas:

1.1.  «Darbu veikšanas un organizācijas projekts;

1.5. «DVP paraugs»;

1.6. «Projektēšanas uzdevuma sastādīšana – labākie piemēri un tipiskākās kļūdas».