Rokasgrāmatas otrajos papildinājumos sniegts skaidrojums par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu būvniecības pakalpojumiem, kas ir spēkā ar 2012. gadu. Savukārt 11. nodaļā «Būvniecības līgumi» iekļauts būvniecības (uzņēmuma) līguma paraugs, kas paredzēts maza vai vidēja apjoma objektu būvniecībai. Lai gan bieži vien uzskatām, ka par būvniecības līgumiem būtisku un specifisku jautājumu nav, tomēr praksē situācija izrādās citādāka, tāpēc būvniecības līguma parauga mērķis ir palīdzēt sakārtot tiesisko attiecību nodibināšanu starp pasūtītāju un būvuzņēmēju par būvdarbu veikšanu, izvairoties no riskiem, kādi rodas neprecīzi sastādot līgumus.