«Būvniecības vadības rokasgrāmatas» aktualizāciju turpina uzturēt zvērinātu advokātu birojs LEXTAL, kas aktuālākos papildinājumus ir veidojis atbilstoši jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., jaunajam Būvniecības likumam, kas ir spēkā no šī gada 1. oktobra.

Līdz ar to zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi ir pārskatījuši un atbilstoši aktualizējuši un papildinājuši 9.1. apakšnodaļu «Būvniecības tiesiskais regulējums un process» par šādām tēmām:

  • 9.1.1. «Būvniecību reglamentējošie normatīvie akti» – aktualizēts ar būvniecību saistīto normatīvo aktu uzskaitījums;
  • 9.1.2. «Būvniecības pamatnoteikumi» – aprakstīti pamatnoteikumi un principi, kuri ir jāievēro būvniecības procesā;
  • 9.1.3. «Būvniecības procesā iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas» – skaidrotas galvenās funkcijas Ekonomikas ministrijai, nozaru ministrijām, pašvaldībai, Valsts zemes dienestam, Būvniecības valsts kontroles birojam, kā arī citām institūcijām;
  • 9.1.4. «Pakalpojumu sniedzēji» – sniegta informācija par būvspeciālistiem un būvkomersantiem, akcentējot būtiskākās nianses;
  • 9.1.5. «Būvniecības dalībnieki» – detalizēti atklāta pasūtītāja, projektētāja, būveksperta, galvenā būvdarbu veicēja un būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un autoruzrauga loma būvniecības procesā.

Nodaļas aktualizācija tiks turpināta nākamā gada pirmajos papildinājumos, proti, 2015-01 papildinājumos.

Savukārt 8.1. apakšnodaļa «Darba vides riska novērtēšana un nodarbināto uzraudzība» precizēta atbilstoši izmaiņām normatīvo aktu prasībās par apmācību darba aizsardzības jomā. Arī turpmāk papildinājumos tiks ņemti vērā jaunākie normatīvie akti, atbilstoši aktualizējot rokasgrāmatas saturu.