«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos – komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristu un advokātu komentāros jaunākā judikatūra par dalībnieku lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem un UR lēmums attiecībā par kapitāla daļu kārtas numuru piešķiršanu:

 • Kādos gadījumos pārkāpumi sapulces sasaukšanā vai lēmuma pieņemšanā uzskatāmi par tik būtiskiem, lai lēmums tiktu atzīts par spēkā neesošu? Cik liela nozīme vai šādu pārkāpumu rezultātā ir aizskartas prasītāja tiesības un tiesiskās intereses?
 • Kuri dalībnieku sapulces lēmumi pārsūdzami Jelgavas tiesā, kura izskata reiderisma jautājumus, un kuri vispārējā tiesvedības kārtībā?
 • Kā piešķirami sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu kārtas numuri, ja sabiedrībā ir vairāki dalībnieki un denominācijas rezultātā rodas jaunas kapitāla daļas?

To visu var skatīt šādās rokasgrāmatas nodaļās un apakšnodaļās:

 • 3.1.6. «Dalībnieku konflikti un to risinājumi» – mazākumdalībnieku aizsardzība, dalībnieku lēmumu atzīšana par spēkā neesošu, tiesu piekritības jautājumi lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • 4.1. «Pamatkapitāls un tā veidi» – pamatkapitāla izteikšana eiro, izplatītākās kļūdas, izsakot pamatkapitālu eiro.

Piemēram,
«Likums nosaka, ka dalībnieku lēmums, neatkarīgi no tā, vai tas pieņemts dalībnieku sapulcē vai aptaujas kārtībā, var tikt atzīts par spēkā neesošu jebkurā no šādiem gadījumiem:

  1) pieņemtais lēmums pēc satura neatbilst likumam vai statūtiem (piemēram, pieņemts lēmums par dalībnieka izslēgšanu no sabiedrības, lai gan šādu lēmumu dalībnieki paši pieņemt nevar);
  2) šā lēmuma pieņemšanas procedūra nav atbildusi likumam vai statūtiem (piemēram, lēmums pieņemts ar vienkāršo balsu vairākumu, bet statūtos noteikts kvalificētais balsu vairākums);
  3) pieļauti būtiski pārkāpumi sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā (piemēram, dalībnieks nav uzaicināts uz sapulci, vai arī sapulce izsludināta nesamērīgi īsu laiku pirms tās norises, kas objektīvi neļauj dalībniekam nodrošināt savu vai pārstāvja ierašanos sapulcē, lai gan likums nosaka izsludināšanu vismaz divas nedēļas pirms tās, kā arī papildus minētajam lietas apstākļi liecinātu, ka gadījumā, ja procedūra būtu ievērota, lēmums būtu citāds) [..]».

«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» sadarbībā ar tās autoriem komerctiesību advokātu biroju Tark Grunte Sutkiene palīdzēs rast atbildes gan uz jautājumiem, kas saistīti ar grozījumiem Komerclikumā attiecībā uz termiņu, kādā Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz aktuālais dalībnieku reģistrs viena dalībnieka SIA un kādā SIA un AS jāizsaka pamatkapitāls eiro, gan sniegs ieskatu plānotajos grozījumos likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru».