Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet komerctiesību advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene juristu un advokātu komentārus par šādām tēmām:

 • plānotie grozījumi Komerclikumā, kas paredz izmaiņas līdzšinējā pieteikumu Uzņēmumu reģistram iesniegšanas kārtībā;
 • kārtība, kādā valsts budžetam atlīdzināmi juridiskas personas nokavētie nodokļu maksājumi;
 • jaunākā tiesu prakse lietās par kapitālsabiedrību valdes locekļu atbildību.

Līdz ar to «Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs rast atbildes gan uz jautājumiem, kas saistīti ar grozījumiem likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» un likumā «Par nodokļiem un nodevām», gan sniegs ieskatu plānotajos grozījumos Komerclikumā:

 • Kādas izmaiņas ieviesīs grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» un plānotie grozījumi Komerclikumā attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu Uzņēmumu reģistram, un kas būs jāņem vērā sabiedrībām, kuru valdes locekļi nav ES dalībvalsts vai EEZ valsts pilsoņi?
 • Kādos gadījumos valdes loceklis ir atbildīgs par juridiskas personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem?
 • Ko paredz grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru», kas regulē Uzņēmumu reģistra rīcību attiecībā uz saņemto VID informāciju par riska adresēm?

Atbilstoši skatot rokasgrāmatu:

 • 2.6. «SIA juridiskā adrese» – skaidrotas izmaiņas, kas paredz Uzņēmumu reģistra rīcību attiecībā uz saņemto Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par riska adresēm (grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»). Tāpat arī autori akcentē, kāda nodokļu maksātāja adrese ir uzskatāma par riska adresi;
 • 3.3.9. «Valdes locekļu atbildība» – par Juridiskas personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu (atbilstoši likumu «Par nodokļiem un nodevām» jaunajai XI nodaļai), kas noteic, ka turpmāk Valsts ieņēmumu dienestam būs tiesības uzsākt procesu par juridiskas personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu valsts budžetam no personas, kura ir bijusi attiecīgās juridiskās personas valdes loceklis laikā, kad šie nokavētie nodokļu maksājumi ir izveidojušies, ar nosacījumu, ka īstenojas noteikti kritēriji;
 • 12.1.4. «Pieteikums komercreģistra iestādei» – par likuma «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» jaunākajiem grozījumiem, kas spēkā ar šī gada 1. janvāri. Likuma jaunā norma nosaka, ka  Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā vai lēmumu par izmaiņām kapitālsabiedrības valdes sastāvā tikai tad, ja vismaz viens no kapitālsabiedrības valdes locekļiem ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis. Tāpat autori akcentē būtiskus jautājumus, kurus likumprojekts nerisina.

Savukārt 3. nodaļas «Sabiedrības pārvaldes struktūra» 3.8. apakšnodaļa «Nozīmīga tiesu prakse un atbilstoši spriedumi» ir papildināta ar šādu noderīgu informāciju:

 • 3.8.10. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 27. maija spriedums lietā Nr.SKC-102/2014 – jēdziena «krietns un rūpīgs saimnieks» piemērošana un nosacījumi valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības;
 • 3.8.11. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2011. gada 25. janvāra spriedums lietā Nr.C32165308 – sabiedrības valdes atbildība par attaisnojošo dokumentu nesaglabāšanu;
 • 3.8.12. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu palātas 2011. gada 14. jūlija spriedums Nr.PAC-0223 – sabiedrības valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem iestājas tikai tad, ja īstenojas trīs tālāk minētie priekšnoteikumi;
 • 3.8.13. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas2011. gada 24. novembra spriedums Nr.PAC-0400 – sabiedrības valdes locekļa atbildība par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu.