Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet rokasgrāmatas autoru ZAB Raidla Lejiņš&Norcous komentārus un atziņas par šādu tiesu praksi:

  • darba devēja pienākums saņemt arodbiedrības piekrišanu, ja darba līgums tiek uzteikts arodbiedrības biedram – atbilstoši Darba likumam darbiniekam ir tiesības iestāties arodbiedrībās, bet darba devējam, uzsakot darba līgumu, to ir nepieciešams saskaņot ar arodbiedrību. Bet ko darīt, ja darbinieks ir vairākās arodbiedrībās? Uz šo jautājumu atbildi sniedz autori. Tāpat arī situācijas izpratnei piedāvā spriedumu prasībā pret Jūrmalas pilsētas domi par darba devējas uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku;
  • darba algas samazinājuma priekšlikums – autori norāda uz situācijām, kas nevar būt par pamatu samazināt darba algu vai pat uzteikt darba līgumu, ja darbinieks atsakās parakstīt darba līguma grozījumus, un kāda var būt situācija, kad darba devējs var piedāvāt citu darbu vai samazinātu darba samaksu, attiecīgi grozot darba līgumu. Situācijas izpratnei tiek raksturota prasība pret Rīgas Tehnisko universitāti par darba devējas uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba līguma atzīšanu par noslēgtu uz nenoteiktu laiku un vidējās izpeļņas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku;
  • robeža starp darba līguma precizēšanu un grozīšanu – darbinieka pamatpienākumus nolīgst pirms darba attiecību uzsākšanas, tāpēc var neatbilst reālajai situācijai. Atbilstoši Darba likumam darba devējam ir tiesības izdot rīkojumus, ar kuriem tiek precizēti darbinieka pienākumi. Tomēr ir būtiski izprast, ņemot vērā Darba likuma normas, kuros gadījumos ir darba līgumu precizēšana, kuros grozīšana. Situācijas izpratnei tiek piedāvāta prasība pret Madonas pilsētas 2. vidusskolu par darba devēja rīkojuma daļas atzīšanu par spēkā neesošu.