Rokasgrāmatas autori ZAB Raidla Lejiņš&Norcous jaunākajos papildinājumos atbilstoši jaunākajiem normatīvo aktu grozījumiem veikuši 1. nodaļas  «Tiesu sistēma un alternatīvie strīdu risināšanas veidi», 2. nodaļas «Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi», 4. nodaļas «Ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītie līgumi», 5. nodaļas «Šķīrējtiesa» un 6. nodaļas «Tiesas nolēmumu izpilde» apjomīgu pamatteksta aktualizāciju par:

  • tiesu sistēmu Latvijā, īpašu uzmanību veltot grozījumiem likumā «Par tiesu varu»;
  • prasības tiesvedību civillietās, ņemot vērā pēdējos apjomīgākos grozījumus Civilprocesa likumā;
  • saistību izpildīšanu tiesas ceļā, ievērojot Civilprocesa likuma un Notariāta likuma grozījumus, ieviešot notariālo izpildu rakstu.

Lietojot rokasgrāmatas 7., 8., 9., 10. un 11.nodaļu, lūdzam ņemt vērā Civilprocesa likuma 12.09.2013. grozījumus, kas stājās spēkā 01.01.2014., un 19.12.2013. grozījumus, kas stājas spēkā 04.01.2014., – atbilstoši summas no latiem konvertējot uz eiro pēc oficiālā maiņas kursa (1 eiro = 0,702804 lati).

Ieskats materiālā:

Šķīrējtiesā izšķiramie strīdi

Savukārt par tiem šķīrējtiesā izšķiramiem strīdiem, kuros tiek lemts par parāda piedziņu, tiesu praksē ir atzīts, ka šķīrējtiesām, tāpat kā vispārējās jurisdikcijas tiesām, atbilstoši CPL 489. panta noteikumiem par materiālo normu piemērošanu ir jāievēro Eiropas Padomes 1978. gada 20. janvāra rezolūcijā «Par sodu klauzulu civiltiesībās» ietvertās rekomendācijas, kas izmantojamas kā palīgavots tiesību principu un līgumsoda kā tiesību institūta izpratnei. Rezolūcijā rekomendēts ievērot tās pielikumā minētās normas, tostarp šādu: «Soda klauzula ir jebkurš līguma punkts, kas paredz par pamatsaistību neizpildi pienākumu apsolītājam (parādniekam) maksāt naudas summu kā soda naudu vai kompensāciju. Noteikto naudas summu tiesa var samazināt, ja tā ir acīmredzami pārāk liela.»[1] [..]


LR AT Senāta Civillietu departamenta 2013. gada 18. aprīļa lēmums lietā Nr. SPC-14/2013, http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/hronologiska-seciba/.