Rokasgrāmatas autori ZAB Raidla Lejiņš&Norcous jaunākajos papildinājumos turpinājuši veikt 1. nodaļas  «Tiesu sistēma un alternatīvie strīdu risināšanas veidi», 3. nodaļas «Sevišķā tiesāšanās kārtība», 7. nodaļas «Administratīvais process tiesā» un 8. nodaļas «Tiesvedība Satversmes tiesā» apjomīgu pamatteksta aktualizāciju par:

 • tiesu sistēmu un alternatīviem strīdu risināšanas veidiem;
 • sevišķo tiesāšanās kārtību civillietās;
 • administratīvo procesu tiesā;
 • tiesvedību Satversmes tiesā.


Ieskats materiālā:

Par pirmās un apelācijas instances tiesas lēmumu lietas dalībnieks var iesniegt blakus sūdzību attiecīgi Administratīvajai apgabaltiesai un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

Blakus sūdzību var iesniegt 14 dienu laikā no dienas, kad tiesa pieņēmusi lēmumu. Vairākos gadījumos likumā noteikts, ka termiņu skaita no dienas, kas lietas dalībnieks saņēmis lēmuma norakstu (piemēram, lēmuma par atteikumu pieņemt pieteikumu pārsūdzēšanai –  APL 191. panta trešā daļa).

Par blakus sūdzības iesniegšanu jāmaksā drošības nauda 10 latu apmērā.

Lēmumu var pārsūdzēt tikai tad, ja tas tieši paredzēts APL.

APL noteikti šādi gadījumi, kad tiesas vai tiesneša lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot blakus sūdzību:

 • tiesas vai tiesneša lēmums atteikties pagarināt vai atjaunot procesuālo termiņu (APL 48. panta ceturtā daļa);
 • lēmums, kas saistīts ar valsts nodevu (APL 129. pants);
 • lēmums, ar kuru personai atņemts trešās personas statuss (APL 146. panta pirmā daļa);
 • lēmums, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos vai pieaicināšanu lietā (APL 146. panta otrā daļa);
 • lēmums, ar kuru pilnīgi vai daļēji noraidīts lūgums par pierādījumu nodrošināšanu (APL 157. panta sestā daļa);
 • lēmums par administratīvā akta darbības atjaunošanu (APL 185. panta trešā daļa);
 • lēmums par administratīvā akta vai faktiskās rīcības darbības apturēšanu (APL 185. panta sestā daļa);
 • lēmums, ar kuru atteikts pieņemt izskatīšanai lūgumu par administratīvā akta darbības apturēšanu, ja lūgums iesniegts par administratīvo aktu, kura darbība ir apturēta ar pieteikuma iesniegšanu tiesā (APL 185.1 panta ceturtā daļa);
 • lēmums atteikties pieņemt pieteikumu (APL 191. panta trešā daļa); lēmums atteikties izskatīt pieteikumu (APL 191.1 trešā daļa);
 • lēmums apmierināt pieteikumu bez lietas tālākas iztiesāšanas (APL 191.2 panta trešā daļa) [..].