Rokasgrāmatas autori ZAB Raidla Lejiņš&Norcous jaunākajos papildinājumos veikuši apjomīgu pamatteksta 2. nodaļas  «Prasības tiesvedībā» aktualizāciju saskaņā ar Civilprocesa likuma grozījumiem par:

  • deklarētās dzīvesvietas principa ieviešanu;
  • jauno rīcībspējas tiesisko regulējumu;
  • rakstveida procesa ieviešanu kasācijas instancē;
  • un citiem būtiskiem Civilprocesa jautājumiem.

Tāpat autori ir iekļāvuši jaunu apakšnodaļu 2.14. «Maza apmēra prasības», akcentējot prasības par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu, ja galvenais parāds vai – prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu – maksājumu kopsumma prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 1500 latu.

Ieskats materiālā:

[..] Lietas par maza apmēra prasībām tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, kurš noformēts atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam1. Jāņem vērā, ka ir atsevišķa veidlapa maza apmēra prasībām par naudas piedziņu (Ministru kabineta noteikumu 1. pielikums) un atsevišķa veidlapa maza apmēra prasībām par uzturlīdzekļu piedziņu (Ministru kabineta noteikumu 2. pielikums). Kaut arī veidlapas ir izstrādātas diezgan skrupulozi, ir atzīts, ka to aizpildīšana nav nemaz tik vienkārša, piemēram, veidlapā ir paredzēta iespēja norādīt tikai vienu atbildētāju un nav paredzēta vieta trešajai personai, kas nozīmē, ka pašam prasītājam veidlapa ir jāpagarina jeb jāpapildina2.

Papildus parastajām ziņām, kuras prasa norādīt prasības pieteikumā CPL 128. pants, ir jānorāda arī, vai prasītājs lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, t.i., mutvārdu procesā.

Pēc lietas ierosināšanas prasības pieteikums un pievienotie dokumenti tiek nosūtīti atbildētājam paskaidrojumu sniegšanai, pievienojot paskaidrojuma veidlapu un nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanas termiņu – 30 dienas, skaitot no dienas, kad prasības pieteikums nosūtīts atbildētājam. Tiesa papildus informē atbildētāju par to, ka paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, kā arī par to, ka atbildētājs var lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tāpat tiesa izskaidro pusēm procesuālās tiesības, informē par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Savas civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. [..]

1 MK noteikumi Nr. 783 «Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām»: MK noteikumi. «Latvijas Vēstnesis», 2011. gada 18. oktobris, Nr. 164 (4562).

2 Torgāns K. (zin. red.) Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.–60.1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012, 168. lpp., 170. lpp.