Rokasgrāmatas autori ZAB Raidla Lejiņš&Norcous jaunākajos papildinājumos 12. nodaļā «Tiesu prakses atziņas» ir iekļāvuši jaunu apakšnodaļu 12.7. «Tiesu prakse lietās par priekšnodokļa atskaitīšanu», uzmanību pievēršot SIA «Forvards V» un Valsts ieņēmumu dienesta lietai un publicējot arī pieejamo tiesas rīkojumu.

ZAB Raidla Lejiņš&Norcous advokāti un juristi sniedz skaidrojumus par:

  • priekšnodokļa atskaitīšanu, ja darījuma partneris ir fiktīva komercsabiedrība;
  • Latvijas tiesu prakses spriedumiem saistībā ar priekšnodokļa atskaitīšanu;
  • pretrunām Latvijas tiesu praksē saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem.

Rokasgrāmatas autori cer, ka apkopotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas, EST un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas palīdzēs nodokļu maksātājiem ne tikai pareizi risināt strīdus ar Valsts ieņēmumu dienestu, bet arī izvairīties no strīdiem ar Valsts ieņēmumu dienestu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

Ieskats materiālā:

Jau vairākus gadus turpinās cīņa starp Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) un nodokļu maksātājiem par priekšnodokļa atskaitīšanu darījumos, kuros ir iesaistītas fiktīvas komercsabiedrības. Šo gadu laikā viedokli par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām saistībā ar šādiem darījumiem ir izteikušas arī tiesas, tai skaitā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) un Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Diemžēl Latvijas tiesu praksē arvien vērojamas pretrunas ar EST un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos izteiktajām atziņām. Jācer, ka tas mainīsies jau pavisam drīz, jo 2013. gada pavasarī Latvijas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (turpmāk – Senāts) saņēma EST atbildi tiesvedībā, kas uzsākta sakarā ar SIA «Forvards V» pieteikumu par VID lēmuma atcelšanu. 2011. gada 2. novembrī Senāts nolēma apturēt tiesvedību šajā lietā un uzdot jautājumu EST par Sestās direktīvas skaidrojumu.