Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos turpināts analizēt jautājumus, kas saistīti ar tiesu praksi ģimenes tiesībās (12.5. «Tiesu prakse ģimenes tiesību jautājumos»). Šoreiz iekļauti tiesas spriedumi un to komentāri par:

  • tiesībām zemesgrāmatā ierakstīt atzīmi par dzīvokļa īpašumu kā laulātā atsevišķu mantu, kas neietilpst laulāto kopīgās mantas sastāvā;
  • par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu;
  • par mantojuma līguma, ja tas ir noslēgts pirms laulības līguma, sekām.

Komentāros raksturotas atsevišķās mantas skaidrojuma nianses atbilstoši Civillikumam un ierakstam zemesgrāmatās, skaidrotas kreditoru un trešo personu tiesības attiecībā uz laulību līgumu noteikumiem, kā arī aktualizēts mantojuma līguma, kas noslēgts pirms laulībām, saistošais spēks.

Ieskats materiālā:

Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu, un par mantojuma līguma sekām, ja tas ir noslēgts pirms laulības līguma

Nav izslēgts, ka dažādi darījumi laulāto starpā, tai skaitā laulības līgumi un dāvinājuma līgumi, tiek noslēgti ar mērķi aprobežot trešo personu iespējamās tiesības uz viena vai otra laulātā (vai abu) mantu. Taču Civillikuma 110. panta otrajā daļā noteikts, ka laulāto mantas sadalīšana neatņem laulāto kreditoriem viņu tiesības. Trešo personu iegūtās tiesības paliek spēkā. Tāpat saskaņā ar Civillikuma 115. panta trešo daļu laulības līguma noteikumi, kas aprobežo trešo personu iegūtās tiesības uz laulāto mantu, šīs trešās personas nesaista. Līdz ar to kreditori un trešās personas var realizēt savas tiesības uz piedziņu, neapstrīdot laulības līgumu, un neatkarīgi no laulības līguma noteikumiem. Civillikuma 115. panta trešās daļas noteikumi ir attiecināmi arī uz gadījumiem, kad mantojuma līgums tiek slēgts pirms laulības līguma.