Rokasgrāmatā jaunākajos papildinājumos 12.5. nodaļā «Tiesu prakse ģimenes tiesību jautājumos» ir apskatīta šāda prakse:

  • uzturlīdzekļu piedziņa par labu bērnam;
  • atsevišķi laulāto mantas dalīšanas jautājumi laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās.